Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по информатикежүктеу 0,82 Mb.
Дата24.11.2018
өлшемі0,82 Mb.
#24489Информатика


 1. Ақпарат, оның түрлері мен қасиеттері. Ақпараттың өлшем бірліктері: ықтималдылық және көлемдік тұрғылар. ЕТ даму тарихы. ЭЕМ буындары, олардың бағдарламалық жасақтамасы.

 2. Сандық және символдық ақпаратты бейнелеу тәсілдері. Сандық ақпаратты кодтау (тура, кері және қосымша кодтар).

 3. ДЭЕМ бағдарламалық жасақтамасы. Бағдарламалық жасақтаманың жіктелуі.

 4. ЭЕМ логикалық және арифметикалық негіздері мен жұмыс жасау принциптері. Санау жүйелері. Әр түрлі санау жүйелеріндегі әрекеттер.

 5. ЭЕМ классикалық архитектурасы мен фон Нейман принциптері. ЭЕМ аппараттық жасақтамасы

 6. Компьютерде есептеуіш және функционалды есептерді дайындау және шешу технологиясы. Компьютерде есептерді шешу кезеңдері. Компьютер құрылымы.

 7. Файлдарды архивациялау туралы жалпы мағлұматтар. Архиватор-программалар. Мәліметтерді қысудың әдістері. Жіктелуі.

 8. ОЖ тағайындалуы мен функциялары. ОЖ классикалық архитектурасы. ОЖ жіктелуі. ОЖ-ге қойылатын талаптар.

 9. Windows операциялық жүйелерінің концепциясы. Windows объектілі-бағытталған платформасы. Мәліметтермен алмасуды ұйымдастыру. Windows программалық құралдары.

 10. Антивирустық программалық құралдар. Компьютерлік вирустардың жіктелуі.

 11. Компьютерлік графиканың негізгі әдістері. Графикалық жүйелер

 12. Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникациялық технологиялар. Интернет. Интернеттегі адресация

 13. Мәліметтерді тасымалдау хаттамалары. TCP/IP хаттамалар стегі. Желілік хаттамалар түрлері. ЭЕМ желілерінде адрестеу. Маршрутталынатын және маршрутталынбайтын хаттамалар. Өзара әрекет ету үлгілерінің деңгейлері мен хаттамалары

 14. Үлгілеу түсінігі. Үлгі түрлері мен оның жіктелуі. Математикалық және компьютерлік үлгілеу, есептеу эксперименті туралы ұғым. Есептеу (компьютерлік) эксперименті әдістерімен шешілетін әр түрлі ғылыми салалардағы есептердің мысалдары.


Әдебиеттер:

 1. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие / Е. В. Михеева.- М.: Академия, 2013.- 384с.

 2. Харрис Дэвид М., Харрис Сара Л. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. - СПб.: КОРОНА принт, 2018. – 450 с.

 3. Демидов Л.Н., Григорьев С.М., Терновсков В.Б. Информационные технологии (для бакалавров). Учебник.- М., 2017 – 250 с.

 4. Тюрин И.В. Вычислительная техника и информационные технологии. Учебное пособие. - СПб.: КОРОНА принт, 2017 – 220 с.

 5. Информационные технологии в профессиональной деятельности (СПО). Учебник. - СПб.: КОРОНА принт, 2017 – 481 с.

 6. Алексеев А.П., Ванютин А. Р., Королькова И. А., Репечко Д. А., Мытько С. С.. Современные мультимедийные информационные технологии. Учебное пособие. - М. : Академия, 2017 – 280 с.

 7. Алексеев А.П. Сборник лабораторных работ по дисциплине "Информатика". Часть 2. Учебное пособие. - М.: Академия, 2017 – 780 с.

 8. Алексеев А.П. . Сборник лабораторных работ по дисциплине "Информатика". Часть 1. - М. : Академия,2016. – 350 с.

 9. Ляхович В.Ф., Молодцов Валерий Алексеевич, Рыжикова Наталья Борисовна. Основы информатики. Учебник.- М.: Академия, 2016-310 с.

Бағдарламалау тілдері және технологиялары


 1. Заманауи бағдарламалық технологиялардың негізгі принціптері: құрылымдық, модульді, объектілі-бағытталған.

 2. Компьютерде есепті шығарудың негізгі кезеңдері. Есептің қойылымы және бағдарлама ерекшелігі.

