Мамандығының магистранттарына арналғАНжүктеу 131 Kb.
Дата28.01.2020
өлшемі131 Kb.
#27492

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


Өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы«БЕКІТЕМІН»

ОжӘЖ бойынша проректоры

Егоров В.В. _______________

"____"________________2016ж.6М070200 – АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

МАМАНДЫҒЫНЫҢ МАГИСТРАНТТАРЫНА АРНАЛҒАН

ТҮСУ ЕМТИХАН ПРОГРАММАСЫ
Құрастырушылар:

проф., т.ғ.д. Брейдо И.В.

доц., т.ғ.к. Кочкин А.М.

доктор PhD Смагулова К.К.

2016

6М070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойыншатүсу емтихан пәндерiнiң тiзiмi


 1. Электроника.

 2. Автоматты реттеудiң сызықтық жүйелері.

 3. Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау.

 4. Басқару жүйесіндегі микропроцессорлық кешендер.


"Электроника" пәні бойынша негізгі тақырыптар
1. Электрондық аспаптардын сипаттамалары.

2. Биполярлы, өрістік және IGBT (оқшауланған тиекті биполяр транзистор) транзисторлардын параметрлері және статикалық сипаттамалары. Қосылу сұлбалары.

3. Транзистордын сипаттамаларын зерттеу.

4. Электронды тізбектер.

5. Оптоэлектрондық аспаптар

6. Қоректендіру көздері

7. Жиілік түрлендіргіштері

8. Сандық құрылғылар.

9. Микропроцессорлар
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1.Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника: Учеб. для вузов – М:Высш.шк.,2006,–80

2.Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. Учебник для вузов. Под.ред. О.П. Глудкина.- М: Горячая линия – Телеком.2005,-768с.

3.Панфилов Д.И. и др. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на EWB – том 2– М.:ДОДЭКА, 2000,–228с.

4.Булычев А.Л., Лямин Е.С., Тулинов Е.С. Электронные приборы.- М.: ЛайтЛтд.,2000,-416с.

5.ачин В.И., Савелев Н.С. Электроника:Учебное пособие.-Ростов на Дону: Феникс, 2000.-448с.7 Лачин В. И., Савелов Н. С. Электроника. Учебное пособие.-2007 год. Ростов на Дону: Феникс,2000.– 484с.

6. Е.А. Москатов. Электронная техника. Специальная редакция для журнала «Радио».–Таганрог, 2004 г.

7.Ә.Берікұлы. Техникалық электроника. Жоғары техникалық оқу орындары студенттеріне арналған оқулық. –Алматы, Білім. 2005. -196 б.

8.Степаненко И.П.Гусев В.Г., Гусев М.Ю. Электроника: -М.: Высш. Школа 2001. -495с.

9.Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника. -М: Радио и связь, 2002.

10.Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник для вузов -Киев: Высш школа, 2009.

11.Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство- М.: Мир. 2000.

12.Коломбет Е.А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов.- М.: Радио и связь, 2001.

13.Пейтон А.Дж, Волш.В. Аналоговая электроника на операционных усилителях. -М.: Бином, 2004.

14.Фолкенберри Л. Применение операционных усилителей и линейных ИС.-М.:Мир, 2005.

15.Ю.Алексенко А.Г. и др. Применение аналоговых ИС.-М.: Радио и связь. 2000с.

16. Электроника и электротехника в экспериментах и упражнениях. Под редакцией Д.И.Панфилова.- Том 2 - М.: Додека. 2000,- том 2.

17. Забродин Ю.С. Промышленная электроника.- М.: Высшая школа, 2002.

18. Герасимов В.Г., Князьков О.М., Краснопольский А.Е., и др. - Основы промышленной электроники. М.: Высшая школа, 2006.
«Электроника» пәні бойынша сұрақтар тізімі
1. Жартылай өткізгіштік аспаптар бойынша жалпы мағлұматтар. Жартылай өткізгіштік диод, стабилитрон, биполярлық транзистор, өрістік транзисторлардын қасиеттері, негізгі параметрлері, қосу сұлбалары, вольт-амперлік сипаттамалары, қолдану аймақтары.

2. Электрондық аспаптар мен құрылғылардын статикалық және динамикалық сипаттамалары, сондай-ақ электрондық аспаптардын, түрлендіргіштердің және күшейткіштердің кіріс және шығыс вольт-амперлік сипаттмалаларын салу.

3. Биполярлы, өрістік және IGBT (оқшауланған тиекті биполяр транзистор) транзисторлар туралы жалпы ұғымдар, шартты белгілері, қолдану аймақтары.

4. Биполярлы, өрістік және IGBT (оқшауланған тиекті биполяр транзистор) транзисторлардын параметрлері және статикалық сипаттамалары. Қосылу сұлбалары, қолдану аймақтары.

5. Биполярлы, өрістік және IGBT (оқшауланған тиекті биполяр транзистор) транзисторлардын әртүрлі қосылу сұлбаларын зерттеу. Ток пен кернеу тәуелділіктерін салу.

6. Биполярлы, өрістік және IGBT (оқшауланған тиекті биполяр транзистор) транзисторлардағы токтын температура өзгерісіне тәуелділігін салып, түсіндіріңіз.

7. Вольт – апмерлік сипаттамасында құламалы учаскесі бар тиристорларды зерттеу сұлбасын салыныз, жұмысын түсіндірініз.

8. Тиристордын жұмыс істеу принципі. Туннелдік тесіп өту. Тиристордын вольт-амперлік сипаттамасының физикалық түсіндірілуі (диак, триак).

9. Тиристорды ауыстырып қосу өтпелі процестері. Тиристорлар күштік тізбектерде ауыстырып қосушы және басқарушы құрылғылар ретінде.

10. Жалғыз күшейту каскадтар. Тұрақты және айнымалы ток күшейткіштері.

11. Қуаттылық күшейткіштер, олардын топтары. Интегралды операциондық күшейткіштері және оларды қолдану сұлбалар.

12. Кері байланыстардын теориясы. Талғамалы RC және LC сұлбалар. Кернеу және ток тұрақтандырғыштары.

13. Интегралды операциондық күшейткіштер, компараторлар және таймерлер арқылы құрылған сызықты-импульстік сұлбалар.

14. Транзисторлық және диодтық тұтқалық сұлбалар. Логикалық интегралды сұлбалар.

15. Оптопара сипаттамаларын зерттеу (қысқа оптопара). Оптопаралардын жиіліктілік сипаттамаларын салу.

16. Опторон құрылысы және оның негізгі түйіндері. Жарық шығарушылар және фотоқабылдағыштар. Оптрондардын параметрлері және сипаттамалары.

17. Қоректендіру көздері туралы негізгі ұғымдар. Күштік трансформаторлар. Екінші реттік электр қоректену көздері. Түзету сұлбалары (оның ішінде 3-фазалы).

18. Импульсті қоректендіру көздері. Кернеуді токқа түрлендіргіштері. Токты тұрақтандырудын әртүрлі сұлбалары.

19. Автоматтандыру және электр энергетикасындағы жиілік түрлендіргіштері жайлы негізгі ұғымдар. Жиілік түрлендіргіштер: құрылымы, жұмыс істеу принциптері. Тиристордағы жиілік түрлендіргіштер.

20. IGBT-дағы жиілік түрлендіргіштер. Күш бөлігінің құрылымы мен жұмыс істеу принципіне байланысты жиілік түрлендіргіштердің жіктеуі: тұрақты токтағы айқын аралық тізбектің жиілік түрлендіргіштері; тіклей байланысы бар жиілік түрлендіргіштер (тұрақты токтағы аралық тізбексіз).

21. Сандық құрылғылар туралы түсінігі және анықтамасы, триггерлар, есептеуіштер, мультиплексорлар құрылғыларының жұмыс істеу принциптері, шартты графикалық белгілері, өндірістегі қолдану аймақтары.

