Мұнай газ саласында қоршаған ортаны қОРҒАУжүктеу 28,2 Kb.
Дата23.05.2018
өлшемі28,2 Kb.
#16746
түріСабақ

техника ғылымдарының кандидаты, доцент “Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану” кафедрасы Педагогикалық еңбек өтілі – 15 жыл 050708 – “Мұнай газ ісі” “МҰНАЙ ГАЗ САЛАСЫНДА ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ”

 • Абдибаттаева Марал Мауленовна
 • Барлығы: 2 кредит
 • Курс: 4
 • Семестр: 7
 • Дәріс - 15 сағат,
 • Тәжірбиелік сабақ - 15 сағат,
 • Аралық бақылау - 2,
 • СӨЖ - 30 сағат,
 • СОӨЖ (аудиториялық) - 30 сағат,
 • Барлық дәрісханалық сағат - 60,
 • Барлық дәрісханадан тыс сағат - 30,

ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ

 • Мұнай газ кен орындарын бұрғылау кезінде нысандарды пайдалануда, мұнай газ ұңғымаларын игеру және дайындауда, мұнайды қайта өңдеуде, тасымалдау және сақтауда пайда болатын қоршаған ортаның ластануы мәселесіне байланысты студенттердің білімі мен тәжірибесін дамыту.
 • Мұнай газ саласындағы қоршаған ортаны қорғаудағы негізгі мәселелерді оқып-үйрену, студенттерді қоршаған ортаның қазіргі жағдайының теориялық негіздеріне үйрету, қоршаған ортаны ластанудан қорғаудың техникасы мен технологиясын іс-жүзінде оқып-үйрену.

Пәнді оқып-үйрену міндеті

 • Пәнді оқыту мақсатымен бірге студенттер білу қажет:
 • бұл пәннің басқа гуманитарлық және техникалық ғылымдары ішіндегі орнын;
 • қоршаған ортаға ластаушы заттардың бөліну үрдісін анықтайтын негізгі түсініктер мен заңдарын білу қажет;
 • Тақырыптың аты
 • Академиялық сағаттар саны
 • Дәріс
 • Практикалық сабақтар
 • СОӨЖ
 • СӨЖ
 • 1
 • Кіріспе. Мұнай өндіру саласының экологиялық проблемалары.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • ҚР Экологиялық кодексі.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 3
 • Экологиялық нормалау.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 4
 • Қоршаған табиғи орта жәй күйінің сипаттамасы.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 5
 • Техногенді әсерлердің көздері және ластаушы заттар.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 6
 • Мұнай өндіру кезінде атмосфералық ауаның ластануы.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 7
 • Қоршаған ортаға зиянын болдырмау бойынша ұсыныстар және атмосфералық ауаны қорғау шаралары.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 8
 • Ұңғыманы барлау, салу, пайдалану және бұрғылау кезіндегі жер беті және жер асты суларының ластануы
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 9
 • Жер беті және жер асты суларын ластанудан және таусылудан қорғау бойынша шаралар.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 10
 • Ұңғыманы салу және пайдалану кезеңінің топырақ жамылғысына әсері.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 11
 • Геологиялық ортаны, топырақты және грунтты қорғау бойынша шаралар.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 12
 • Ұңғыманы салу және пайдалану кезеңінің өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсері
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 13
 • Мұнай газ кен орнындағы апаттық жағдайлар.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 14
 • Ұңғыманы пайдалану, бұрғылау кезіндегі апатты және ішкі және сыртқы кәсіптік құбырлардағы апатты болдырмау шаралары
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 15
 • Экологиялық мониторинг
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • Барлығы:
 • 15
 • 15
 • 30
 • 30

Оқытудың әдістері мен формасы:

 • Оқытудың әдістері мен формасы:
 • Оқыту үрдісі білімді рейтингтік бақылау әдісіне негізделген кредиттік технология бойынша жүргізіледі.
 • Өткізілетін сабақ түрлері:
 • Проблемалық лекциялар, семинарлар, іскерлік, рөлдік және имитациялық ойындар, тренингтер, кәсіптік қызметті модельдеу, конференция түрінде жүргізіледі.
 • Оқу үрдісінде қазіргі ақпараттық технологиялар мен мультимедиялық қондырғыларды қолдану:
 • компьютерлік және мультимедиялық техникалар пайдаланылады.

ПӘНДІ ИГЕРУ НӘТИЖЕСІНДЕ

 • өнеркәсіпті экологиялық тұрғыда бағалау;
 • ластаушы заттардың номенклатурасы мен қоршаған ортаны ластайтын көздерді анықтауда алынған білімді қолдану;
 • ластаушы заттардың тастандысы мен шығыны туралы сандық есеп жүргізу;
 • қоршаған ортаға өндірістің әсерін төмендету туралы шаралар ұсыну.
 • Вариант №
 • Қорытынды бақылау түрі
 • Бақылау түрлері
 • Балл
 • 1
 • емтихан
 • Қорытынды бақылау
 • 40
 • Аралық бақылау
 • 20
 • Ағымды бақылау
 • 40
 • «Мұнай газ саласындағы қоршаған ортаны қорғау» пәні бойынша бақылаудың барлық түрлерін өткізу бойынша күнтізбелік график
 • Апталар
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • Бақылау түрі
 • Пр
 • Пр
 • Пр
 • Б
 • Пр
 • Пр
 • АБ
 • Пр
 • Пр
 • Пр
 • Б
 • Пр
 • АБ
 • Пр
 • Пр
 • Балл
 • Бақылау түрлері: Б- бақылау жұмысы, АБ-аралық бақылау.
 • Баға
 • Әріптік эквивалент
 • Рейтингтік балл
 • Баллмен
 • Өте жақсы
 • А
 • 95-100
 • 4
 • А-
 • 90-94
 • 3,67
 • Жақсы
 • В+
 • 85-89
 • 3,33
 • В
 • 80-84
 • 3,0
 • В-
 • 75-79
 • 2,67
 • Қанағаттанарлық
 • С+
 • 70-74
 • 2,33
 • С
 • 65-69
 • 2,0
 • С-
 • 60-64
 • 1,67
 • D+
 • 55-59
 • 1,33
 • D
 • 50-54
 • 1,0
 • Қанағаттанарлықсыз
 • F
 • 0-49
 • 0
 • Әдебиеттер тізімі
 • А.П.Хаустов, М.М. Редина «Охрана окружающей среды при добыче нефти» . – М.: Дело, 2006. – 552 с.
 • Г.К.Кесельман, Э.А.Махмудбеков «Защита окружающей среды при добыче, транспорте и хранении нефти и газа» М., Недра, 1981
 • К.И.Джиембаева, Н.В.Лалазарян «Сбор и подготовка скважинной продукции на нефтяных месторождениях» Алматы, 2000
 • Экологический кодекс РК. –Алматы: ЮРИСТ, 2007. -172с.
 • Ливчак И.В., Воронов Ю.В. “Охрана окружающей среды”. М.:Стройиздат, 1986г
 • Указ Президента РК от 28 июня 1998 г. № 2 «О нефти»
 • Единое правило охраны недр (ЕПОН) при разработке месторождений полезных ископаемых, Алматы; 2002
 • Булатов А.И. и др. Охрана окружающей среды в нефтегазовой промышленности. М. Недра, 1979
 • Қосымша әдебиет:
 • Яковлев С.В. и др. “Рациональное использование водных ресурсов”. М.:ВШ, 1991
 • Позднышев Г.Н. и др. “Перспективные способы добычи нефти и ликвидация нефтяных загрязнений”. Изд.Дом “Бахрах-М”, 2004
 • Краткий курс общей экологии. Учебное пособие. Изд. ”Деан“, Санкт-Петербург,1999
 • ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» Л., Гидрометеоиздат 1987г
 • Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

Абдибаттаева Марал Мауленовна Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану кафедрасының доценті

 • Академиялық карьера
 • Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Экология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану кафедрасының оқытушысы, (1998-2001 жж.)
 • Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің аспиранты, (2001–2006 жж.)
 • Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Экология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану кафедрасының аға оқытушысы,
 • Қ. И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің докторанты, (2006-2009жж.)
 • 2009 жылдан бастап Қ. И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің Мұнай және газ кен орындарын игеру және пайдалану кафедрасының доценті

Ғылыми зерттеу бағыты

 • Ғылыми зерттеу бағыты
 • Мұнай газ саласында күн энергиясын пайдалану (2006-2011 жж.)
 • Жарияланған ғылыми еңбектері - 60

Патенттер мен авторлық куәліктер

 • авторское свидетельство на изобретение. Нац. Патентное ведомство РК. Комбинированная гелиокамера для термической обработки бетонных изделий. А.с. №30970
 • авторское свидетельство на изобретение. Нац. Патентное ведомство РК. Способ тепловой обработки бетонных изделий. А.с. №32669.
 • авторское свидетельство на изобретение. Нац. Патентное ведомство РК. Комбинированная солнечно-электрическая камера для тепловой обработки бетонных изделий. А.с. №35322
 • авторское свидетельство на изобретение. Нац. Патентное ведомство РК. Способ тепловой обработки бетонных изделий. А.с. №35813
 • авторское свидетельство на изобретение. Нац. Патентное ведомство РК. Устройство для очистки нефтезагрязненных почв, грунтов и нефтешламов. А.с. №30970
 • авторское свидетельство на изобретение. Нац. Патентное ведомство РК. Способ очистки нефтезагрязненных почв, грунтов и нефтешламов. А.с. №30970
 • авторское свидетельство на изобретение. Нац. Патентное ведомство РК. Способ изготовления строительных изделий. А.с. №30970
 • авторское свидетельство на изобретение. Нац. Патентное ведомство РК. Солнечный коллектор. А.с. №30970
 • авторское свидетельство на изобретение. Нац. Патентное ведомство РК. Грунтобетон. А.с. №30970
 • авторское свидетельство на изобретение. Нац. Патентное ведомство РК. Способ подготовки и трубопроводной транспортировки высоковязких нефтей. А.с. №30970
 • авторское свидетельство на изобретение. Нац. Патентное ведомство РК. Способ плавления блочной серы. А.с. №30970

Ғылыми жектекшілік жасаған магистрлік диссертациялар тақырыптары

 • Разработка способа повышения нефтеотдачи пластов с применением солнечной энергии
 • Разработка способа сбора и подготовки амбарной нефти
 • Разработка способа сбора и подготовки амбарной нефти с применением солнечной энергии

Жетекшілік жасалатын дипломдық жобалар тақырыптары

 • Құмкөл кен орнында мұнай өндірудің қоршаған ортаны қорғауды жобасын жасау
 • Құмкөл кен орында ұңғы өнімін жинау және дайындау кезінде мұнайды тұзсыздандыру тәсілін жобалау
 • Қүмкөл кен орнында ұңғымаларды батырмалы ортадан тепкіш электр сорабын пайдаланудың жобасын жасау
 • Құмкөл кен орны бойынша бұрандалы сораппен ұңғыны пайдалану
 • Құмкөл кен орнында фонтанды ұңғымалардың игеру режимдерін талдау және ең тиімдісін таңдау т.б.

Каталог: files -> teacher-presentations
teacher-presentations -> Презентациялау 5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
teacher-presentations -> Тау-кен өндірісінің шаруашылығын басқарудың жалпы ережелері өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару негіздері
teacher-presentations -> Мәліметтер базасын басқару жүйелері (мббж мббж)
teacher-presentations -> Курсы. Барлығы 4 кредит
teacher-presentations -> Өмірбекқызы «Стандарттау, сертификаттау және машина жасау технологиясы» кафедрасының аға оқытушысы
teacher-presentations -> Қаржылық есеп 1
teacher-presentations -> Компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтер

жүктеу 28,2 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
Қазақстан республикасы
туралы хабарландыру
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
Республикасының білім
бойынша оқыту
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
ткізу туралы
мемлекеттік қызметшілері
қойылатын жалпы
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
қатысушыларына арналған
мамандығы бойынша
Мектепке дейінгі
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
оқыту әдістемесі
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
мамандығына арналған
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
учебная программа
Рабочая учебная
мектепке дейінгі