 3. Бағдарламалық қамтаманың беріктігі: тестілеу әдісі және тексеру бағдарламасы. Бағдарламаның сапалық сыны.

 4. Тұжырымдама деректер типтері. Қарапайым,стандартты деректер типтері.

 5. Стандартты деректер типтері. Статикалық құрылымы. Статикалық құрылымдар ерекшеліктері.

 6. Динамикалық деректер құрылымы. Сипаттамасы және ерекшеліктері қолдану.

 7. Негізгі объектілі - бағытты бағдарламалау. Бағдарламалау технологиясы.

 8. Мәліметтердің негізігі құрылымының классификациясы. Мәліметтердің динамикалық құрылымы. Мәліметтердің абстрактілі типі.

 9. Мәліметтер түрі. Құралымданған және базалық мәліметтер қоры. Құрылған және саналатын мәліметтер қоры. Нұсқағыштар.

 10. Объектілі-бағытталған тәсілдері мен әдістемесін іске асыру. Негізгі қасиеттері, объектілі-бағытталған бағдарламалау. Мысалдар.

 11. Жобаны объектілі - бағытталған ортада құру. Жобаның құрылымы.

 12. Объектілі - бағытталған ортада модуль ұғымы. Құрылымы және модуль ерекшеліктері.

 13. Объектілі - бағдарланған бағдарламалау тіліне шолу жасау. Тіл ерекшеліктері.

 14. Оқиға OnChange. OnChange компоненттері мен оқиға әдістері.

 15. Графикалық объектілермен басқару ортасында объектілі-бағытталған бағдарламалау. Ингредиенттер барлығын ұйымдастырады, олардың қасиеттері, әдістері және оқиғалары.Әдебиеттер:

 1. Крылов Е.В. Техника разработки программ : в 2 кн. : учеб. для вузов / Е. В. Крылов, В. А. Острейковский, Н. Г. Типикин. - М. : Высш. шк. - (Для высших учебных заведений). Кн. 2 : Технология, надежность и качество программного обеспечения. - 2007. - 375 с

 2. Одерски М., Спун Л., Веннерс Б. Scala. Профессиональное программирование. - М.: Академия, 2018 – 250 с.

 3. Потопахин В.В. Искусство алгоритмизации. - М.: Академия, 2018 – 120 с.

 4. Шарден Б., Массарон Л., Боскетти А. Крупномасштабное машинное обучение вместе с Python. - М.: Академия, 2018 – 180 с.

 5. Хеглер Ян. Манифест криптоанархиста. – М., 2018 – 120 с.

 6. Алгазинов Э.К. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем: учеб. пособие для вузов / Э.К. Алгазинов, А. А. Сирота ; под общ. ред. А. А. Сироты. - М. : Диалог - МИФИ, 2012.

 7. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Том 3: Сортировка и поиск./ Д. Кнут. – Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2015.

 8. Павловская Т.А. Программирование на языке высокого уровня : учеб. для вузов / Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2010. - 460 с.

 9. Яворский В.В. Технология разработки программного обеспечения : учебник / В. В. Яворский, Н.И. Томилова. - 2-е изд. - Астана : Фолиант, 2010. - 375 сСандық әдістер


 1. Сандық интерполяциялау. Есептің қойылымы. Лагранж интерполяциясының көпмүшелігі. Ньютонның интерполяциялық формуласы.

 2. Сызықты алгебралық теңдеулерді шешу жүйесі. Түзу әдістер. Гаусс әдісі және оның түрленуі. Квадрат түбірлер әдісі.


Әдебиеттер:

 1. Самарский А.А. Математическое моделирование [Текст] : идеи, методы, примеры : [моногр.] / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. - Изд.2-е, испр. - М. : Физматлит, 2005. - 320 с.

 2. Пирумов У.Г. Численные методы, Учебник и практикум для академического бакалавриата. - М. Аргамак-Медиа, 2014.- 250 с.

 3. Численные методы решения задач экономики. Учебное пособие - Аргамак-Медиа, 2014 - 125 с.

 4. Самарский А.А. Математическое моделирование: идеи, методы, примеры : [моногр.] / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. - Изд.2-е, испр. - М. : Физматлит, 2005. - 320 с..

 5. Советов Б.Я. Моделирование систем / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. - Изд. 6-е, стереотип. - М. : Высш. шк., 2009. - 343 с.

 6. Стрикалов А.И. Экономико-математические методы и модели/ А. И. Стрикалов, И. А. Печенежская. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 348 с


Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу


 1. Белгісіздік жағдайда шешім қабылдау критериі.

 2. Классикалық транспортты есеп.


Әдебиеттер:

 1. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. , Тришин И. М., Фридман М. Н. Исследование операций в экономике Учебник Юрайт , 2014 – 450 с.

 2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика Учебник и практикум для академического бакалавриата - Юрайт, 2016 – 250 с.

 3. Горлач Б. А Исследование операций- М.: Лань, 2013- 120 с.

 4. Садыкова, С. Т. Экономико-математическое моделирование и модели / С.Т. Садыкова - М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2003. - 32 с.

 5. Таха Хэмди А. Исследование операций Руководство –М. , Диалектика / Вильямс - 2016- 310 с.

 6. Ржевский С. В. Исследование операций Учебное пособие - М.: Лань, 2013 – 450 с.

 7. Ширяев В. И. Исследование операций и численные методы оптимизации. – Спб.: Ленанд, 2015 - 460 с.

 8. Стронгин Р.Г. Исследование операций Модели экономического поведения Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2014Автоматтар және тілдер теориясы


 1. Автоматтар классификациясы: соңғы автоматтар, магазинді жадты автоматтар, Тьюринг машинасы, детермирланған және детермирланбаған фон Нейман автоматтары.

 2. Грамматикалар: жүйелі, ортақ түрдегі, бағдарламалық, контексті-тәуелді

 3. Формализациясы мен ұғымын анықтау алгоритмі. Тьюринг машиналарын бағдарламалау.

 4. Алгоритмдік Пост машинасы - алгоритм ұғымдарының дәлелі ретінде.

 5. Рекурсивті алгоритмдер.Рекурсивті алгоритмдердің қолданылуы және тиімділігі.Әдебиеттер:

 1. Орлов С. А. Теория и практика языков программирования. Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения - М., 2014- 252 с.

 2. Пентус А.Е., Пентус М.Р. Теория формальных языков: Учебное пособие.- М.: Изд-во ЦПИ при механико-математическом ф-те МГУ, 2014. - 80 с.

 3. Бильгаева Н.Ц. Теория алгоритмов, формальных языков, грамматик и автоматов: Учебное пособие. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2013.- 51 с.


Компьютерлік желілер


 1. Копьютерлік желі және желі типі. Топологияны таңдау.

 2. Шлюздер: ұғымдар мен шлюз санаттары. Шлюздің негізгі жұмыс принциптері.

 3. Компьютерлік желілерде бағыттау. Бағыттау алгоритмі. Негізгі көрсеткіштері және алгоритм сипаттамалары (маршруттың ұзындығы мен дұрыстығы)

 4. Бағыттау кестесі. Динамикалық бағыттау алгоритмі. Көрсеткіштері және алгоритм сипаттамалары.

 5. Технология желісін құру. TokenRing технологиясы. Ethernet технологиясы.

 6. OSI желілік моделі. Желілік хаттамалар. Ethernet, TokenRing желілік архитектуралары.


Әдебиеттер:

 1. Сергеев А.Н. Основы локальных компьютерных сетей. Учебное пособие. – М., Компьютер-пресс, 2016 – 450 с.

 2. Олифер В.Г. Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 958 с.

 3. Новожилов Е.О., Новожилов О.П Компьютерные сети : учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования 4-е изд. [PDF, 2014

 4. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.

 5. Козырев А. А. Информатика: Учеб. для вузов / А. А. Козырев.- СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002.- 511 с

Деректер қорының теориясы


 1. Деректер қоры құрылымы. Деректер қорын ұйымдастыру және басқару принциптері Деректер қорымен басқару жүйелерінің (ДҚБЖ) қызметі.

 2. ДҚБЖ-лер классификациясы ДҚБЖ-ің архитектуралық шешімдері. ДҚБЖ-ің 3 деңгейлі архитектуралық үлгісі. Клиент-серверлік архитектуралық сызбалар.

 3. Үлестірілген жүйелер Деректер қоры (ДҚ) үлгілері. Реляциялық үлгі: шығу тарихы, жалпы сызбасы, негізгі түсініктері, кемшіліктері мен артықшылықтары. Реляциялық алгебра және реляциялық есептеу. Реляционды алгебра операциялары.

 4. Деректер қоры (ДҚ) үлгілері. Иерархиялық, желілік (тораптық), постреляциялық, объектіге бағытталған, көпөлшемдік. Негізгі түсініктер, жалпы сызба.

