Проектирование эсжүктеу 467,3 Kb.
Дата14.05.2018
өлшемі467,3 Kb.
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту бағдарламасының титулды парағы

(Syllabus)


Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/37Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Энергетика факультеті
Электроэнергетика кафедрасы

050718 – Электроэнергетика (Электр станциялар мамандануы) мамандығының студенттеріне арналғанЭлектр станцияларды жобалау
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасының бекіту парағы

(Syllabus)
Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Энергетика факультетінің деканы

______________Кислов А.П.

«____»__________20_ ж.Құрастырушы: аға оқытушысы______________ Ашимова А.К.


«Электроэнергетика» кафедрасы


Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Электр станцияларды жобалау

050718 – Электроэнергетика (Электр станциялар мамандауы) мамандығының сырттай оқу түрінде оқитын студенттерге арналған


Бағдарлама пән бойынша оқыту бағдарламасы бойынша құрастырылып, бекітілген «____» _________2010 ж.
«___»____________2010 ж. кафедра жиналысында ұсынылған.

хаттама №_____.


Кафедра меңгерушісі _____________Марковский В. П. «___»_________2010ж.

Энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған

«_____»______________2010 ж. хаттама №____

ОӘК төрайымы _____________Кабдуалиева М.М«___»_________2010ж.


1 Оқытушылар туралы мен байналыс мәліметтері
Ашимова Айгуль Кенжибаевна, аға оқытушысы.

Электроэнергетика кафедрасы басты корпустың (Павлодар қ. Ломов к.64) А-219а аудиториясында орналасқан. Байланыс телефоны: 67-36-262 Пән туралы мәліметтер

«Электр станцияларды жобалау» пәні «Электр станциялар» мамандануына профилдік болып табылады және бұл пән мемлекеттік емтиханға, сонымен қоса дипломдық жұмысты орындағанда басты пәндер тізімінде шығарылады.Электрлік станциялардың электротехникалық бөлімін жобалауына байланысты сұрақтарды, технико-экономикалық есептеулер әдістемесін, ЭС жоблауының басты схемасының сұрақтарын, электр қондырғыны өз мақсатында қолданылуын, бөлгіш құрылғылардың схемаларын және құрылымын, сономен қоса әр түрлі типті ЭС компоновкасын таңдау және басқару жүйесін жобалаудағы сұрақтарын оқытады.
3 Пәнге жұмсалатын уақыт


Семестр

Кредит саны

Аудиторлық сабақ түрлерінің байланыс сағатының саны

Студенттің өздік жұмысына сағаты

Бақылау түрі

барл.

дәріс

тәж.

Лабора-торлық

студиялық

Жекелік

барл.

СӨЖМ

5
12

12


6
12

3

9
емт

Барл

4

24

15

156

24

4 Пәннің мақсаттары мен міндетттері

Осы пәннiң сабақтың мақсаты - электр станциялардың бiр бөлiгiнiң жобалауының сұрақтары бойынша студенттердің кәсiби дағдыларын қалыптастыру және есептеулерде оларды қолдануы.

Пәннің мақсаттары:


  • ЭС құрылымдық жобалаудың схемаларын есептеу дағдысын меңгеру;

  • құрылымдық схемалардың сенімділігін және үнемділігін бағалау;

  • электр жабдықтау таңдау бойынша есептеулер жүргізу

  • ток бастаушы бөлімдерін таңдау бойынша есептеулер жүргізу

  • бөлгіш құрылғылардың схемаларын таңдау;

  • бөлгіш құрылғылардың құрылымы бойынша шешімдер қабылдау;

5 Білімі мен іскерлігіне талаптары:

Пәнді оқу кезінде студенттер білуі қажет:

– Станциялардың басты схемаларын жобалау тәртібі және әдістемесі, өзіндік схемалары үшін.

– Жобалауда қолданылатын нормативтік материалдарды қолдануды білу;

– Жобалау шешімдерін дәлелдеу және қабылдау;

– Жабдықтарды және схемаларды таңдауы бойынша жобалау процедураларын орындау.6 Пререквизиты

Электроэнергетика (5 семестр) ;

Электр станциялардың электрлік бөлігі (6 семестр) ;

7 Постреквизиты

Электр станциялардың бөлгіш құрылғылары (7 семестр);

Электр станциялардың САПР (7 семестр).

8 Пәннің тақырыптық жоспары№ п/п

Тақырыптар

Барлық сабақтар бойынша сағат саны

Дәріс

Тәж (сем)

Лабораторлық

СӨЖ

1

Жалпы мәлімдемелер, негізгі ұғымдар және анықтамалар

12

2

Электростанцияның басты электрлік схемасын жобалау.

8

5
32

3

Электр қондырғыларын өзіндік мұқтаждығы үшін жобалау.

2

2
20

4

Бөлгіш құрылғылардың құрылымын жобалау.

2

2
20

5

ЭС инженерлік коммникацияларды салу және орналастыру.

110

6

Басқару жүйесін жобалау.

18

7

Курстық жоба


64

Барлығы:

15

9
1569 Пәннің қысқаша мәлімдемесі

Пәннің мазмұны ЭС құрылымдық схемасын жобалау тәртібіне байланысты, басты схемалар, өзіндік мұқтаждығы схемалары, сонымен қоса бөлгіш құрылғылардың конструктивті сұрақтарын шешу, олардың компоновкасы, олардың өлшемдерін анықтау туралы сұрақтарды қамтиды.

Электр станцияларын басқару жүйесін жоболаумен байланысты және ЭС-дің басты жоспарын құру және ЭС-дің территориясының басты және қосалқы ғимараттарды орналастыру сұрақтары оқуға шығарлады. Теориялық курсты меңгеруі, курстық жұмысты орындауда көруге болады және дипломдық жобалауда және соңғы аттестациялауда басты ролін атқарады.

10 Курс компоненттері
10.1 Практикалық сабақтардың тізімі

Практикалық сабақтардың мақсаты – басты теориялық жайларын меңгеру және есептеу нәтижесінде дағдылану.2 тақырып. Станциялардың құрылымдық схемаларын құру ерекшеліктері. Құрылымдық схемалардың түрлері.

КЭС және ТЭЦ құрылымдық схемаларының құру ерекшеліктері. байланыс трансформаторларды таңдауда қарастыруға алынатын ЭС-дің жұмыс режимдері. байланыс трансформаторлар арқылы қуат перетоктарды табу әдістемесі.

Байланыс трансформатордың типін, санын, қуатын таңдау. Әр түрлі режимдерде жүктеме қабілеттілігіне тексеру. Блоктік трансформаторларды таідау. Құрылымдық схемасы элементтерінің сенімділік зиянынан трансформатордың энергия шығынын анықтау. Күрделі және келтірілген шығындарды анықтау.

Эс-тің КЗ токтарын мақсатқа лайықты шектеу тәсілдерін жобалау. К.З токтарын есептеу. Өлшегіш транформатордың коммутациондық аппаратураның өткізгіштігін таңдау, ЭС кабельдерін, ошиновкасын және шмнасын таңдау. Жоғары кернеулік және генераторлық РУ электр схемаларын таңдау.3 тақырып. Өзіндік мұқтаждығы үшін схемаларды құру ерекшеліктері. Өзіндік мұқтаждығы үшін КЭС және блоктік ТЭЦ резервтік және жұмыс трансформаторларын таңдау. ЭС-дің ТЭЦ және КЭС типті электржабдықтау схемаларын құру. 6 және 0,4 кВ-тік өзіндік мұқтаждығы үшін схемалары. Өзіндік мұқтаждығы үшін жұмыс және резервтік тұтынушы коректендіруді орындау.

4 тақырып. Электрлік схемасына байланысты ЗРУ компоновкаларын орындау. ГРУ толтыру схемасы. ГРУ өлшемдерін анықтау. Ашық бөлгіш құрылғыларды жобалау. Әр түрлі вариантты ОРУ компоновкаларын құру. ОРУ жоспары ның ОРУ кесулерін құру. ОРУ өлшемдерін анықтау.
10.2 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі

Баға беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі, ЗСПО

1

Дәріске дайындалу

Конспект

Сабаққа қатысу

22


2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

40

3

Аудиторлық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды оқу

Конспект

Ответы на контрольные вопросы

10


4

Курстық жұмысты орындау

Түсіндірме, сызба

МБ, курс. жұм.қорғ.

64

5

Бақылау шараларына дайындалу және емтихан тапсыру


Тапсырмалармен жұмыс, бақылау сұрақтары

МБ, емтихан

20

Барлығы

156

10.3 Өзіндік оқуының тақырыптары

1 тақырып. Жалпы мәлімдемелер, негізгі ұғымдар және анықтамалар.

Қазақстандағы және Павлодар облысындағы ЭС-ды жобалау сұрақтарының жағдайы.2 тақырып. Электростанцияның басты электрлік схемасын жобалау.

Электр желісін жеткізу топтамасы және оның өткізу қабілеттілігі. Трансформатордың жүктеме қабілеті, автотрансформатордың жұмыс істеу режимдері. Секциондық және сызықтық реакторларды таңдау. Ток бастаушы бөліктерді және аппараттарды таңдау үшін КЗ есептеу нүктелерін анықтау. Жоғары кернеудегі және ГРУ-ға коммутациялық аппараттарын тексеру және таңдау ерекшеліктері.3 тақырып. Электр қондырғыларын өзіндік мұқтаждығы үшін жобалау. ТЭЦ және КЭС типті станцияларда резервтік сызықтарды өзіндік мұқтаждығы үшін қосу нұсқалары. Өзіндік мұқтаждығы үшін электр қозғалтқыштардан КЗ режимдегі коректену(подпитка) есебі. Өзіндік мұқтаждығы үшін КЗ жүйесінде токтарды есептек ерекшеліктері.

4 тақырып. Бөлгіш құрылғылардың құрылымын жобалау

ГРУ ұяшықтарының ориентациялау принципі олардың екі қатарлы орналасуында. ГРУ бір және екі қабатты ғимараттары. Жабдықтардың және аппараттардың орналастыру ерекшеліктері. ОРУ компоновканың бір, екі және үш қатарлы ажыратқыштарды орналастыру және ОРУ өлшемдері5 тақырып. ЭС инженерлік коммникацияларды салу және орналастыру.

Ғимараттар мен имараттардың классификациясы және олардың компоновкалау принципі. ЭС негізгі жабдықтарын қосалқы және басты ғимараттар мен имараттарды орналастыру. Станцияның басты жоспары. жер рельефін және жел розаларын есепке алу.6 тақырып. Басқару жүйесін жобалау.

ЭС-дің щиттарының түрлері мен олардың тағайындалуы. ЭС-дың әр түрлі типті басқару жүйесінің ұйымдық ерекшеліктері. ЭС-дың тұрақты ток тұтынушыларының мінездемесі және оларды топтастыру. ЭС-дың тұрақты токтың әр түрлі көздері және олардың ерекшеліктері.
    1. Курстық жобаның мазмұны

Жобалаудың міндеті, ол анықтама әдебиетiнiң қолдануы арқылы электр станцияларының электр жабдығының таңдауы бойынша қажеттi жобалық процедуралардың дербес орындалуы дағдыларын алу болып табылады және нормативтiк құжаттар, сонымен бiрге жобалық шешiмдердiң дербес қабылдануы.


Жоба тақырыбы «Белгіленген қуатта ТЭЦ және КЭС типті электростанцияның электрлік бөлігін жобалау». Жұмыс түсіндірме хат және сызба дайындалуымен бірге орындалады

Курстық жобаның бөлімдері және оларды орындалуы кестеде көрсетілген.
Курстық жобаның бөлімдері

Орындау үшін қажетті уақыт

ЭС-дың құрылымдық схемаларын құру нұсқалары

3

Байланыс және блоктік трасформаторлары арқылы переток қуаттарын анықтау.

10

Трасформаторлары таңдау және оларды жүктеме қабілеттілігне тексеру.

4

Құрылымдық схемалардың технико-экономикалық нұсқаларын тексеру.

10

КЗ токтарын шектеу тәсілдерін таңдау. КЗ токтарын есептеу.

5

Коммутациондық аппараттарды таңдау.

7

Ток бастаушы бөліктерін таңдау.

5

Өлшегіш трансформаторларды таңдау.

7

РУ схемаларын таңдау.

3

Графиктік бөлігі

10

БАРЛЫҒЫ

64 сағат11 Қорытынды рейтингісін есептеу әдістемесі

Сессияның соңында 100 балдық шкаласымен ағымдық үлгерімі (АУ) арқылы есептеледі.

Барлық бақылаулар бойынша ағымдық үлгерімі балдарының бөлінуі кестеде көрсетілген.
Бақылау түрлері

Максималды балл саны

АҮ1

1

Оқу сессиясында алған балдар (сабаққа келу, дайындалу, қатысу, практикалық жұмысты орындау)

20

2

Межсессиялық кезеңіндегі алған балдар (өздік жұмысын орындау)

60

3

Оқу-емтихандық сессиясында алған балдар (сабаққа келу, дайындалу, қатысу, практикалық жұмысты орындау)

20

БАРЛЫҒЫ

100

Межелік бақылау да 100 балдық шкаламен анықталады. Межелік бақылауға ағымдық үлгерімі бар студенттері кіргізіледі. АҮ және МБ қорытындысы бойынша (Р1) анықталады

Р1(2) = АҮ1(2)*0,7 + МБ1(2)*0,3.

Рейтинг анықталмайды, егер студент МБ-ды өтпесе немесе МБ-дан 50 балдан аз алатын болса.

Пән бойынша семестрге жіберу рейтингісі тең

ЖР=Р1


Пән бойынша курстық жұмыс және емтихан болғандықтан, курстық жұмыстың қорытындысы арқылы, жіберу рейтингісі анықталады.

Студентті пән бойынша жіберу рейтингісі

ЖР=Р1*0,7+ КЖ*0,3

Қорытынды бақылауға (ҚБ) пән бойынша бағдарламасының барлық талаптарын орындаған студенттер кіргізіледі. (барлық СӨЖ жұмыстарын орындап, тапсырғандар) және жіберу рейтингіден 50-дан кем алмағандар.

Пән бойынша оқу жетістігі қорытынды бағамен анықталады. Қорытынды баға ЖР және ҚБ (емтихан, дифференциалды сынақ немесе курстық жұмыс (жоба)) салмақтық үлестер негізінде есептеледі (СҮжр және СҮқб):

Қ = ЖР*СҮжр + ҚБ*СҮқб

Бақылау түрлерінің салмақтық үлестер арқылы есептелуі
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Салмақ үлестер

1

Емтихан

Емтихан (Қ)

0,4

Ағымдық үлгерім бақылауы (ЖР)

0,6

Қорытынды бақылауға себепсіз қалушылық «Қанағаттанарлықсыз» бағаға тең болады. Емтихан қорытындысы сол күні немесе келесі күні анықталады, егер емхитан түстен кейін өткізілетін болса. Жақсы алған бағамен қайтадан көтеру үшін тапсыруға болмайды. Егер академиялық қарыздар болатын жағдайда пәнді ақылы түрде қайта оқиды.
12 Курс саясаты

Әрбір студент сабақтың барлық түріне қатысуы тиіс, дәріс, тәжірибелік сабақтарында оқу материалын талқылау кезінде активті болуы керек. Сабаққа қалушылық болмау керек, бұл оқу процесіне кедергі жасайды. Сабақты босатушылық мынайдай айып пұл санкциялар салынады:  • дәрісті, тәжірибелік және лабораторлық сабақтарды себепсіз босату – нолдік рейтинг

  • себепсіз босатқан дәріс, тәжірибелік және лабораторлық сабақтарды қайтадан тапсырады, Олардың максималды балы 1

Әрбір оқу сабақтарына дайындық міндетті, сонымен қоса оқу материалын

дәріс және ұсынылған әдебиет арқылы талқылау. Дәрісте сұрақ қою арқылы дайындығы тексеріледі, сонымен қоса межелік бақылаудан кейін берілген тақырып бойынша (бақылау есептерін шешу және қойылған сұрақтарға жауап беру). Семестрде 1 межелік бақылау ескерілген.

Егер де студент бақылау жұмысы өткізілген уақытта себепті босатса, оған оны келесі сабақта өтеуге болады немесе тапсырмаған жағдайда «0» қойылады. Қорытынды емтихан жазбаша түрде өткізіледі. Емтихан немесе жазбаша жұмысында көшіруге болмайды.

Егер де сіз емтиханда қанағаттанарлықсыз бағасын алсаңыз (50 балдан төмен) сіздің қорытынды рейтингіңіз есептелмейді, ал ақпартізіміңізге (ведомость) «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады.


СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және Электр станцияларды жобалау пәні бойынша 050718-Электроэнергетика, Электр станцияларын мамандығы бойынша сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі


СӨЖ түрі

Максималды балл

Берілу уақыты

Тапсыру уақыты

Бақылау түрі

1 сабақта

барл

Дәріске қатысу және дайындалу

2

30

1-ші сабақта

Кесте бойынша

қатысу

Тәжірибелік сабақатарға қатысу және дайындалу

2

18

1-ші сабақта

Кесте бойынша

қатысу

Курстық жобаны орындау
52

Уст.сессияда

Кесте бойынша

Тексеру

Барлығы
100
13 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1) Баков Ю.В. Проектирование электрической части электростанций с применением ЭВМ.- М.; Энергоатомиздат, 1991.-272 с.

2) Околович М.Н. Проектирование электрических станций. – М.:Энергоатомиздат,1982.-400с

3) Проектирование электрической части станций и подстанций / Ю.Б. Гук, В.В.Кантан, С.С.Петрова. – Л.:Энергоатомиздат.1985. – 312с.

4) Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М.:Энергоатомиздат,1989. – 608с.

5) Правила устройства электроустановок. – Астана: Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК, 2003. – 418 с.

6) Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП-Т-93. – М.: Министерство топлива и энергетики РФ,2000.-155с.

7) Леньков Ю.А., Хожин Г.Х. Выбор коммутационных аппаратов и токоведущих частей распределительных устройств электрических станций и подстанций.- Павлодар. Изд-во ПГУ, 2003 -211с.Қосымша:

8) Двоскин Л.И. Схемы и конструкции распределительных устройств.3-е издание, перераб.и доп. – М.:Энергоатомиздат,1985

9) Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. Учебник для ВУЗов. 2-е изд.перераб.и доп. -М.:Энергоатомиздат, 1986

10) Электрическая часть электростанций и подстанций. Учебник для ВУЗов./ А.А.Васильев , И.П.Крючков, Е.Н.Наяшкова и др. – М.:Энергоатомиздат.1990

11) Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.:Энергоатомиздат,1987

12) Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения/ Н.М. Адоньев, В.В. Афанасьев, И.М. Бортник и др.: Под ред.В.В. Афанасьева. – Л.:Энергоатомиздат,198513) Электротехнический справочник. В 3т. Т.З. Кн.1 Производство и распределение электрической энергии (Под общей ред.профессоров МЭИ: И.Н. Орлова и др.) – М.: Энергоатомиздат,1988

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> «Ќазаќ тілі, ќазаќ єдебиеті» пєндерінен диплом ж±мысыныњ орындалуы бойынша єдістемелік н±сќау
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. С. Торайғыров атындағы пму-ның Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген (№ хаттама) 5В02100 «Шетел филология»
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. Siyao(U)Арнайы шетел тілі-жалпы кәсіби (С1) (ағылшын тілі) пәнінен
umk -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30
umk -> Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 7
umk -> Өндірістік шарттардағы микроклиматтың параметрлерін зерттеу
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06

жүктеу 467,3 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша