Перечень вопросов для вступительных экзаменов в докторантуру по образовательной программе «Физика»жүктеу 293,99 Kb.
бет1/7
Дата23.11.2022
өлшемі293,99 Kb.
#40302
түріЗакон
  1   2   3   4   5   6   7
ответы
Эссе жауабыПриложение 1


Перечень вопросов

для вступительных экзаменов в докторантуру по образовательной программе «Физика»


### 001
Сформулируйте основные теоремы динамики частицы и покажите связь с законами сохранения импульса, момента импульса, энергии Бөлшектердің динамикасының орындалуын тұжырымдаңыз және импульс, бұрыштық импульс, энергия заңдарымен байланысын көрсетіңі
Энергия механикалық жүйе 2S қозғалған кезде оның күйін анықтайтын q1 және q2 шамалары уақыт бойынша өзгереді. Дегенмен, бұл шамалардың қозғалыс кезінде тек бастапқы шарттарға байланысты тұрақты мәндерін сақтайтын функциялары бар. Ол функция қозғалыстың интегралдары.
Тұйық механикалық жүйе үшін қозғалыстың тәуелсіз интегралдар саны s еркіндік дәрежелері тен 2s-1, жалпы тужырымдама 2s туракты тендеу болып табылады, тұйық жүйенің қозғалыс теңдеулері нақты уақытты қамтымайтындықтан, уақыттың басын таңдау толығымен ерікті және теңдеуді шешудегі ерікті тұрақтылардың бірі әрқашан t уақыт бойынша аддитивтік тұрақты ретінде таңдалуы мүмкін. t+t0 2s
q1=qt (t+t0 C1,……C2s-1)
qt=qt (t+t0 C1,……C2s-1)
Уақыттың біртектілігіне байланысты туындайтын сақталу заңынан бастайық. Бул биртектилик Лагранж функциясында уакытка тауелди емес, сондыктанда Лагранж функциясы уакытка байланысты былай жазылуы мумкин. Бұрын біртекті кеңістікте жүйе аздап ығысқанда өзгермейтіні көрсетілген. Егер кеңістік изотропты болса, яғни. ғарышта арнайы жоқбағыт, содан кейін жүйе аздап айналу кезінде өзгермейді еркін бағыттың айналасындағы бұрыш DPSC-дегі N дана МТ тұйық жүйесін қарастырайық. Радиус векторы ⃗ болатын i -ші нүктені таңдап алайық және бүкіл жүйені еркін ⃗ бағытында қандай да бір бұрышына айналдырайық, Айналдырудан кейін радиус векторы өзгереді: - , = Сурет-1Біз δφ бұрышының кішілігіне байланысты түзудің айналу доғасын жуықтап аламыз, содан кейін модуль радиус векторындағы өзгерістерді былай жазуға болады: = Бұл өзгерістің бағыты векторлық туындымен сәйкес келеді Сурет-2 Айналдыруға дейін және айналдырудан кейінгі Лагранж функциялары сәйкесінше келесідей болады:

