Некоммерческое акционерное обществожүктеу 441,46 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.11.2018
өлшемі441,46 Kb.


«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

директоры БОДМ 

____________ А.А. Елеманова 

«____»__________2018 ж.

 

 

 

 

 

2018 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН 

ТАҢДАУ БОЙЫНША ПӘНДЕР  КАТАЛОГЫ 

 

6D071900 мамандығы 

 

«РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР» 

 

ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒЫТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ 2018 ж  

ДОКТОРАНТУРА ғылыми және педагогикалық бағыт 

6D071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

(таңдау бойынша) 

№ 

п/п Пәнд

ер 


циклі 

Пәндерді


ң сандық 

коды 


Пәндер атауы 

Семес


тр 

Кредит


тер 

саны 


1 семестр  

Моделдеу әдісі 

КП 7301 

Инфокоммуникациялық жүйелердегі 

моделдеудің ғылыми негіздері Диссертацияға арналған әдістемелік 

жұмыс 


Инфокоммуникациялық жүйелерде 

ақпаратты өңдеудің ғылыми негіздері Жүйені талдау және құру 

 КП 

7302 


Радиолокациялық, радионавигациялық, 

бағыт табу Телекоммуникациялық қызметтер конвергенциясы 

Ғылыми қызметтерді уйымдастыру және 

жоспарлау 

 КП 

7303 


Сымсыз желілер мен ақпаратты тарату Ғылыми қызметтерді ақпараттық және 

қаржылай қамтамасыздандыру  

Телекоммуникациялық жүйелер мен 

желілердің құру әдістері мен моделдері 

КП 


7304 

Инфокоммуникациялық жүйенің даму 

келешегі және басқаруы Телекоммуникациялық жүйелердегі 

диагностика және сенімділік мәселелері 

Ғылым- адамы

 

қызметтердің  ерекше түрі 


 

ИНФОКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ 

МОДЕЛДЕУДІҢ 

ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ

 

Оқытудың мақсаты: Инфокоммуникация жүйесін модельдеу және ғылыми 

зерттеулер  мен  тәжірибелік  жұмыстарға  қажетті  ақпараттық  жүйені 

модельдеудің инструментальды құралдарын қолдану.  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Инфокоммуникация жүйесін 

модельдеу  және  ақпараттық  жүйені  модельдеудің  инструментальды 

құралдарын қолдану.  

Оқытудың нәтижелері:  

білу  керек:

 

жүйені  моделдеудің 

ғылыми  негіздері,  инфокоммуникация 

жүйелерін  матемеатикалық  моделдеудің  негізгі  әдістері,  имитациялық 

модельдеудің әдістері.  істей  алу  керек:

 

математикалық  модельдеу  әдісін  қолдану  арқылы инфокоммуникация саласында ғылыми зерттеу жүргізу;  

дағдысы  болу  керек:

 

модельдеудің  арнайы  жүйесін  қолдану  арқылы тәжірибелік жұмыс жасау.  

құзыреті:  Теориялық  гипотезаның  тәжірибелік  тексеруі  мен  теориялық 

талдауына математикалық модельдеу материалдарының және технологиялық 

процестердің әдістерінің қолдануға дайындығы. 

Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер. 

 

ДИССЕРТАЦИЯҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС  

Оқытудың 

мақсаты: 

Таңдау 


мамандығы 

негіздерін 

меңгерген 

докторанттарды 

өзіндік 

немесе 


жекелей 

өзіндік 


ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына дайындау.  Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Зерттеуді  позициялау 

инструменті  ретінде  және  диссертациялық  жұмыстың  мақсатын  негіздеу 

инструменті  ретіндегі  әдеби  шолу.  Ғылыми  әдебиеттерге  сілтеме  жасау 

жүйесі,  адекватты  цитаталау,  плагиат  формалары  және  олармен  күрес 

жүргізу.  Диссертациялық  жұмыста  тәжірибелік  жұмыстардың  нәтижелерін 

көрсету.  Материалды  ұсынудың  адекваттылығы.  Ғылыми  полемика,  өзіндік 

көзқарасты  ұсыну  және  қорғау  әдістері.  Мүмкін  болатын  ғылыми 

дискуссияларды  жағдайға  байланысты  талдау.  Диссертацияның  формалды 

емес  классификациясы.  Ғылыми  ортадағы  формалды  емес  бағалаудың 

маңыздылығы.  Жағымды  формалды  емес  бағалауды  қамтамасыз  ету 

мәселелері.   