22. Сандық құрылғыларды модельдеудің әртүрлі әдістерін толық баянданыз. Логикалық элементтер жұмысы, ақиқат кестесі және комбинациялық логикалық құрылғыларын жағып шығыңыз, сұлбаларын салыныз таңдауы зерттеу.

23. Сандық-аналогты түрлендіргіштер: түрлері, түрлендіру әдістері, қателіктері. Аналог-сандық түрлендіргіштер: түрлері, түрлендіру әдістері, қателіктер. КАМ сигналдар.

24. Микропроцессорлар туралы негізгі анықтамалар. Микропроцессорлар архитектурасы. МП жүйелерді сигналдарды өңдеу процесс үшін, мәліметтерді түрлендіру үшін, әртүрлі датчиктердің мәліметтерің өңдеу үшін қолдану. Жүйемен басқаруға арналған шешімдерді қабылдау.

25. Кернеудін параметрлік тұрақтандырғыштары (стабилизаторы). Стабилитрон, стабистор шартты графикалық белгілері, жұмыс істеу принциптері, қосылу сұлбалары, вольт-амперлік сипаттамалары, негізгі параметрлері.

26. Түзеткіштер. Бір жартыпериодты түзеткіштері. Екі жартыпериодты түзеткіштері.

27. Биполярлы транзистордың айнымалы кернеу күшейткіштері. Транзистордағы А, В, С күшейту режимдерін толық түсіндірініз.

28. Тиристордын шартты графикалық белгілері, жұмыс істеу принциптері, қосылу сұлбалары, вольт-амперлік сипаттамалары, негізгі параметрлері, қолдану аймақтары. Релаксационды генератор. Басқарушы түзеткіштігі. Динистор шартты графикалық белгілері, жұмыс істеу принциптері, қосылу сұлбалары, вольт-амперлік сипаттамалары, негізгі параметрлері, қолдану аймақтары.

29. Операционды күшейткіші (ОК), оның берліс сипаттамалары. Инверторлы және инверторлы емес күшейткіштері. Күшейткіштердің Ку (күшейту коэффициентінің) формуласын шығару.

30. Триггерлар, оның түрлері, құрылымы. Уақытша диаграммалары.

31. Екілік, екілік-оңдық есептеуіштер. Кері байланыстары. Есептін коэффициент беру тәсілдері.

32. Шифратор, дешифратор, код түрлендіргіш жұмысы, сұлбалары, микросұлбалар сериялары. Берілген құрылғылардын негізіндегі логикалық элементтерінің жұмысын баянданыз. Өнеркәсіптегі шифратор, дешифратор, код түрлендіргішпен қолдану аймақтары.

33. Мультиплексорлар, демультиплексорлар жұмысы, сұлбалары, микросұлбалар сериялары. Берілген құрылғылардын негізіндегі логикалық элементтерінің жұмысын баянданыз. Өнеркәсіптегі мультиплексор, демультиплексормен қолдану аймақтары. Комбинациялық логика есептерін шешу кезіндегі мультиплексорлардың қолдануы."Автоматты реттеудiң сызықтық жүйелері"

пәні бойынша негізгі тақырыптар


1 тақырып. Кіріспе.

2 тақырып. Сызықты автоматты реттеу жүйесінің математикалық сипаттауы.

3 тақырып. Сызықты автоматты реттеу жүйесінің типті түйіндері.

4 тақырып. Сызықты жүйенің құрылымдылық сұлбалары.

5 тақырып. Сызықты автоматты реттеу жүйесінің тұрақтылығы.

6 тақырып. Сызықты жүйелерді сапа бағасын реттеу әдістері.7 тақырып. Реттелетін түйіндердің синтезі.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Теория систем автоматического управления : учебное пособие / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. - СПб. : Профессия, 2004. - 747 с.

 2. Ротач В.Я. Теория автоматического управления: учебник для вузов. М.: Издательский дом МЭИ, 2007. - 400 с.

 3. Туганбаев И.Т. Теория автоматического управления: учебник для вузов. Алматы, «Эверо», 2013, - 133 с.

 4. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. - М.: Наука, 1989.

 5. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления. /Под ред. В.А. Бесекерского. -М.: Наука, 1978.

 6. Топчеев Ю.И., Цыплаков А.П. Задачник по теории автоматического регулирования. - М.: Машиностроение, 1977.

 7. Бекбаев А.Б., Сулеев Д.К., Хисаров Б.Д.Сызыкты жэне бейсызыкты автоматты реттеу жуйесшц теориясы. Есептер жинагы. Оку курал. Алматы: 2012.

 8. Теория автоматического управления. Часть 1. /Воронов А.А. - М.: Высшая школа, 1986. - 277с.

 9. Волобуева О. П. Основы теории управления: учебник для студентов вузов технических специальностей / М-во образования и науки РК, Казахский Национальный Технический Университет им. К.И. Сатпаева. - Алматы : КазНТУ, 2006. - 243 с.

 10. Лукас В.А. Теория управления техническими системами: учеб. пособие для вузов. – 4-е издание, исправленное. – Екатеринбург: изд-во УГГУ, 2005 – 677 с.

 11. А. Бекбаев, Д. Сүлеев, Б. Хисаров. Сызықты және бейсызықты жүйелердің автоматты реттеу теориясы [Электронный ресурс] : оқулық Қазақстаннның жоғарғы оқу орындары техникалық мамандықтарының студенттері үшін арналған / ред. А. Бекбаев ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Прогр.40628283 ( файла : байтов). - Алматы : Эверо, 2007. - 327/1 б.

 12. В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. Теория систем автоматического управления [Электронный ресурс] : учебное пособие/ - 4-е изд., перераб. и доп. - Прогр.185507531 ( файла : байтов). - СПб. : Профессия, 2004. - 747/1 с.


"Автоматты реттеудiң сызықтық жүйелері"

пәні бойынша сұрақтар тізімі


 1. Автоматты басқару теория курсының мақсаттары мен міндеттері, оның басқа пәндермен байланыстары.

 2. Автоматты басқару жүйесінің (АБЖ) түрлері.

 3. АБЖ басқару принциптері.

 4. АБЖ статикалық модельдері мен олардың түйіндері.

 5. Құрылымдылық сұлбалар. Құрылымдылық сұлбаларды түрлендіру ережелері.

 6. Беріліс функциялары (оператор түріндегі, Лаплас бойынша, Фурье бойынша).

 7. Тұйықталған АБЖ беріліс функциялары.

 8. АБЖ уақыттық сипаттамалары.

 9. АБЖ динамикалық сипаттамалары. Қарапайым дифференциалды теңдеулерді шешу үшін Лаплас түрлендірулерін қолдану.

 10. Гармоникалық әсерлерге реакциясы. АБЖ жиіліктік сипаттамалары.

 11. АБЖ логарифмдік жиіліктік сипаттамалары.

 12. Типті динамикалық түйіндер және олардың сипаттамалары.

 13. АБЖ тұрақтылық теориясының негізгі түсініктері. Тұрақтылықты зерттеудің түптік әдісі.

 14. Тұрақтылықтың алгебралық критерийлері.

 15. Аргумент принципі. Михайлов тұрақтылығының жиіліктік критерийлері.

 16. Тұрақты және тұрақсыз ажыратылғын жүйелері үшін Найквист тұрақтылығының жиіліктік критерийлері.

 17. Тұрақтылықтық қорлары. Күшейткіштің критикалық коэффициенті. Логарифмді амплитуда-фазалық жиіліктік сипаттама бойынша тұрақтылықты бағалау әдісі.

 18. Кеңістік параметрінде алгебралық критериялары бойынша тұрақтылық аймағын тұрғызу.

 19. Бір және екі параметр жазықтығында Д-бөлу.

 20. Сатылық және гармоникалық әсер кезіндегі жүйенің сапа көрсеткіштері.

 21. Басқару сапасын бағалайтың түптік әдістері.

 22. Басқару сапасын бағалайтың интегралдық әдістері.

 23. Басқару сапасын бағалайтың жиіліктік әдістері.

 24. Трапеция тәсілі.

 25. Реттеу заңдары.

 26. АБЖ-нің коррекциясы.

 27. ПД – реттелетін түйіндер.

 28. ПИ- және ПИД- реттелетін түйіндер.

 29. Параллелді реттелетін түйіндер.

 30. Логарифмдік сипаттама әдісі арқылы реттелетін түйіндері синтездеу.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Дьяконов В.А. MatLAB 6/6.5 + Simulink 4/5/ Основы применения/ -М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 768с. — (Серия «полное руководство пользователя»)

 2. Дейч A.M. Методы идентификации динамических объектов. - М.: Энергия, 1979.-240с.

 3. Дорф Р. Современные системы управления / Р.Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И. Копылова. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 832с.

 4. Деменков Н.П. SCADA-системы как инструмент проектирования АСУ ТП: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2004.- 328с.

 5. Ордынцев В.М. Математическое описание объектов автоматизации. - М.: Машиностроение, 1965. - 360с.

 6. Фешин Б.Н. Математическое моделирование динамических систем: Учебное пособие. - Караганда: КарГТУ, 1998. - 145с.

 1. Медведев B.C., Потемкин В.Г. CONTROL SYSTEM TOOLBOX. MatLAB 5 для студентов / Под общ.ред. В.Г.Потемкина. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999. -287с.

 2. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ: Практическое руководство. Пер. с англ. - М.: Мир, 1982. - 238с.

9. Дьяконов В.А., Абраменкова И.В. MatCAD 7.0 в математике, физике и в Internet. - М.: "Нелидж", 1998. - 332с.

10. Герман-Галкин С.Г. MatLAB & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. Уч. Пособие для вузов. - СПб.: КОРОНА-Век, 2008.-368с.

11. Фешин Б.Н. и др. Компьютерное моделирование и идентификация электротехнических комплексов: Учебное  пособие. Часть 1 / Б.Н. Фешин, Ю.Ф. Булатбаева, Г.С. Нурмагамбетова, Г.И. Паршина, Ш.З. Телбаева; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2010. – 98с.

12. Фешин Б.Н. и др. Компьютерное моделирование и идентификация электротехнических комплексов: Учебное  пособие. Часть 2 / Б.Н. Фешин, Ю.Ф. Булатбаева, Г.С. Нурмагамбетова, Г.И. Паршина, Ш.З. Телбаева; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2009. – 86с.

13. Фешин Б.Н. и др. Компьютерное моделирование и идентификация электротехнических комплексов: Учебное  пособие. Часть 3 / Б.Н. Фешин, Ю.Ф. Булатбаева, Г.С. Нурмагамбетова, Г.И. Паршина, Ш.З. Телбаева; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2010. – 64с.
"Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау"

пәні бойынша негізгі тақырыптары
1 тақырып. Кіріспе. Әр түрлі жүйелерді тану және талдау құралы ретінде моделдеудің даму тарихы.

2 тақырып. Моделдеудің объектісі ретінде технологиялық процестердің ерекшеліктері.

3 тақырып. Технологиялық жүйелердің математикалық моделдерін құрудың аналитикалық әдістері.

4 тақырып. Эксперименталды факторлы моделдерді құру әдістері.

5 тақырып. Эксперименталды факторлы моделдерді құру әдістері.

6 тақырып. Күрделі жүйелерді моделдеу.

7 тақырып. Математикалық моделдеуді техникамен және программамен қамтамасыз ету.

8 тақырып. Динамикалық жүйелерді және есептеуіш кешендерде программалы-аппаратты автоматтандырылған жобалау жүйесінде математикалық моделдеу әдістерін, қолданудың даму келешегі.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Дьяконов В.А. MatLAB 6/6.5 + Simulink 4/5/ Основы применения/ -М.: СОЛОН-Пресс, 2004. 768с. — (Серия «полное руководство пользователя»)

 1. Дейч A.M. Методы идентификации динамических объектов. - М.: Энергия, 1979.-240с.

 2. Дорф Р. Современные системы управления / Р.Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И. Копылова. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 832с.

 3. Деменков Н.П. SCADA-системы как инструмент проектирования АСУ ТП: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2004.- 328с.

 4. Ордынцев В.М. Математическое описание объектов автоматизации. - М.: Машиностроение, 1965. - 360с.

 5. Фешин Б.Н. Математическое моделирование динамических систем: Учебное пособие. - Караганда: КарГТУ, 1998. - 145с.

 1. Медведев B.C., Потемкин В.Г. CONTROL SYSTEM TOOLBOX. MatLAB 5 для студентов / Под общ.ред. В.Г.Потемкина. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999. -287с.

 1. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ: Практическое руководство. Пер. с англ. - М.: Мир, 1982. - 238с.

9. Дьяконов В.А., Абраменкова И.В. MatCAD 7.0 в математике, физике и в Internet. - М.: "Нелидж", 1998. - 332с.

10. Герман-Галкин С.Г. MatLAB & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. Уч. Пособие для вузов. - СПб.: КОРОНА-Век, 2008.-368с.

11. Фешин Б.Н. и др. Компьютерное моделирование и идентификация электротехнических комплексов: Учебное  пособие. Часть 1 / Б.Н. Фешин, Ю.Ф. Булатбаева, Г.С. Нурмагамбетова, Г.И. Паршина, Ш.З. Телбаева; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2010. – 98с.

12. Фешин Б.Н. и др. Компьютерное моделирование и идентификация электротехнических комплексов: Учебное  пособие. Часть 2 / Б.Н. Фешин, Ю.Ф. Булатбаева, Г.С. Нурмагамбетова, Г.И. Паршина, Ш.З. Телбаева; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2009. – 86с.13. Фешин Б.Н. и др. Компьютерное моделирование и идентификация электротехнических комплексов: Учебное  пособие. Часть 3 / Б.Н. Фешин, Ю.Ф. Булатбаева, Г.С. Нурмагамбетова, Г.И. Паршина, Ш.З. Телбаева; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2010. – 64с.
"Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау"

пәні бойынша сұрақтар тізімі


 1. "Басқару объектілерін моделдеу және идентификациялау" курстың негізгі түсініктері.

 2. Мамандық аясындағы зерттеу объектісі.

 3. "Жүйе", "динамикалық жүйе" түсініктері.

 4. "Статикалық сипаттамалар", "динамикалық сипаттамалар" түсініктері.

 5. Автоматты реттеу жүйелері динамикалық жүйелер ретінде.

 6. АРЖ стабилизациясы. Мысал келтіру.

 7. Программалық АРЖ. Мысал келтіру.

 8. Бақылау автоматты реттеу жүйесі. Мысал келтіру.

 9. Қолданбалы пакеттер бағдарламасы (ҚПБ) Simulink Matlab жүйесі.

 10. Динамикалық жүйе математикалық моделдерін тәжірибелік әдіспен алу түсінігі (объект пен жүйенің идентификациясы жайлы түсінік).

 11. Дифференциалды теңдеулерді шешу ретінде ДЖ сипаттайтын қолданбалы пакеттер бағдарламасы.

 12. Динамикалық жүйелерді зерттеу есептері.

 13. Тұрақты тоқ қозғалтқышыынң матрица-векторлы түріндегі математикалық моделдері.

 14. Тұрақты тоқ қозғалтқышының Коши түріндегі математикалық моделдері.

 15. Динамикалық жүйенің тұрақтылық критерийлері.

 16. Динамикалық жүйенің оптимизациясы жайлы түсінік.

 17. Динамикалық жүйелердің параметрлік оптимизциясы жайлы түсінік.

 18. Тұрақты тоқ қозғалтқышының математикалық моделдері.

 19. Динамикалық жүйелерді зерттеу және математикалық моделдерді құру кезеңдері.

 20. Автоматты реттеу жүйесінің тұрақтылық критериялары.

 21. Математикалық негіздер. Комплексті айнымалының функциялары.

 22. Беріліс функциялары арқылы сипатталған АРЖ дифференциалды теңсіздіктерінің алгоритмін алу .

 23. Математикалық негіздер. Комплексті функциялар мен сандарға қолданылатын әрекеттер.

 24. Тура және кері Лапластың түрлендірулері жайлы түсінік.

 25. Лапластың түрлендіруінің қасиеттері (теоремалары).

 26. Бейне бойынша оригиналды алу алгоритмі және керсінше орындау.

 27. Динамикалық жүйенің математикалық моделінің бейімделуі жайлы туралы түсінік.

 28. Статикалық жұмыс тәртібіндегі динамикалық жүйелердің (АРЖ) сапа критериялары.

 29. MATLAB SIMULINK қолданбалы пакет бағдарламасы туралы түсінік.

 30. ELECTRONICS WORKBENCH және MULTICIM қолданбалы пакеттер бағдарламасы."Басқару жүйесіндегі микропроцессорлық кешендер"

пәні бойынша негізгі тақырыптар
1 тақырып. Микропроцессорлық жүйелердің және жұмыс станцияларының элементті базасы.

2 тақырып. ДЭЕМ базасындағы жұмыс станциялары.

3 тақырып. Өнеркәсіптік контроллерлер.

4 тақырып. Басқару жүйелердің программалы-техникалық кешендері.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Густав Олссон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. — СПб.: Невский Диалект, 2001.-557 с.: ил.

 2. Аристова, Н. И. Промышленные программно-аппаратные средства на российском рынке АСУТП: научное издание / Н.И. Аристова, А.И. Корнеева. - М. : Научтехлитиздат, 2001. - 402с. - Загл. обл.: Промышленные программно-аппаратные средства на отечественном рынке АСУТП.

 3. Гелль, П. Электронные устройства с программируемыми компонентами: пер. с фр. / П. Гелль. - М. : ДМК Пресс, 2001. - 176 с.: ил.

 4. Олссон Г., Пиани Дж., Цифровые системы автоматизации и управления / СПб: Невский Диалект, 2001г. – 557с

 5. Болтон У. Карманный справочник инженера-метролога / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2002. – 384 с.

 6. Иванов, В. Б. Программирование микроконтроллеров для начинающих. Визуальное проектирование, язык С, Ассемблер: научное издание / В. Б. Иванов. - Киев: "МК-Пресс" ; СПб. : КОРОНА-Век, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-7931-0559-0.

 7. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. – М.: Горячая линия –Телеком, 2009. – 608с.

 8. Калабеков, Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: учебник / Б. А. Калабеков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2007. - 336 с. : ил. - ISBN 5-93517-008-6.

 9. Иди, Фред. Сетевой и межсетевой обмен данными с микроконтроллерами: научное издание: пер. с англ. / Ф. Иди. - М. : Додэка - XXI, 2007. - 368 с. : вкл. л., ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Программируемые системы). - ISBN 978-5-94120-106-8. - ISBN 0-7506-7698-1.

 10. Фирма «Microchip» Справочник по среднему семейству микроконтроллеров PICmicroТМ ООО «Микрочип». Москва – 2002."Басқару жүйесіндегі микропроцессорлық кешендер"

пәні бойынша сұрақтар тізімі


 1. ТП АБЖ-дегі PLC мақсаттары мен міндеттері.

 2. PLC номенклатурасы. ПЛК түрлерін өндейтін негізгі өндірушілері.

 3. Өндірістік компьютерлер және өндірістік контроллерлер. Атқаратын қызметтері, қолдану ерекшеліктері.

 4. ПЛК программалау тәсілдері. Стандартқа сәйкес программалаудын негізгі тілдері.

 5. Мәліметтерді жинақтаудың тарату (децентрализация) құралдары.

 6. Өндірістік желілері және интерфейстері.

 7. ADAM модулінің номенклатурасы.

 8. ОВЕН фирмасының өлшеуіш-реттеулері.

 9. Siemens LOGO! PLC тағайындалуы және құрамы.

 10. Siemens LOGO! PLC арнайы функцияларының құрамы.

 11. Mitsubishi Alpha PLC тағайындалуы және құрамы.

 12. IBM – үйлесімділік контроллерлер.

 13. ТП АБЖ «жоғарғы» және «төменгі» деңгейінде PLC қолдану есептері мен мақсаттары.

 14. ТП АБЖ датчиктері және атқарушы механизмдері.

 15. ТП таратылған (децентрализованная)АБЖ құрылымы мен құрамы.

 16. Микропроцессордың архитектурасы. Гарвардты және Фон-Нейманды (Принстонды) архитектуралырының түсініктері. RISC және CISC архитектуралары.

 17. Технологиялық процестерді автоматты басқару жүйелерінде (ТП АБЖ) микроконтроллерлердің қолдану міндеттері.

 18. PIC 16F877 микроконтроллерлердің функционалды мүмкіншіліктері.

 19. Микроконтроллерлердің кірістік/шығыстық порттары және олардың тағайындалуы. Мәліметтерді енгізу/шығару тәсілдері.

 20. PIC 16F877 микроконтроллерлердегі жад түрлері.

 21. PIC 16F877 микроконтроллерлерге сыртқы объектілерді енгізу кезіндегі байланыс интерфейстері.

 22. PIC 16F877 микроконтроллерлерде аналогты сигналдарды өндеу әдістері.

 23. Үзілістер (прерывание). PIC 16F877 микроконтроллердегі сыртқы және ішкі үзілістері.

 24. Алыста орналасқан кіру рұқсатын ұйымдастыру. SPI, I2C, USART интерфейстері.

 25. Таймерлер/счетчиктер. Таймерлердің тағайындалуы және жұмыс істеу принципті. WDT – таймері. WDT тағайындалуы және қолдану ерекшелігі.

 26. Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйелерінде жиі қолданылатын мәліметтерді жіберу протоколдары.

 27. Нақты уақытты операциялық жүйелері.

 28. 4000 сериялы ADAM модульдерінің номенклатурасы.

 29. 3000 сериялы ADAM модульдерінің номенклатурасы.

 30. ОВЕН фирмасының контроллерлері.

 31. SCADA – жүйелер. Құрылымы. Шешілу тиіс мәселелер.

 32. SCADA – жүйелер. Программалық қамтамасыз етуінің негізгі өндеушілері.

 33. Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйелерінің шығындарын өлшеу. Негізгі тәсілдер.

 34. Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйелеріндегі сұйық және сусымалы материалдарды өлшеу.

 35. Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйелерінде температураны өлшеу. Шығыс сигналдардың түрлері және материалдары.

 36. Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйелерінде қысымды өлшеу.

 37. Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйелерінде арақашықты, ұзындықты өлшеу.

 38. Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйелеріндегі атқарушы механизмдері.

 39. Микропроцессорлардың қолдану аймақтары бойынша түрлері.

 40. Бастапқы өндірушілер өндіретін микроконтроллерлердің негізгі түрлері.

 41. Микропроцессорлардың және микроконтроллерлердің программалау тілдері.

 42. PIC 16F877 микроконтроллер мысалында Ассемблер тілінің негізгі конструкциялары.

 43. Емтиханды тапсыру формасын ректораттың ұсынысымен кафедра қабылдайды

Мамандық бойынша түсу емтиханының бағалары
Әріптік баға бойынша бағалау

Сандық бағалау эквиваленттері

Меңгерілген білімдердің проценттік мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

бағалар

білімдер

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89
В

3,0

80-84

Жақсы

В-

2,67

75-79
С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

ӨПА кафедрасының мәжiлiсiнде қарастырылды


№ 19 хаттама 25.05.2016г.
ӨПА кафедрасының меңгерушiсi __________И.В. Брейдо

жүктеу 131 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
Қазақстан республикасы
туралы хабарландыру
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
ткізу туралы
мемлекеттік қызметшілері
қойылатын жалпы
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
бойынша жиынтық
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
Мектепке дейінгі
жиынтық бағалау
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
арналған ортақ
оқыту әдістемесі
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
мамандығына арналған
Республикасы білім
арналған әдістемелік
білім министрлігі
мемлекеттік мекемесі