Жүйенің толық бұрыштық импульсі қозғалыстың интегралы болып табылады = =0 st
### 002 Энергия мен бұрыштық импульстің сақталу заңдарына сүйене отырып, орталық симметриялы өрістегі бөлшектің қозғалысын сипаттаңыз.
Физика үшін есептердің ерекше маңызды класы күштердің орталық симметриялы өрісіндегі бөлшектің қозғалысы болып табылады. Егер симметрия центрі басымен сәйкес келсе, онда бөлшектің потенциалдық энергиясы бөлшектің радиус векторының модуліне ғана тәуелді (оның бағытына тәуелді емес), ал бөлшекке әсер ететін күш радиус бойымен бағытталған. векторы, ал оның модулі де радиус -вектордың модуліне ғана тәуелді. Біз осындай күш өрісін аламыз, мысалы, массивтік сфералық симметриялы дене (гравитациялық өріс) координаталар басында орналасса немесе зарядталған бөлшектің сфералық симметриялы таралған өрісіндегі қозғалысы туралы айтатын болсақ.Сонымен потенциалдық энергия болсын W(x,y,z)=W(r), r=
Бөлшекке әсер ететін күш үшін біз аламыз = - Ньютонның екінші заңы теңдеуді береді
m Бұл теңдеудің нәтижесі, біз көргеніміздей, энергияның сақталуы болып табылады + W(r) =E Бір өлшемді қозғалыс кезінде бұл теңдеу қозғалыстың бүкіл кинематикасын анықтау үшін жеткілікті болды, бірақ жалпы жағдайда бір теңдеу (2.165) жеткіліксіз. Энергияның сақталу заңы траекторияны анықтамайды. Бірақ орталық симметриямен біз енді алатын тағы бір маңызды сақталу заңы бар. m
Бұл теңдіктің оң жағы жойылады (кез келген а y. a = 0 векторы үшін), ал сол жағы келесідей түрленеді.
= ……. Теңдік векторды білдіреді уақыт өткен сайын өзгермейді (бірақ радиус векторы мен импульс өзгереді). L векторы бөлшектің бұрыштық импульсі деп аталады.Осылайша, орталық симметриялы өрісте қозғалған кезде бөлшектің бұрыштық импульсі сақталады.
### 003Материалдық нүктелердің шекті қозғалыстарының барлық траекториялары тұйықталған орталық өрістерді сипаттаңыз.Екі дененің қозғалысы туралы мәселені бір дененің қозғалысы мәселесіне келтіре отырып, біз оның потенциалдық энергиясы белгілі бір қашықтыққа ғана тәуелді болатын сыртқы өрістегі бөлшектің қозғалысын анықтау мәселесіне келдік. тұрақты нүкте; мұндай өріс тұйықталған орталық өріс деп аталады. Күш
F= - =- бөлшекке әсер ететін, абсолютті мәнде де тек қана тәуелді және радиус векторының бойындағы әрбір нүктеге бағытталған. M=(гр) M және r векторлары өзара перпендикуляр болғандықтан, М тұрақтылығы бөлшек қозғалған кезде оның радиус векторы .Осылайша, орталық өрістегі бөлшектің траекториясы толығымен бір жазықтықта жатыр. Ондағы r полярлық координаталарды енгізе отырып, Лагранж функциясын түрінде жазамыз aрқашан бір жазықтықта – М-ге перпендикуляр жазықтықта қалатынын білдіреді.
L= 2 2 2 -U(r) Басқаша айтқанда, механикалық жүйенің М бұрыштық импульсі оның тыныштықта тұрған санақ жүйесіне қатысты «ішкі импульсінің» және тұтастай оның қозғалысымен байланысты импульсінің [RP] қосындысы болып табылады.Барлық үш момент құраушысының сақталу заңы (еркін бастауға қатысты) тек тұйық жүйе үшін орындалғанымен, неғұрлым шектеулі түрде бұл заң сыртқы өрістегі жүйелер үшін де орындалуы мүмкін. Жоғарыда келтірілген туындыдан, берілген өріс симметриялы болатын осындай осьтегі моменттің проекциясы әрқашан сақталатыны, сондықтан жүйенің механикалық қасиеттері осы осьтің айналасында ешқандай айналу кезінде өзгермейтіні анық; бұл жағдайда, әрине, момент бір осьте жатқан қандай да бір нүктеге (координаталар басы) қатысты анықталуы керек.Бұл түрдегі ең маңызды жағдай орталық симметриясы бар өріс, яғни потенциалдық энергия кеңістіктегі белгілі бір нүктеге (центрге) дейінгі қашықтыққа ғана тәуелді өріс. Әлбетте, мұндай өрісте қозғалған кезде центрден өтетін кез келген осьте моменттің проекциясы сақталады. Басқаша айтқанда, моменттің M векторы сақталады, бірақ ол кеңістіктегі ерікті нүктеге қатысты емес, өріс центріне қатысты анықталады.

### 004Инерциялық емес санақ жүйесіндегі күштердің әрекетін сипаттаңыз. Өзен жағалауларының эрозиясындағы Кориолис күштерінің рөлін талдаңыз. Массасы m дененің (бөлшектің) инерциялық емес CO-дегі қозғалыс теңдеуінің толық шығарылымы, мысалы, іргелі жұмыста [1] келтірілген. Онда ол ең аз әрекет принципінен алынған. Неғұрлым қолжетімді қорытынды белгілі жалпы физика курсында берілген [2]. Теңдеу келесідей көрінеді: +m теңдеудің оң жағында: бөлшектің потенциалдық энергиясының градиенті ретінде көрсетілген «қарапайым күш» және инерциялық СО-де болмайтын төрт инерциялық күш. Олардың біріншісі, инерциялық санақ жүйелеріне қатысты қарастырылатын санақ жүйесінің ілгерілемелі қозғалысының a үдеуіне байланысты туындайды.Екінші инерциялық күш, F2 =m айналу бұрыштық жылдамдығының уақыт бойынша өзгермелілігіне байланысты.Үшінші инерциялық күш, F3 =2m оны 1835 жылы ашқан француз ғалымының атымен Кориолис күші деп аталады. Оның басқа инерциялық күштерден айырмашылығы бөлшек жылдамдығына тәуелділігінде. Төртінші күш, F4 =m центрден тепкіш деп аталады. Ол бөлшектің радиус векторы мен бұрыштық жылдамдық векторы ω арқылы өтетін жазықтықта жатыр және айналу осіне перпендикуляр (яғни, ω бағытына) осьтен алыс бағытталған. Орталықтан тепкіш күштің шамасы m -ге тең, мұндағы – бөлшектің айналу осінен қашықтығы. Алынған үдеу өрнекті Ньютонның екінші заңының теңдеуіне ауыстырамыз:


kp= + , кайда kp, - kp=-2 *vkp портативті және Кориолис инерция күштері тиісінше. Осылайша, Ньютонның екінші заңын инерциалды емес жағдайда қолдануға боладыанықтамалық жүйе, егер жүйенің нүктелеріне қолданылатын күштерге көбірек портативті және Кориолис инерция күштеріқосыңыз. Кориолис күші – физиологиялық механизмдердің қозғалысымен айналатын, санаудан айналатын және санауға мүмкіндік беретін инерция күштерінің бірі.мұндай қозғалысқа анықтамалық жүйенің әсері. ең көрнектіКориолис күшінің тәуелділігі Жердің айналуымен байланысты. Танымал Бэрдин айтуы бойынша он жагалау солтустик жарты шар жагалауына карганда куштирек - Кориолис күшінің әсерінен оларды су шайып кетеді;
центрден тепкіш күш тиімді инерциялық күштердің құрамдас бөлігі болып табылады, ол инерциялық санақ жүйесінен сәйкес айналмалы инерциялық емес санақ жүйесіне көшу кезінде енгізіледі. Бұл алынған инерциялық емес санақ жүйесінде заңдарды қолдануды жалғастыруға мүмкіндік береді Ньютон күштер тепе-теңдігі арқылы денелердің үдеуін есептеу.

### 005
Получите методом Гамильтона уравнение движения частицы в неинерциальной системе отсчета.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 006 Айналмалы инерциялық емес санақ жүйесіндегі материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуін алыңыз. Инерциялық емес санақ жүйесі- инерциялық емес ерікті анықтамалық жүйе. Инерциялық емес санақ жүйелерінің мысалдары: тұрақты үдеумен түзу сызықта қозғалатын кадр, сонымен қатар айналмалы кадр. Дененің инерциялық емес санақ жүйесіндегі қозғалыс теңдеулерін қарастыру кезінде қосымша инерциялық күштерді ескеру қажет. Ньютон заңдары инерциялық санақ жүйесінде ғана жарамды. Инерциялық емес санақ жүйесіндегі қозғалыс теңдеуін табу үшін инерциялық жүйеден кез келген инерциялық емес жүйеге өту кезінде күштер мен үдеулердің түрлену заңдылықтарын білу қажет.Классикалық механика келесі екі принципті алға тартады:уақыт абсолютті, яғни кез келген екі оқиға арасындағы уақыт аралықтары барлық еркін қозғалатын санақ жүйелерінде бірдей;кеңістік абсолютті, яғни кез келген екі материалдық нүкте арасындағы қашықтық барлық еркін қозғалатын санақ жүйесінде бірдей. Бұл екі принцип қозғалыс теңдеуін жазуға мүмкіндік береді материалдық нүктеНьютонның бірінші заңы орындалмайтын кез келген инерциялық емес санақ жүйесіне қатысты. Материалдық нүктенің салыстырмалы қозғалысының динамикасының негізгі теңдеуі келесідей болады: Мұндағы – дененің массасы, дененің инерциялық емес санақ жүйесіне қатысты үдеуі, денеге әсер ететін барлық сыртқы күштердің қосындысы, дененің қозғалмалы үдеуі, – Кориолис үдеуі. дене. Бұл теңдеуді жалған инерциялық күштерді енгізу арқылы Ньютонның екінші заңының таныс түрінде жазуға болады:


Получите уравнение движения материальной точки во вращающейся неинерциальной системе отсчета.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 007
Объясните физический смысл функции Лагранжа и функции Гамильтона.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 008 Лагранж 2 теңдеулерінің артықшылықтарын сипаттаңыз.


Екінші текті Лагранж теңдеулері n қарапайым жүйені құрайды n-ге қатысты екінші ретті дифференциалдық теңдеулер белгісіз функциялар qσ(t). Бұл жүйенің реті 2n Және бұл мүмкін болатын ең кіші тапсырыс қозғалыстың дифференциалдық теңдеулері байланысты болғандықтан n еркіндік дәрежесі бар жүйе қарастырылады qσ, q˙σ бастапқы мәндерінің еркіндігі жүйенің шешімі кем дегенде 2n ерікті тұрақты болуы керек. Лагранж теңдеулерін алу үшін кинетиканы өрнектеу керек жалпыланған координаталар мен жылдамдықтар бойынша жүйенің энергиясы Т, табыңыз жалпыланған күштер Qσ және барлық көрсетілгендерді ретімен шығарады дифференциация. Жалпы жүйенің алынған қозғалыс теңдеулерінің саны жүйенің материалдық нүктелерінің санына тәуелді емес, және тек еркіндік дәрежесінің санымен анықталады. Лагранж теңдеулерінің формасы жалпыланған координаталарды таңдауға байланысты емес q1, . . . , qn Егер олар басқаша таңдалса, тек T және Qσ функциялары және пішіннің өзі өзгереді теңдеулер сол күйінде қалады. Осыған байланысты теңдеулерді айтамыз. Екінші түрдегі Лагранж әмбебаптық қасиетіне ие. Дегенмен, теңдеулердің басты артықшылығы мынада теңдеулерде идеалды байланыстардың реакциялары болмайды және тек жүйенің қозғалысын анықтауға қызмет етеді: qσ = qσ(t)
### 009Кинетикалық энергиясы жалпыланған жылдамдықтардың біртекті квадраттық функциясы болатын жүйе үшін қозғалыс теңдеулерін талдаңыз.Жүйенің кинетикалық энергиясының өрнек құрылымын қарастырайық, жалпыланған координаталар мен жылдамдықтар бойынша жазылады:
T= ( ) 2 = 2= немесе кыскаша T= + +a0
Бұл T формуласы голономдық кинетикалық энергияны көрсетеді жүйе екінші дәрежелі функция (көпмүше) болып табылады жалпыланған жылдамдықтарға қатысты q˙σ және келесі түрде көрсетуге болады
T=T2+T1+T0

T2= T1 T0=0


### 010
Покажите, что функция Гамильтона соответствует полной механической энергии механической системы.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 011
Покажите методом Лагранжа связь законов сохранения в механике со свойствами пространства и времени.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 012
Рассмотрите различные виды канонических преобразований в классической механике.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 013 Гамильтонның ең аз әрекет принципін сипаттаңыз


Жүйенің бастапқы және соңғы позициялары арасында орындалатын және t–t0 бірдей уақыт интервалында болатын шексіз жақын кинематикалық мүмкін қозғалыстар жиынтығының ішінде нақты қозғалыс осы қозғалыста Гамильтон бойынша әрекет стационарлық мәнге ие болатын қасиетіне ие. Егер t–t0 уақыт аралығы жеткілікті аз болса, онда Гамильтон бойынша әрекет минималды болады (принциптің аты осыдан).
Эйлер теңдеулерінің ең маңызды қолданбаларының бірі оларды классикалық механикадағы, электродинамикадағы және кванттық физикадағы есептерді шешуге қолданумен байланысты. Нүктенің кеңістіктегі орны оның координаталары нүктенің x, y, z декарттық координаталары болып табылатын r радиус векторымен сипатталады. N бөлшектерді қамтитын жүйенің 3N еркіндік дәрежесі бар және оның барлық бөлшектерінің орындарын анықтау үшін 3N координатасын орнату қажет. Декарттық координаталар жүйесімен қатар басқа жүйелер де қолданылады. Координаталар жүйесін оңтайлы таңдау шешілетін есептің ерекшелігімен, атап айтқанда симметрия қасиеттерімен анықталады. Сондықтан кейбір бөлшектердің координаталарының рөлін, мысалы, бұрыштық айнымалылар атқара алады. Сондықтан жүйенің орнын сипаттайтын кез келген шамалар оның жалпыланған координаталары деп аталады және q1, q2, ..., qn таңбаларымен белгіленеді, мұндағы n – жүйенің еркіндік дәрежелерінің саны. Кез келген уақытта жүйенің конфигурациясы q1, q2, ..., qn жалпыланған координаталарының мәндерімен анықталады, олардың жиынтығын n өлшемді кеңістіктегі нүктенің координаталары ретінде қарастыруға болады. Конфигурациялар Бұл жағдайда жүйенің әрбір конфигурациясы белгілі бір нүктеге сәйкес келеді. Жүйе эволюциясы барысында конфигурация кеңістігіндегі нүкте белгілі бір қисық сызықты сипаттайды, оны шартты түрде «жүйе қозғалысының траекториясы» деп атауға болады. Басқаша айтқанда, жүйенің қозғалысын конфигурациялар кеңістігіндегі нүктенің траекториясымен байланыстыруға болады. Конфигурация кеңістігіндегі мұндай траекторияның кез келген нүктесі белгілі бір уақытта бүкіл жүйені бейнелейді. Жалпыланған координаталардың t уақытына қатысты qqq туындылары жүйенің жалпыланған жылдамдықтары деп аталады. Бөлшектердің координаталары мен жылдамдықтарының бір мезгілде тағайындалуы жүйенің орны мен эволюциясын бір мәнді түрде анықтайды.  Кез келген механикалық жүйе Лагранж функциясымен сипатталады, ол жүйенің кинетикалық және потенциалдық энергияларының айырмашылығы: L = T - V.  Жүйе t1 және t2 уақыт моменттерінде кейбір позицияларды иеленсін, олардың әрқайсысы конфигурациялар кеңістігіндегі белгілі бір нүктеге сәйкес келеді.Функционалды S (әрекет деп аталады) теңдеу арқылы анықтаймызГамильтон принципі консервативті жүйелер үшін конфигурация кеңістігінің бір нүктесінен екіншісіне ауысу функционалды S (яғни әрекет) ең кіші мәнді қабылдайтындай жолмен жүреді деп көрсетеді. (дәлірек айтқанда, экстремалды мән).Осы себепті Гамильтон принципі ең аз әрекет принципі деп те аталады.
### 014 Консервативті жүйелердегі Гамильтон-Якоби теңдеулерін негіздеңіз### 015Ньютондық тартылыс күшінің әсерінен бөлшектер қозғалысының бөлшектерін қабылдаудың Гамильтон-Якоби әдісі Жалпыланған консервативті жүйенің Гамильтон функциясы тәуелді емес t;H=H(qi, pi) Бұл жағдайда аяқтаңыз Гамильтон-Якоби теңдеуінің интегралы
=0 … S=-ht+W( )=> =h
Функция W сипаттамалық функция деп аталады, теңдеу қысқартылған Гамильтон Якоби теңдеуі Біз шешімдерге a1…an қызығушылық танытамыз теңдеулеріне байланысты және қанағаттанарлық бұзылмайтын жағдай
det тен емес an=h
теңдеудің кез келген толық интегралы белгілі болса, онда қатынастаr


pi (i=1n) . = I (i=1,n-1) =t-t* канондық қозғалыс теңдеулерінің шешімдерін жасырын түрде анықтау түріне байланысты 2n параметрлері
qi=Qi(t-t* a1…..an-1 , h)
pi=Pi(t-t* a1…..an-1 , h)Гамильтон-Якоби теңдеулерін де «қысқартуға» болады кейбір жалпыланған координаталар циклдік болып табылады. Мысалы,координаталары циклдік болады Пішінде толық интегралды іздеу
S= +W*(t, q1,…qk, )
+H (q1,….qk, )
### 016
Получите методом Гамильтона-Якоби уравнение движения частицы под действием ньютоновской силы притяжения.
{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 017
Объясните, при каких условиях уравнения Лагранжа I рода переходят в уравнения движения Ньютона.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 018 Қозғалыс теңдеуінің бірінші интегралдарын анықтауда Пуассон жақшаларының қолданылуын көрсетіңіз.


Скобок Пуассона (u,v)=+ формасы
1(u )=-( )
2 (cu )=c ( ) c=const
3(u )=-( )+( )
4 (u )= +
5( (u )+ ( ) u)+(( )v)=0
### 019
Сформулируйте теорему Якоби и используйте ее для получения решения задачи о движении частицы в постоянном гравитационном поле.
{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 020
Покажите на примерах, как отличаются момент инерции твердого тела относительно плоскости, оси и полюса.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 021
Примените принцип механического подобия для определения закономерностей движения в центральном поле и для малых колебаний.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 022
Опишите закономерности рассеяния частиц при их упругом столкновении.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 023
Получите закономерности рассеяния пучка заряженных частиц от неподвижного заряженного центра.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 024
Опишите закономерности колебательных систем и сформулируйте особенности вынужденного колебания.


{Источник} = Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Механика»;
Бухгольц Н.Н. «Основной курс теоретической механики»;
Ольховский И.И. «Курс теоретической механики для физиков».

### 025
Опишите закономерности движения в центральном поле. Получите решение задачи Кеплера.


### 026 Электр зарядының негізгі қасиеттерін және нүктелік зарядтың ерекшеліктерін сипаттаңызТабиғатта және бізді қоршаған тіршілікте байқалатын көптеген физикалық құбылыстарды тек механика, молекулалық-кинетикалық теория және термодинамика заңдары негізінде түсіндіруге болмайды. Бұл құбылыстар қашықтықта денелер арасында әрекет ететін күштерді көрсетеді және бұл күштер өзара әрекеттесетін денелердің массасына тәуелді емес, сондықтан гравитациялық емес. Бұл күштер электромагниттік күштер деп аталады.Ежелгі гректер электромагниттік күштердің бар екенін білген. Бірақ денелердің электромагниттік әсерлесуі көрінетін физикалық құбылыстарды жүйелі, сандық зерттеу тек 18 ғасырдың аяғында басталды. 19 ғасырдағы көптеген ғалымдардың жұмысы электрлік және магниттік құбылыстарды зерттейтін біртұтас ғылымды құруды аяқтады. Физиканың ең маңызды салаларының бірі болып табылатын бұл ғылым электродинамика деп аталады.Электродинамиканың негізгі зерттеу объектілері – электр зарядтары мен токтар әсерінен пайда болатын электр және магнит өрістері.Электр өрісі Ньютон механикасындағы дененің гравитациялық массасы ұғымы сияқты электродинамикадағы заряд ұғымы да алғашқы, негізгі ұғым болып табылады. Электр заряды – бөлшектердің немесе денелердің электромагниттік күш әсерлесуіне түсу қасиетін сипаттайтын физикалық шама.Электр заряды әдетте q немесе Q әріптерімен белгіленеді.Барлық белгілі эксперименттік фактілердің жиынтығы келесі қорытындыларды жасауға мүмкіндік береді:


• Электр зарядтарының шартты түрде оң және теріс деп аталатын екі түрі бар.
• Зарядтарды бір денеден екіншісіне тасымалдауға болады (мысалы, тікелей жанасу арқылы). Дене массасынан айырмашылығы, электр заряды берілген денеге тән қасиет емес. Әр түрлі жағдайда бір дененің заряды әртүрлі болуы мүмкін.
• Бір аттас зарядтар тебеді, қарама-қарсы зарядтар тартады. Бұл сонымен қатар электромагниттік күштер мен гравитациялық күштер арасындағы түбегейлі айырмашылықты көрсетеді. Гравитациялық күштер әрқашан тартылыс күштері болып табылады.Табиғаттың іргелі заңдарының бірі – электр зарядының сақталу заңы тәжірибе жүзінде бекітілген.Оқшауланған жүйеде барлық денелердің зарядтарының алгебралық қосындысы тұрақты болып қалады:

жүктеу 293,99 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
Республикасының білім
бойынша оқыту
жұмыс істеу
ткізу туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
денсаулық сақтау
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
Мектепке дейінгі
арналған ортақ
пәнінің мұғалімі
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
оқыту әдістемесі
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
Республикасы білім
бағдарламасының титулдық
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
учебная программа
Бастауыш сынып