Оқытудың нәтижелері:  

білу 

керек: 

әртүрлі 


саладағы 

ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының 

фундаментальды 

негіздері, 

магистратурада 

және 

доктарантурада диссертациялық жұмысты нақты ұсына білу

істей алу керек: заманауи талаптарға сай диссертациялық жұмысты орындау 

дағдысы  болу  керек:  ғылыми  материалдарды  дайындау,  олардың  мазмұны 

мен  өзіндік  ғылыми  қөзқарасты  қорғау;  түзетілген  ғылыми  полемиканы 

енгізу.  

құзыреті:  Ақпараттық  технологияны  пайдалана  отырып,  жаңа  білімді 

өздігінен  игеруге  қабілеттілігі  және  практикалық  жағдайда  оны  қолдану, 

сонымен қатар өз саласынан басқа салада қолдану. Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер 

 

ИНФОКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕ 

АҚПАРАТТЫ 

ӨҢДЕУДІҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ

 

Оқытудың  мақсаты:  Аналитикалық,  сандық  және  имитациялық  әдістерді 

пайдалана отырып, математикалық модельдеуге негіздей отырып, ақпаратты 

компьютерлік өңдеу принциптерін терең оқып үйрену. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  инфокоммуникациялық 

жүйелерде  ақпаратты  өңдеудің  заманауи  әдістерін  талдау  және  өңдеу 

негіздері.  Кодтаудың  заманауи  жүйесін  жасау  және  байланыстың  әртүрлі 

арналарын  пайдалана  отырып,  заманауи  телекоммуникацияға  ақпаратты 

беру. Ол жүйені математикалық модель ретінде талдауға үйретеді. 

Оқытудың нәтижелері: 

білу керек: компьютерлік жүйені пайдалану арқылы өңделген формалданған 

ақпараттың  негізгі  түрлері;  ақпаратты  өңдеудің  перспективті  әдістері  мен 

алгаритмі; 

істей  алу  керек:  ақпаратты  өңдеу  алгаритмін  жасау,  ақпараттық 

процестердің  заңдылықтары  мен  қасиеттерін  табу;  ақпаратты  өңдеу 

алгаритмі 

мен 


әдістерін 

талдау; 


әртүрлі 

қолданысқа 

ие 

телекоммуникациялық  жүйелердің  құрамына  кіретін  табылған  әдістер  мен ақпаратты өңдеу алгаритмі негізінде ақпаратты өңдеу жүйесін жасау; 

дағдысы  болу  керек:  ақпаратты  өңдеудің  заманауи  компьютерлік 

технологияларын  және  оның  тиімділігін  арттыру  әдісін  меңгеру;  кәсіби 

қызмет саласында теориялық және эксперименталдық әдістемелерді меңгеру; 

кәсіби  қызмет  саласында  инновациялық  өнімдерді  жасау  үшін  авторлық 

құқықтарды  қорғау  және  лицензиялау,  патентті  зерттеулерді  жүргізу 

әдістерін  меңгеру,  ақпаратты  өңдеу  әдістерін  модельдеу  үшін  қолданбалы 

бағдарламалар пакетін меңгеру.  

құзыреті: Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық жүйелеуді табу, 

талдау  және  өңдеу  және  әдістер  мен  құралдарды  таңдау  және  шешу 

қабілеттілігі. 

Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер 

 

РАДИОЛОКАЦИЯЛЫҚ, РАДИОНАВИГАЦИЯЛЫҚ, БАҒЫТ ТАБУ  

Оқытудың  мақсаты:  Көліктік  құралдарды  тасымалдау  мен  басқаруды 

жүйелеу  және  басқару  жүйесі  аумағында  кәсіптік  білімі  бар  мамандар 

даярлау. Бағыт табу жүйелерді құрудың негізгі қағидаттары және модельдері, 

қазіргі заманғы тенденциялары және олардың дамуы мен инфокоммуникация 

аумағындағы стандарттары. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Бағыт  табу  және 

телекоммуникациялық  жабдықтар  құрылымдары  мен  негізгі  идеяларды 
 

пайдалану.  Жүйелерді  ұйымдастыру  және  жұмыс  істеу  позицияларының принциптері мен заманауи озық әдістерінің ғылыми-теориялық негіздері. 

Оқытудың нәтижелері:  

білу керек: Бағыттың табу физикалық негізі, ғарыштық қозғалыстың апатсыз 

қозғалысын қамтамасыз ету үшін, әуе, ағын және теңіз көліктерінің жүйесін 

құру принципін; 

істей  алу  керек:  ақпараттың  аналогтық  және  цифрлық  өңдеу  жүйелері  мен 

құрылғы  сипаттамасын  құруды  талдау;    талдау  және  синтез  әдісін  қолдану, 

сондай-ақ техникалық есептеу, таратудың инфокоммуникациялық жүйесі мен 

бағытағы табу пайдаланылған ақпаратты қабылдау және өңдеу.  дағдысы  болу  керек:  даму  тенденцияларымен  берілген  техникалық  қолдау 

алу үшін шарлау мәселелерін шешу. құзыреті:  Қазіргі  заманғы  аспаптар  мен  әдістерді  қолдану,  ұйымның 

эксперименттері  мен  сынақтарын  ұйымдастыру,  оларды  өңдеу  және  оларды 

талдау нәтижелері

Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР КОНВЕРГЕНЦИЯСЫ 

Оқытудың  мақсаты:  Білімді  меңгеру  конвергенциясы  бойынша  байланыс 

қызметтері  мен  техниканың  бірізді  мүмкіндіктерін  телекоммуникация 

қызметтерінің  конвергенциясы  бойынша  кеңейту.  Технологияларды  және 

құрылымдарды 

зерделеу, 

ұсынылатын 

қызметтерді, 

сондай-ақ 

инфокоммуникациялық қызметтерді  қамтамасыз ету. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Соңғы  онжылдықтағы 

әзірлеушілерге 

арналған 

жабдықтарды 

шығару,  көлік 

тораптары, 

телекоммуникация  қызметтерін  дамыту  саласындағы  ынтымақтастық, 

сондай-ақ жаңа заманауи желілерді көтеруді қамтамасыз етуді ынталандыру. Оқытудың нәтижелері:  

білу  керек:  телекоммуникация  қызметтеріндегі  конвергенцияның  негізгі 

қызметтері,  қызмет  көрсету  процесін  бейнелеу,  байланыс  желілеріндегі 

коммутация  жүйелерінің  үрдісі  және  олардың  конвергенциясы;    жүйелік 

коммутация  үрдісін  модельдеу  принципі  бойынша  радиоэлектроникадағы 

телекоммуникация 

қызметтерінің 

конвергенциясы; 

конвергенциялық 

торапты  және  олардың  сапасын  бақылауды  жүзеге  асыру  тәсілдері  мен 

қызметтері; істей  алу  керек:  жүктеме  болжамын  есептеуді    және  телекоммуникация 

қызметтер  конвергенциясымен  бірқатар  желілерде  жүргізу;  қазіргі  заманғы 

сандық  және  инженерлік  әдістерін  негізге  ала  отырып,  компьютерлік 

технологиялар  және  дестелік  бағдарламалардың  практикалық  міндеттерін 

шешу;

 

дағдысы  болу  керек:  телекоммуникация  қызметтерін,  радиоэлектроника, радио таратқыш және қабылдағышта іске асыруды және ғылыми-техникалық 

мәселелерді  талдау;    радиоэлектроникадағы  телекоммуникация  желілерін  

басқару  үшін  нейрондық  желілерді  пайдалану  перспективалары;  NGN  

желілерін  құру  кезіндегі  конвергенция  жағдайын  талдау;  Интернет  –технологияларын талдау және зерттеу; радиотаратушы құрылғылар мен ұялы 

байланыстағы  телекоммуникация  қызметінің  конвергенциясы;  байланыс 

желілері  конвергенциясы  кезіндегі  жаңа  технологияларды  пайдалану 

мүмкіндіктері;  байланыс  жүйелері  мен  коммуникация  дамуының 

стратегиялық бағыттары 

құзыреті:  қызмет  саласына  тікелей  байланысты  емес  білімнің  жаңа 

салаларында,  соның  ішінде  дербес  ақпараттық  технологиялар  көмегімен 

сатып алуға және іс жүзінде жаңа білімдер мен машықтануларда қолдана білу 

Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер 

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТТЕРДІ УЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ Оқытудың 