 5. Үлгілер негізінде құрылған ДҚБЖ ДҚ жобалау кезеңдері. Концептуалды, логикалық және физикалық жобалау ДҚ жобалау әдістеріне шолу.

 6. Қатынастарды қалыптастыру әдісі. Функционалдық тәуелділіктер түрлері.

 7. Мәліметтер базасының тұтастығын қамту мәселелері. Сілтемелік тұтастықты қолдау стратегиялары. Транзакциялар ұйымдастыру механизмдері. Мәліметтерді қорғау.


Әдебиеттер:
 1. Лесковец Ю., Ульман Джеффри Д., Раджараман А. Анализ больших наборов данных. - М. : Юрайт, 2016 – 450 с.

 2. Рамбо Джеймс, Якобсон Ивар, Буч Гради. Введение в UML от создателей языка. - М. : Юрайт, 2015 – 205 с.

 3. Цехановский В.В., Чертовской В.Д. Управление данными. Учебник. - М.: Академия, 2015 – 320 с.


 4. Смаилова Ұ.М. Деректер базасын жобалау және қолдану. Оқу құралы.-Алматы: Асыл кітап, 2011

 5. Халықова Г.З. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Алматы, 2004

 6. Сыдықов Б.Д, Тойғанбаева Н.А. Деректер қоры жүйелері. Оқу-әдістемелік кешен.-Алматы: Нур-принт, 2012

 7. Сыдыков Б.Д., Тойғанбаева Н.Ә. Деректер қоры жүйелері. Оқу-әдістемелік кешені. Алматы: Нұр-принт, 2012

 8. Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз данных [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.М. Илюшечкин. - М. : Юрайт, 2011. - 213 с.

 9. Кузин А.В. Базы данных : учеб. пособие для вузов / Кузин, А.В., Левонисова С.В.- 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 320.

 10. Смаилова Ұ.М. Деректер базасын жобалау және қолдану. Оқу құралы.-Алматы: Асыл кітап, 2011

 11. Халықова Г.З. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Алматы, 2004

 12. Балғабаева Л.Ш. Мәліметтер және білім базасы.-Алматы. ҚазҰТУ, 2002

 13. Сыдықов Б.Д, Тойғанбаева Н.А. Деректер қоры жүйелері. Оқу-әдістемелік кешен.-Алматы: Нур-принт, 2012

 14. Сыдыков Б.Д., Тойғанбаева Н.Ә. Деректер қоры жүйелері. Оқу-әдістемелік кешені. Алматы: Нұр-принт, 2012

 15. Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учеб. пособие для вузов / В.М. Илюшечкин. - М. : Юрайт, 2011. - 213 с.

 16. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компьютерное моделирование. Вводный курс: учеб. пособие для вузов / Ю.Ю. Тарасевич. - Изд. 5-е. - М. : ЛИБРОКОМ, 2012. - 152 с.


Каталог: sites -> default -> files -> files -> postupajuzhemu -> magistr
files -> Кураторлар туралы ереже
magistr -> Кіріспе Кешенді емтихан бағдарламасынамектепке дейінгі педагогика, тіл дамыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, мектепке дейінгі ұйымды ұйымдастыру. Мектепке дейінгі педагогика
magistr -> Пәндер тізімі Биологияны оқыту әдістемесі Биологияға кіріспе биологияны оқыту әдістемесі
magistr -> Өзін өзі тану пәні бойынша түсінік хат Курстың мақсаты
magistr -> Педагогика және психология пәні бойынша қабылдау емтиханның міндеті
magistr -> Өзін өзі тану пәні бойынша түсінік хат Курстың мақсаты
magistr -> Пәндер тізімі Биологияны оқыту әдістемесі Биологияға кіріспе биологияны оқыту әдістемесі
magistr -> Бағдарламасы жалпы ереже
magistr -> Бағдарламасы жалпы ереже 6М071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы»

жүктеу 0,82 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
Қазақстан республикасы
туралы хабарландыру
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
ткізу туралы
мемлекеттік қызметшілері
қойылатын жалпы
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
бойынша жиынтық
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
Мектепке дейінгі
жиынтық бағалау
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
арналған ортақ
оқыту әдістемесі
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
мамандығына арналған
Республикасы білім
арналған әдістемелік
білім министрлігі
мемлекеттік мекемесі