Таубаева ш. Т., Иманбаева с. Т., Берикханова а. Ежүктеу 5,09 Mb.
Pdf просмотр
бет1/184
Дата19.09.2022
өлшемі5,09 Mb.
#39328
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
Педагогика Таубаева Ш, Иманбаева С, Берикханова А (1) (1) (2)
Bilim-beru-baghdarlamalaryn-azirleu kaz-na-pechat


ПЕДАГОГИКА


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
МИНИСТРЛІГІ 
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫ Қ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІ
ТАУБАЕВА Ш.Т., ИМАНБАЕВА С.Т.,
БЕРИКХАНОВА А.Е.
ПЕДАГОГИКА
Алматы
2017


ӘОЖ 37.0(075.8) 
КБЖ 74.00я73 
Т 
24
Баспага Абай атындагы Қазақ ¥лттық педагогикалық
университетінің Ғылыми кеңесі үсынады.
ХаттамаКяЮ. 26.08.2017ж.
Пікір жазгандар:
Әмірова Ә.С. - пед. ғыл.докторы, профессор;
Меңлібекова Г.Ж. - пед. ғыл.докторы, профессор;
Мынбаева А.Қ. - пед. ғыл.докторы, профессор;
Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,
Берикханова А.Е.
Т 24 Педагоғика./ТаубаеваШ .Т., Иманбаева С.Т.,
Берикханова А.Е. Оқулық. - Алматы: ОНОН. 2017, - 340 бет.
І8ВЫ 978-601-298-624-2
Окулык жака типтік оку бағарламасы бойынша педагогикалык ма- 
мандыктарына арналып жазылған. Окулыкта отандык біпім беру жүйесінің 
элемдік білім кеңістігіне енудегі педагогикалық парадигмадагы өзгерістері 
карастырылады. Болашак маманның кэсіби кұзыреттелігі, жаңа формациядағы 
педагог тұлғасын калыптастыруға қойылатын негізгі талаптары мен ерек- 
шеліктері камтылады. Әлеуметтік-мәдени жағдайлардағы білім берудің рөлі, 
педагогикалык зертгеудің эдіснамалық негіздері мен әдістері, педагогикалық 
кэсіп пен іс-эрекеттің, педагогтыи тұлгасы жэне онын кэсіби құзыреттілігі
үздіксіз кэсіби өсуінің факторлары карастырылады.
Тұтас педагогикалық үдерістін кұрылымы, қазіргі мектептегі білім маз- 
мұнының гылыми негізі, тэрбиеніи мэні мен мазмұны, отбасы тэрбиесінің ие- 
гіздері, оқыту формалары, әдістері мен кұралдары, мұгалімнің кэсіби іс-эре- 
кетіндегі жаңашыл технологиялардың мазмұны жан - жақты камтылады.
Окулық жоғары оку орнының студенттеріне, магистранттарға, докто- 
ранттарға жэне білім беру мекемелерінің қызметкерлеріне арналады.
ӘОЖ 37.0(075.8) 
КБЖ 74.00я73
ІЗВЫ 978-601-298-624-2
© Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т., 
Берикханова А.Е., 2017


ПЕДАГОГИКА оқулыгы Абай атындагы
Қазақ Улттық педагогикалық униеерситетінің
90 жылдық мерей тойына арналады.
Осы университеттің шэкірттері ретінде
мерейтоша қосқан үлесіміз деп қабылдаңыздар.
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасы егеменді ел болып, тэуелсіздіктің түг- 
қасын берік ұстанғаннан бері қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық, 
саяси, мәдени өзғерістер де жаңа сапалық деңгейде көріне бастады. Ал 
қоғамдағы өзгерістердің барлығы білім беру саласына, өсіп келе жат- 
қан жас ұрпақтың санасына тікелей әсерін тигізетіні анык. Сол себеп- 
тен білім беру мазмұнында да жаңа көзқарастар, жаңа даму бағыттары, 
жана парадигмалар пайда болып, оларды іске асыру жолдары іздес- 
тірілуде.
XXI ғасырдың ұстаздары да сан ғасырлар бойы ата-бабала- 
рымыздан мирас бо-лып қалған асыл әлеуметтік тәжірибені, өнегелі 
өсиетгер мен мэдени мұраны ұрпақтан ұрпакқа жеткізіп, коғамының 
интеллектуалдық әлеуетін нығайтуға тырысулары - болашағымыздың 
іргетасының берік қалануының кепілі.
Оқулықтың 
«Педагогикалық мамандыққа кіріспе»
атты 
бірін-
иіі бөлімінде
заманауи мәдениеттегі білім берудің, оның рөлі мен 
ерекшеліктері, білімнің әлеуметгік мэнін, қазіргі білім беру парадиг- 
масы: нәтижеге жэне жеке тұлғаға бағдарлануын аша отырып, білім 
беру құндылық, ұдеріс жэне нәтиже, жүйе ретінде, адамның тұпгалық 
және кәсіптік дамуының факторы ретінде нактыланады.
XXI ғасырдағы стратегиялық басымдылык тұрғысынан дүние- 
жүзлік білім беру жүйесінің негізгі даму багытгары, үздіксіз, ашық бі- 
лім беруге ауысу - қазіргі білім берудің дамуындағы жетекші дүние- 
жүзілік тенденциялардың бірі екені, білім беру жүйесінің заннамалық 
негіздері, білім алушылар тұлғасының зияткерлік элеуеті, функционал- 
дық сауаттылығын дамытудың негізі, педагогтың жеке тұлғаның қа- 
лыптасуындағы жэне казіргі уақытта орта білім міндеттерін шешудегі 
рөлі, педагог кызметінің квалификациялык сипаттамапары қарастыры-
Педагогикалық кэсіп пен іс-әрекеттің жалпы, білім беру деңгей- 
лері бойынша, педагогтың білімі, білігі, іскерлігі жэне тұлгалық қа- 
сиеттеріне койылатын талаптар жүйесі ретінде, педагогтың тұпғасы 
жэне оның кэсіби құзыреттілігіне, педагогтың үздіксіз кэсіби өсуінің 
факторларына жан-жақты тоқталған.
«Педагогиканын теориялық-әдіснамалык негіздері» атты 
екінші бөлімде педагогика ғылымының қалыптасуы мен дамуы, пе- 
дагогика гылымдарының қоғамның казіргі даму кезеңіндегі міндет- 
теріне, негізгі категориялары, ғылымның әдіснамасы мен педагогтың
3


әдіснамалык мәдениеті, ғылыми-педагогикалык зертгеудің мэні мен 
мазмұны, эдістері, эдістемесі қарастырылады.
Жеке тұлға тэрбиенің объектісі, субъектісі ретінде жэне оның 
дамуы мен қапыптасуының факторы, тэрбиелеу факторларының фило- 
софиялык ережелері мен эдіснамалық негізі ашылып беріледі. Тұл- 
ғаны дамытудың жэне қалыптастырудың қозғаушы күиггері мен негізгі 
заңдылықтары, өзін-өзі тәрбиелеу, отбасы тәрбиесі жэне білім берудегі 
инклюзивті әдіс-тәсіл жэне оны Қазақстанда іске асыру айқындалған.
«Тұтас педагогикалық үдерістің теориясы мен практикасы» 
атгы үшінші бөлімде тұтас педагогикалық ұдерістің (ТПҮ) мэні жэне 
құрылымы, қызметтері, козғапыс тетіктері жан -жақты ашылып бері- 
леді. Педагогикапык ойлар тарихындағы тэрбие мақсаты, мазмұны, 
тәрбиенің түрлері, тэрбиелік үдеріс, ұлттық тэрбиелік идеал, элеумет- 
тендіру, әлеметтенудің түрлері, өзін-өзі дамыту, жалпыадамзаттык 
құндылықтар, мэдениеттілік, жеке тұлғаны жан-жақгы үйлесімді да- 
мыту идеясы, ұлттық құндылык бағдар, дүниетаным, тэрбие үдерісін 
ізгілендіру жэне демократияландыру, құзыреттілік тұрғысы негізіндегі 
тұтас педагогикалық үдерістің жүйетүзуші факторы тұргысынан 
анықгалган. Тұтас педагогикапык үдерістің құрамды бөлігі - оқытудын 
негізгі категорияларына, оқытудың эдіснамалық негізі, құрылымы, 
мақсаты мен міндеттері, заңдылыктары жэне қағидалары, формалары, 
эдіс-тэсілдеріне, құралдарына, 12-жылдық мектептегі оқытудың өзін- 
дік ерекшеліктері мен мұғалімнің кэсіби іс-әрекетіндегі педагогикалык 
технологияларға, қазіргі мұғалімнің технологиялык кұзыреттілігі 
ашылып берілген.
Әрбір тақырыпшада берілген негізгі теориялар, тұжырымдама- 
лар, заңдылықтар, ұстанымдар, ұғымдық апарат, эдістерді, жалпы 
адамзаттық жэне ұлттық құндылықтарды болашақ педагогтың кэсіби- 
тұлғалық сапаларын дамытуға бағытталған. Оқулықтағы сұрақтар мен 
тапсырмалар студенттердің емтиханға даярлануын жеңілдету мақса- 
тын көздейді. Тестгік тапсырмалар студенттердің білімін сырттай ба- 
қылау тестгерінің құрылымын ескеріп берілді.
«Педагогика» оқулығы Қазақстан Республикасы Білім жэне ғы- 
лым министрлігі бекіткен мемлекеттік стандартқа сай, 5В0Ю000 «Бі- 
лім» тобындағы бакалавриат мамандықгарында оқитын студенттерге 
жэне магистранттарға, докторанттарға, мектеп мұғалімдеріне, оқу- 
тэрбие мэселелерімен айналысатын оқырмандарға арналған.
Кітап бірінші рет басылымға ұсынылып отырғандықтан, автор- 
лар оқырмандардың ұсыныстарын, пікірлерін, тілектерін, кеңестерін 
окулықты одан эрі жетілдіру мақсатында үлкен алғыспен кабылдайды.
4жүктеу 5,09 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
Сабақ тақырыбы
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
денсаулық сақтау
жұмыс істеу
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
ткізу туралы
жалпы біліктілік
қағидаларын бекіту
қатысушыларға қойылатын
қатысушыларына арналған
мамандығы бойынша
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
бағдарламасының титулдық
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
оқыту әдістемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
учебная программа
Бастауыш сынып