мақсаты: 

Таңдау 


мамандығы 

негіздерін 

меңгерген 

докторанттарды 

өзіндік 

немесе 


жекелей 

өзіндік 


ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына дайындау. Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Уйымдастыру және ғылыми-

зерттеу жоспарлау бөлімдерінде нақты жұмыс істеу және нақты бағыттарды 

таңдаудан  міндетті  түрде  оқуға  арналған  міндетті  білім  берудің  негіздері, 

формалары және дағдылары. Оқытудың нәтижелері:  

білу керек: Аспектілерде ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі бағыттары, 

олармен байланысты жоспарлау; істей  алу  керек:  Университеттің  немесе  ғылыми-зерттеу  ұйымының 

элементтерін жоспарлауды тиісті деңгейде жүзеге асыру үшін жеке адамның 

ғылыми-зерттеу 

және 


ғылыми-зерттеу 

топтарына 

ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жоспарлауды қамтамасыз ету; дағдысы  болу  керек:  Әкімшілік,  ресурстық  және  ақпараттық  қамтитын 

аспектілердің 

ғылыми-зерттеу 

жұмысының 

жоспарларын 

әзірлеу, 

интеллектуалдық меншіктің құрылуы мен қорғалуының бірінші пішіндері. 

құзыреті:  Олардың  кәсіби  қызметке,  ғылыми  және  ғылыми  өндірістік 

бейінінің 

өзгерістеріне, 

зерттеудің 

өзіндік 

жаңа 


оқу 

әдістеріне 

қабілеттілігінің болуы

.

 Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер 

 

СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР МЕН АҚПАРАТТЫ ТАРАТУ  Оқытудың мақсаты: Оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

әдістемелік  және  теориялық  негіздерін  зерделеу,  уәкілеттігін  қалыптастыру 

бағытында; Фундаментальды танымға қызығушылықтың дамуы. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  MatlabSimulink  кеңейту 

арқылы  динамикалық  жүйелерді  моделдеу;  CommunicationSystemToolbox 

дестесі;  сымсыз  АБГШ  арнасымен  моделдеу  және  өлшеу;  Байланыс 

арналарындағы  эффекттердің  өзгеруі;  IEEE  802.11a  физикалық  деңгейдегі 

модельдеуді  модельдеу  (b)  және  MATLAB  Simulink  бағдарламасының  СКК 

басқару  механизмі;  Көпсәулелі  таржолақты  арна;  сынақтама    және 
 

көпсәулелілік; көпсәулелілік: кеңжолақты арна; Модуляция сигналымен және OFDM-дің  көпшілігімен;  (MIMO)  жүйесі  үшін  дисциплина    жалпы  және 

ортақ интегралдық компетенцияларды қалыптастыруға мүмкіндік береді: Оқытудың нәтижелері:  

білу  керек:  сымсыз  арналар  мен  сымсыз  жүйелерді  модельдеу  кезінде 

қолданылатын  негізгі  тәсілдер  мен  талаптар;  қазіргі  заманғы  құралдарды 

моделдеу; 

істей  алу  керек:  осы  аймақтағы  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  шешу  үшін 

сымсыз  арналарда  және  сымсыз  жүйелердегі  процестер  моделі;  Моделдеуді 

қолдану  арқылы  эксперименттік  зерттеулерді  жүргізу  және  статистикалық 

өңдеудің нәтижелерін алу; дағдысы  болу  керек:  үлкен  көлемдегі  ақпараттарды  қорғау;  MATLAB 

бағдарламасындағы моделдеуді бағдарламалау; сымсыз арналар және сымсыз 

жүйелердегі  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  шешуге  арналған  эксперименттік 

зерттеулерді жүзеге асыру. құзыреті:  зерттеудің  физикалық  және  процедуралық  процестерін  талдау, 

фундаментальды  тәжірибе  жүзінде  қолдану,  жаратылыстану  ғылымдары 

саласындағы 

жетістіктер, 

өздерінің 

кәсіби 


іс-қимылдарының 

өз 


мүмкіндіктері. 

Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер 

 

ҒЫЛЫМИ  ҚЫЗМЕТТЕРДІ  АҚПАРАТТЫҚ  ЖӘНЕ  ҚАРЖЫЛАЙ ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ 

Оқытудың 

мақсаты: 

Таңдау 


мамандығы 

негіздерін 

меңгерген 

докторанттарды 

өзіндік 

немесе 


жекелей 

өзіндік 


ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына дайындау.  Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Наукометрия  және 

библиометрия.  Зерттелген  және  зерттеу  тобының  нақты  құралдарының 

бағалары.  Импакт-фактор.  Ғылыми  журналдардың  рейтингі.  Коллаборация 

құру.  Халықаралық  серіктестікті  қамтамасыз  ету  әдісі.  Халықаралық 

серіктестіктің  қолдауы.  Стратегия  және  тактикалық  активті  жарияланым. 

Мақсат құру. Ғылымнан практикаға. Инновациялық қызмет, оның деңгейі. Оқытудың нәтижелері:  

білу  керек:  ғылыми-зерттеу  және  дамыту  үшін  ақпараттық  және  қаржылай 

қолдау негіздері; істей  алу  керек:  коллективтің  өздік  ғылыми  іс-әрекеті  мен  жұмыс  істеуіне 

қаржылай  көмек  көрсету,  коллегиялардың  әріптестік  қарым-қатынастарын 

қалыптастыру; 

дағдысы  болу  керек:  орта  және  ұзақ  мерзімді  дамудағы  ақпаратты  және 

қаржылай қолдау тактикасы мен стратегиясын барабар таңдауын білу. құзыреті:  Олардың  кәсіби  қызметке,  ғылыми  және  ғылыми  өндірістік 

бейінінің 

өзгерістеріне, 

зерттеудің 

өзіндік 

жаңа 


оқу 

әдістеріне 

қабілеттілігінің болуы. 

Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер  

 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ  ЖҮЙЕЛЕР  МЕН  ЖЕЛІЛЕРДІҢ  ҚҰРУ 

ӘДІСТЕРІ МЕН МОДЕЛДЕРІ

  

Оқытудың  мақсаты:  Телекоммуникациялық  жүйелер  мен  желілердің  құру 

әдістерін  мен  модельдері  принциптерін  қолдану,  түрлі  технологияларды, 

хаттамаларды, ортаны, коммутацияларды және тәсілдерді ауыстыру. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  телекоммуникациялық 

жүйелер  мен  тораптардың  теориялық  білімі  мен  құру  негіздері,  сондай-ақ 

инженерлік  есеп  айырысу  жүйелерін  мен  желілердін  құру  моделдеу

 

әдіснамалау бойынша практикалық білім беру.  Оқытудың нәтижелері:  

білу  керек:  Телекоммуникациялық  жүйелер  мен  желілердің  құрылысының 

негіздері;  технологиялар,  хаттамалар,  қоршаған  ортаны  қорғау,  коммутация 

әдістері  және  телекоммуникациялық  жүйелер  мен  желілердің  тарату 

технологиясы;  телекоммуникациялық жүйелер мен желілердің  құру  әдістері 

мен модельдеу принциптері; 

істей алу керек: Телекоммуникациялық жүйелер мен желілер құрылысының 

үлгілері  мен  әдістерін  талдау;  телекоммуникациялық  жүйелер  мен 

желілердің модельдерін құруды әзірлеу; 

дағдысы  болу  керек:  телекоммуникациялық  жүйелер  мен  тораптарды 

модельдеу және құру әдістердің талдау; телекоммуникациялық жүйелер мен 

желілер  құрылысының  әр  түрлі  модельдері  мен  әдістердің  қолдану; 

телекоммуникациялық жүйелер мен желілердің  түрлі құру үлгілерін әзірлеу. құзыреті:  жаңа  проблематиканы  дамыту,  терминология,  әдіснаманы  оқыту 

және  меңгеру  ғылыми  білім  мен  өзіндік  оқыту  дағдыларын  меңгеруге 

қабілеті;  сапалы  және  қолжетімді  модельдерді  құрудың  теориясы  мен 

әдістердің қолдану әдісі. Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер 

 

ИНФОКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ДАМУ  КЕЛЕШЕГІ ЖӘНЕ 

БАСҚАРУЫ  

Оқытудың 

мақсаты: 

Инфокоммуникациялық 

жүйелерді 

меңгеру, 

зерттеудің  негізгі  қағидаларын  меңгеру  және  инфокоммуникациялық 

жүйелерді  жетілдіру,  жүйедегі  болашақ  мамандарды  дайындауды  жобалау, 

жобалау және электрбайланыс жүйесін пайдалану. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Фундаментализация, 

интенсификация 

және 

индивидуализация процесі 

жаңа 


инфотекоммуникациялық  технологияларды  қолдауға  мүмкіндік  беретін 

электрбайланыстардың  достық  теорияларының  тиімділігін  арттыру  және 

тиімді  пайдалану,  электр  желілерін  және  жүйелік  телекоммуникацияларды 

модельдеуді әрі қарай дамыту. Оқытудың нәтижелері:  

білу керек: Инфотелекоммуникациондық жүйелерде имитациялық модельдеу 

негіздері;  Инфотелекоммуникациялық  және  есептеу  жүйелерін  практикалық 
 

басқарудың  жекелеген  әдістері;  Инфотелекоммуникациондық  жүйелер аумағында өткізуін қабылдау, мониторинг жүргізу кезінде жағдайды болжау 

және оның оңтайлы шешімдерін қабылдау үшін талдау жасау. істей  алу  керек:  Инфотелекоммуникациялық  жүйелерді  басқарудың  тарату 

үдерісін  жобалауды  қамтамасыз  ету;  Шифрлау  кодын  жасауға  және 

салыстырмалы 

талдауды 

құруға 

арналған әдістерді 

жасау; 


Инфотелекоммуникациондық  жүйелерді  модельдеу  бойынша  тексеруді 

ұйымдастыруды және жүргізуді. дағдысы болу керек: құқықтық және нормативтік телекоммуникация басқару 

саласындағы  Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы  шеңберінде, 

компьютерлік  жүйелер  мен  желілерді  қолдану;  NGN  желісі  мен  Интернет-

технологияны 

пайдаланудағы 

конвергенцияның 

жағдайын 

зерттеу; 

ақпараттарды  беру  үдерісінде  инфотелекоммуникациялық  жүйелерді 

басқаруды 

жүзеге 

асыратын шарттар 

мен 


факторлар; 

Инфотелекоммуникациондық  жүйелерді  мониторингтеу  процедурасын 

моделдеу. 

құзыреті:  Іздеу  мүмкіндігі,  ғылыми-зерттеу  бойынша  ғылыми-

техникалық  ақпаратты  өңдеу,  талдау  және  жүйелеу,  мәселені  шешу 

ә

дістері мен құралдарын таңдау. Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ 

ДИАГНОСТИКА 

ЖӘНЕ СЕНІМДІЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

 

Оқытудың  мақсаты:  Радиоэлектрондық  аппараттардың  жаңа  түрлерінің 

сенімді  құрылуы  мен  пайдалануына  байланысты  өндірістік  және  ғылыми 

қызметтер 

үшін 


докторанттарды 

дайындау, 

әртүрлі 

тағайындау 

басқарулардың  автоматтандырылған    жүйелерін,  олардың  дәлдік  және 

сенімділігіне аса жоғары талаптар қойылады.

 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Сенімділік және диагностика 

аумағындағы іргелі және қолданбалы жұмыстар нәтижелері, эксперименттік 

зерттеулер  нәтижелері,  эксперименттер  нәтижелерін  өңдеу  бойынша 

докторант немесе инженер практикалық жетекшілік етуі мүмкін. Оқытудың нәтижелері:  

білу  керек:  байланыс  жүйесінің  сенімділік  және  диагностикасын 

оңтайландыру  сұрақтарын;  таратудың  жоғары  сенім  әдістері  мен  ТКЖ 

сенімділігін;  байланыс  техника  аумағындағы  теориялық  оқыту  мен 

эксперименттік  зерттеу  әдістерін;  телекоммуникациялық  жүйелерді 

өлшеу  негіздерін;  құрылғының  параметрлер  бағасының  әдістері  мен 

байланыс  жүйесін;

 

техникалық  бақылау  және  диагностика  процесінде теңшеу және байланыс құралдарын пайдаланудың озық әдістерін; 

істей  алу  керек:  ТКЖ  жаңа  объектілердің  техникалық  негіздемесі  мен 

эскиздік  жобалау  жүзеге  асыру;  кәсіпорын  стандартына  сәйкес  ҒЗЖ 

есептерін, 

ғылыми 


мақалалар, 

диссертацияларды 

толтыру; 

телекоммуникациялық  жүйелер  және  байланыс  құралдарының

 

диагностика 


10 

 

сызбаларын 

және


 

сенімділігін  талдауды  жүзеге  асыруды;  техникалық 

пайдалану  жүйелері  мен  байланыс  құрылғыларының  баптау  процесіндегі 

техникалық бақылау және диагностиканы жүзеге асыру. дағдысы  болу  керек:  Жүйелік  және  пайдаланудағы  өлшеу  құралдарының 

сенімділік  көрсеткіштерін  есепке  алудың  негізгі  құралдарын  анықтау; 

Цифрлық  арналар  параметрлерін  өлшеу  әдістемесін  қолдану,  сондай-ақ 

арналар  параметрлерін  методикалық  бақылау;  алгоритмдерді  өңдеудің 

көптеген  өлшемдерін  өлшеу  және  практикалық  қолданудың  нәтижесі; 

Ұйымдық,  ғылыми,  методикалық  және  құқық  негіздерін  метрологиялық 

қамтамасыз  етуді  қолдану,  стандарттаудың  мемлекеттік  жүйелерінің  негізгі 

ережелері;  қазіргі  заманғы  және  перспективалық  компьютерлік  модельдеу 

және талдау. 

құзыреті: 

Физикалық-математикалық 

аппараттардың 

өздерінің 

іс-

әрекеттеріне және шешімдеріне қолдана білу. Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер 

ҒЫЛЫМ- АДАМЫ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ЕРЕКШЕ ТҮРІ

 

Оқытудың  мақсаты:  Өзіндік  таңдаған  мамандығы  бойынша  негіздерін 

меңгеруге немесе

 

ішінара өзіндік ғылыми-зерттеу қызметіне докторанттарды дайындау. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны  (негізгі  бөлімдер):  Ғылыми  зерттеулердегі 

геосаяси  және  геостратегиялық  шеңбер.

 

Ғылымдағы  индустриальді  және постиндустриальді  қоғам:  ұқсастығы  мен  айырмашылықтары.  Ғылым 

элементі ретінде ғаламдық стратектеу: Реформациядан біздің күнімізге дейін. 

Ғылыми  зерттеудің  бағыттау  деңгейлері:  жеке  тұлғалықтан  жаһандыққа 

дейін.  Әлеуметтік  ұйымның  ерекше  нысаны  ретіндегі  халықаралық  ғылыми 

орта.  Когнитивті  ретінде  постиндустриялық  ғылым  контурлары.

 

Төртінші технологиялық революция – қажеттілігі және оны қамтамасыз ету жолдары. 

Концепция «Индустриализация 4.0». Оқытудың нәтижелері:  

білу  керек:  ғылыми-зерттеудің  фундаментальді  негіздері,  оның  түрлі 

аспектілердегі қызметі; істей алу керек: таңдалған мамандық бойынша білім іздену үшін ғылымдағы 

бағыттылық. дағдысы  болу  керек:  ғылымдағы  өзіндік  орнын  барабар  бағалау,  ұзақ 

мерзімді  дамудағы  ғылыми-зерттеудің  барабар  таңдау  стилі  мен  өзіндік 

ғылыми қызмет стратегиясын үйрену. 

құзыреті:  Іздену  қабілеттілігі,  өңдеу,  зерттеу  тақырыбы  бойынша  ғылыми-

техникалық  ақпаратты  талдау  және  жүйелеу,  таңдау  әдістемелері  мен 

құралдарын шешу. 

Кафедра: Телекоммуникациялық жүйелер және желілер 

 

  

ТКЖжЖ каф.меңг.  

______________   

 

А.С. Байкенов 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Сабақ: Тақырыбы: Мәтіндік және графиктік ақпараттарды өндеу Cабақ негізделген оқу мақсаты
2018 -> Сабақ тақырыбы: Өсімдіктердің қозғалысы. Қозғалыстың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы. Оқу мақсаты
2018 -> Вестникказахстанского инженерно-педагогического университета дружбы народов серии «инженерно-техническая» И«гуманитарно-педагогическая»
2018 -> Тертюбаева Маржан,
2018 -> Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар
2018 -> Бейсенова Дариха Садуевна
2018 -> Усипбекова айжан суттибековна

жүктеу 441,46 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша