Адамзат үшін денсаулық 2025 мақсаттаржүктеу 0,88 Mb.
Pdf просмотр
Дата22.09.2022
өлшемі0,88 Mb.
#39358
health-for-humanity-goals-2025


АДАМЗАТ ҮШІН ДЕНСАУЛЫҚ 2025 МАҚСАТТАР
бр
Адамзат үш н денсаулық
2025 мақсат
Machine Translated by Google


Б зд ң ESG стратегиямыз Джонсон және Джонсонның ұзақ мерз мд
перспективада барлық мүддел тараптар үш н құндылық жасау жоспарларының
ажырамас бөл г болып табылады және адамзат үш н денсаулық траекториясын
түбегейл өзгерту мақсатымызға қарай лгер леуге ықпал етед .
Б зд ң Credo - бұл Джонсон және Джонсон басшылары мен қызметкерлер н ң
ұрпақтары үш н стратегиялық және моральдық компас қызмет н атқарған терең
сақталған құндылықтар жиынтығы. Б зд ң Credo ұзақ мерз мд өсу мен
тұрақтылықтың жобасы болып табылады, ол жазылған кездег дей бүг нг күн де
өзект .
Б з әлемге жақсылық жасауға ұмтылған компаниямыз және б зд ң мақсатымыз
адам денсаулығының қайда бара жатқанын көруге және оны жақсы жаққа түбегейл
өзгерту үш н өз өлшем м зд , ауқымымызды және талантымызды беруге күш
беред .
Б з адамзат үш н денсаулық
траекториясын түбегейл өзгерту үш н
жүрект , ғылымды және тапқырлықты б р кт рем з.
Б зд ң жетекш принциптер м з
Б зд ң мақсатымыз
2
АДАМЗАТ ҮШІН ДЕНСАУЛЫҚ 2025 МАҚСАТТАР
ESG фокустық аймақтар
Б зд ң ESG стратегиямыз
Қоршаған
ортаның денсаулығын
жақсарту
Б зд ң мақсатымыз
Әлемд к чемпион
Жауапкерш л к пен инновациямен
басқарыңыз
денсаулық теңд г
Б зд ң күш м зд бер ң з
қызметкерлер
Б зд ң Credo
Machine Translated by Google


АДАМЗАТ ҮШІН ДЕНСАУЛЫҚ 2025 МАҚСАТТАР
3
АДАМЗАТ ҮШІН ДЕНСАУЛЫҚ 2025 МАҚСАТТАР
3
Б зд ң ESG
Стратегия анықталды
Жауапкерш л к пен инновациямен басқарыңыз
Қоршаған ортаны қорғау
қызмет етем з.
БІЗДІҢ ҚОР
денсаулық және
б зд ң күш м з
Адамдардың, қауымдастықтың
және планетаның денсаулығын
жақсарту, бүк л әлем бойынша
қолжет мд л кт және
қолжет мд л кт жақсарту.
Ғылымға және деректерге нег зделген шеш м қабылдауға, сәйкест кке, адалдыққа
және құн т збег бойынша жауапты бизнес тәж рибес не бер лгенд к.
бизнес.
Ден сау, шабыттандыратын
және оларды көрсетет н
жұмыс күш н тәрбиелең з
БІЗДІҢ ESG ФОКУС АЙМАҚТАРЫМЫЗ
Machine Translated by Google


• STEM2 D
жүйес ндег әйелдер
төрт
АДАМЗАТ ҮШІН ДЕНСАУЛЫҚ 2025 МАҚСАТТАР
Б зд ң мақсаттарымыз
SDGs
Б зд ң мақсаттарымыз
Б зд ң ESG стратегиямыз да б зд ң мақсат қоюымызды хабарлайды; б з өз
мүддел тараптарымыздың алдында өз м зд қалай жариялаймыз. «Адамзат үш н
б зд ң денсаулығымыз 2025» мақсаттары қаз рг және болашақ ұрпақ үш н адам
денсаулығының бағытын өзгертуге ұмтылысымызды көрсетед . Олар б зд ң
Credo-ның барлық мүддел тараптары: емделуш лер, тұтынушылар, медициналық
қызмет көрсетуш лер және б з қызмет көрсетет н барлық басқалар үш н
әлеуметт к, экологиялық және экономикалық құндылықтарды қалыптастыруға
м ндеттеме рет нде қызмет ете отырып, ESG фокус аймақтарын және есеп
беруш л к пен инновацияның нег з н б лд ред , онда б з ең үлкен әсерге
қол жетк зе аламыз. , қызметкерлер, б з тұратын және жұмыс стейт н
қауымдастықтар, скер сер ктестер, инвесторлар және тұтастай алғанда қоғам.
Джонсон және Джонсон тұрақты дамудың 2030 күн тәрт б н қолдайды. «Адамзат үш н
денсаулық 2025» мақсаттары арқылы б з жаһандық денсаулық сақтау, әлеуметт к
әд летт л к, қоршаған ортаны қорғау және жауапты бизнес тәж рибес салаларын
қамтитын 17-н ң 11- не қолдау көрсету арқылы SDG-т ң көпш л г не қол
жетк зуге бағытталған жаһандық күш-ж герге үлес қосып жатырмыз.
БҰҰ Тұрақты даму мақсаттары (SDGs)
• Басқарудағы этникалық/нәс лд к әртүрл л к
• Ғаламдық қол жетк зу жоспарлары
• Шизофренияны емдеуге қол жетк зу
• Жаһандық жетк зуш лерд ң әртүрл л г және қосылуы
• Туберкулезд емдеуд дамыту
• Ең сау жұмыс күш н ң көрсетк ш
• Туберкулезд емдеуге қол жетк зу
• Б зд ң операциялар үш н көм ртег бейтараптығы
• АҚТҚ-ны емдеуге қолжет мд л к
• Әйелдерге арналған денсаулық сақтау
• Жаңартылатын электр энергиясы
• Профилактикалық вирустық вакцинаның мүмк нд ктер
• Фронттағы денсаулық сақтау қызметкерлер н қолдау
• Басқарудағы әйелдер
• Аумақ 3 Шығарындыларды азайту
• Акушерл к фистула ауыртпалығын азайту
• Басқарудағы қара/афроамерикалықтар
• Жақсылыққа арналған сер ктест к
• Жетк зуш н ң тұрақтылығы
• Вакцинация мониторинг платформасы
Жауапкерш л к
пен инновациямен басқарыңыз
Machine Translated by Google


2030 жылға қарай кем дегенде б р жаңа туберкулезге қарсы препаратты және/немесе режимд әз рлеу арқылы туберкулезд емдеуд қысқартыңыз және жең лдет ң з.
Туберкулезд емдеуге қол жетк зу
LAI қол жетк зу бағдарламасы ек RLS ел нде бар.
Johnson & Johnson Global Public Health and Janssen Infectious Diseases & Vaccines R&D компаниясының анықталған активтер н ң %
2021 жылдан бастап 2025 жылдың соңына дей н жаһандық деңгейде бедаквилин молекуласына (брендт к және генерикт к) қол жетк зе алатын кумулятивт к пациенттерд ң
саны.
Ғаламдық қол жетк зу жоспарлары
2025 жылға қарай 6 000 000 жаңа көп дәр ге төз мд туберкулез инфекциясының (МДТ-ТБ) алдын алу үш н 700 000 жиынтық пациентке бедаквилинге қол жетк зуге
мүмк нд к бер ң з.*
2024 жылға қарай Руандада шизофренияны емдеу үш н палиперидон пальмитаты LAI қолданудың денсаулық, экономикалық және әлеуметт к құндылығын көрсету үш н клиникалық
зерттеуд аяқтаңыз.
Туберкулезд емдеуд дамыту
2030 жылға қарай емдеу ұзақтығын азайтатын және кем дегенде қаз рг ұсынылатын емдеу сияқты ти мд және қау пс з туберкулезге қарсы жаңа препаратты/режимд қатаң
реттеуш орган мақұлдады.
Қоғамдық денсаулық сақтау және Янссен жұқпалы аурулар және вакциналар R&D құбыр жел с н ң активтер 2025 жылға дей н
2025 жылға дей н жаһандық қол жетк зу жоспарлары бар құбыр жел с .
Барлық ти ст Johnson & Johnson Global үш н жаһандық қолжет мд л к жоспарларын құру арқылы эндемиялық ауруларды шешуге үлес қосыңыз
2025 жылға қарай Resource Limited Settings (RLS) ш нде ек елде АИТВ-мен өм р сүрет н адамдарға күт м көрсету үш н АИТВ-ға ұзақ әсер етет н инъекциялық (LAI)
қолжет мд л к шеш мдер н әз рлеп, ске қосыңыз.
Шизофренияны емдеуге қол жетк зу
2025 жылға қарай
б з тұжырымдаманы дәлелдеу арқылы Руандадағы шизофренияны емдеу үш н палиперидон пальмитаты LAI қолданудың денсаулықты, экономикалық, әлеуметт к құндылығын және
қолжет мд л г н көрсетет н боламыз.
АҚТҚ емдеуге қол жетк зу
АДАМЗАТ ҮШІН ДЕНСАУЛЫҚ 2025 МАҚСАТТАР
5
Жаһандық денсаулық теңд г н ң чемпионы
Мақсат
Нег зг өн мд л к көрсетк ш
* Дүниежүз л к денсаулық сақтау ұйымының туберкулез факт лер парағы нег з нде емделмеген дәр ге төз мд туберкулезд (ДТБ) б р пациентке орташа есеппен 10 адам жұқтырған және The Lancet Respiratory Medicine
нег з ндег бедаквилин бар режимдермен емделген пациенттер үш н емделу көрсетк ш 87,8%. ,
392-том, қыркүйек 2018 ж., б. 821-34.
Machine Translated by Google


2025 жылға қарай б р миллион әйелд ң нақты деректер не нег зделген әйелдерге арналған денсаулық сақтау саласындағы ең жақсы тәж рибе туралы түс н ктерд жариялаңыз.
Көрсет лген деректер нег з нде пандемияға дайындыққа құжатталған ұйымдық дайындықты қамтитын ойын к табын жасаңыз
2025 жылға қарай профилактикалық вирустық вакцинаны (алғашқы рет көрсет лгендей) қатаң реттеуш органға* төтенше жағдайда қолдануды қолдау үш н деректерд генерациялау арқылы
эпидемиялық немесе эпидемиялық қау пке ндет басталғаннан кей н 12 – 18 ай ш нде әрекет етуге дайын болу мүмк нд ктер н көрсет ң з. б зд ң COVID-19 вакцина
бағдарламамыз).
2030 жылға қарай денсаулық сақтау жүйес н жаһандық деңгейде нығайту мақсатында Джонсон және Джонсон медицина қызметкерлер н инновациялау орталығы кем нде б р миллион
медбикелерд , акушерлерд және денсаулық сақтау қызметкерлер н дағдылармен, құралдармен және өсу мүмк нд ктер мен қолдап, қолдайтын болады.
Вакцинация мониторинг платформасы
Фронттағы денсаулық сақтау қызметкерлер н қолдау
б зд ң COVID-19 вакцинасының төтенше жағдайда пайдалану лицензиясын ұсынудың жеделдет лген процес .
2025 жылға қарай кем нде ек елд ң мақұлданған платформасын қабылдауы.
# фистула жөндеу операциялары (хабарланған операциялар немесе донорлық өн м нег з нде).
# медбикелер, акушерлер және денсаулық сақтау қызметкерлер бүк л әлемге жетт .
2025 жылға қарай жаһандық денсаулық қау пс зд г вакцинация бағдарламалары үш н вакцинация мониторинг платформасына жаһандық/ашық қолжет мд л кт қамтамасыз ет ң з.
Әйелдерге арналған денсаулық сақтау
Акушерл к фистула ауыртпалығын азайту
Профилактикалық вирустық вакциналардың мүмк нд ктер
Әйелдерге арналған денсаулық сақтаудың үш үзд к тәж рибес жарияланды.
2025 жылға қарай медицина қызметкерлер н ң әлеует н күшейту және хирургиялық жөндеуд қолдау арқылы акушерл к фистуламен ауыратын 10 000 әйелд қамту.
АДАМЗАТ ҮШІН ДЕНСАУЛЫҚ 2025 МАҚСАТТАР
6
Дүниежүз л к денсаулық сақтаудың чемпионы (жалғасы)
Мақсат
Нег зг өн мд л к көрсетк ш
* Қатаң реттеуш орган (SRA) төтенше жағдайда пайдалануға рұқсат берсе. Б р нш адамнан кей н, егер SRA төтенше жағдайда пайдалануға рұқсат берсе, мақсат вакцинаны жылдам жоғары деңгейл өнд руге көшу болады.
Machine Translated by Google


2025 жылға қарай ек миллион қызды STEM²D с-шараларына тарту.***
АҚШ-тағы басшылық лауазымдардағы қара және афроамерикалық қызметкерлерд ң %
АҚШ-тағы басқару лауазымдарындағы этникалық/нәс лд к әртүрл л кт ң %
2025 жылға қарай әлемде басқарушы лауазымдардағы* әйелдерд ң 50%-ына қол жетк з ң з.
2025 жылға қарай Джонсон және Джонсон жетекш лер н ң 80%-ы және олардың менеджерлер * жыл сайынғы 80% денсаулық сақтау деңгей не жетуге жауапты болады.
Менеджменттег әйелдер
Ең сау жұмыс күш н ң ұпайы
Johnson & Johnson басшылары мен менеджерлер н ң 80% жылдық ең сау жұмыс күш ұпайына қол жетк зген %.
Менеджменттег қара/афроамерикандықтар
STEM²D-дег әйелдер
Басқарудағы этникалық/нәс лд к әртүрл л к
Жұмыс күш н ң ұпайы.
2025 жылға қарай АҚШ-та басшылық лауазымдарда 35% этникалық/нәс лд к әртүрл л кке қол жетк з ң з**
басшы лауазымдардағы әйелдерд ң %.
Коммерциялық емес сер ктестермен сер ктест кте қызметкерлер басқаратын виртуалды немесе жеке с-шараларға қатысқан қыздардың саны.
2025 жылға қарай АҚШ-та басшылық лауазымдардағы қара және афроамерикалық қызметкерлер м зд ң 50% өсу не қол жетк з ң з**
АДАМЗАТ ҮШІН ДЕНСАУЛЫҚ 2025 МАҚСАТТАР
7
Б зд ң қызметкерлерге мүмк нд к бер ң з
Мақсат
Нег зг өн мд л к көрсетк ш
* Басқарушы лауазымдар Johnson & Johnson бизнес секторлары мен жаһандық функционалдық топтардағы барлық M1+ позициялары рет нде анықталады.
** Басқару лауазымдары Джонсон және Джонсон бизнес секторларындағы және АҚШ-тағы функционалдық топтардағы және этникалық/нәс лд к әртүрл л к топтарындағы барлық M1+ позициялары рет нде анықталады: азиялық, қара нәс лд американдық, испандық/латындық, басқа этникалық нәс лд к әртүрл л к (2+ қосымша нәс лдер) , NH/PI, AI/AN) қызметкерлер .
***Б р қызбен б рнеше кел с мд қамтуы мүмк н.
Machine Translated by Google


және 2 шығарындылар 2016 жылғы деңгейден 60%.
2025 жылға қарай электр энергиясына деген қажетт л кт 100% жаңартылатын көздерден қамтамасыз етем з.
Парникт к газдар (ПГ) шығарындыларының абсолютт төмендеу % – Ауқым 1 + 2 + көм ртег несиелер мен салыстырғанда. 2016 нег зг көрсетк ш.
Жаңартылатын электр энергиясы
% парникт к газдар (ПГ) шығарындыларының абсолютт төмендеу – 3-ауқым (жоғары ағын) қарсы. 2016 нег зг көрсетк ш.
% жаһандық жаңартылатын электр энергиясы.
2030 жылға қарай абсолютт жоғары құн т збег (3-ауқым) шығарындыларын 2016 жылғы деңгейден 20%-ға азайтыңыз.
Қолдану аясы 3 Шығарындыларды азайту
2030 жылға қарай 1 абсолютт аумақты қысқарту үш н ғылымға нег зделген мақсатты шеңберден шығып, операцияларымыз үш н көм ртег бейтараптығына қол жетк з ң з
Б зд ң операцияларымыз үш н көм ртег бейтараптығы
Қоршаған ортаның денсаулығын жақсарту
Мақсат
Нег зг өн мд л к көрсетк ш
АДА
МЗАТ
ҮШІН
ДЕ
Н
СА
У
Л
ЫҚ 
2
0
2
5
М
АҚСАТТАР
сегз
Machine Translated by Google


Жақсылыққа сер ктест к
2025 жылға қарай Джонсон және Джонсон жетк зуш лер н ң тұрақты даму бағдарламасын кеңейт п, барлық жетк зуш лерд қамтиды;* б зд ң б рлескен экологиялық,
әлеуметт к және этикалық м ндеттемелер м зд бақылау, тарту, б рлес п жұмыс стеу.
1-деңгейдег шағын және әртүрл жетк зуш лермен, әлеуметт к кәс порынмен және 2-деңгейдег жетк зуш лермен жұмсаңыз.
Жетк зуш н ң тұрақты даму бағдарламасы
2025 жылға қарай шағын және әр түрл жетк зуш лермен 2020 жылға қарағанда 20% өсуд б лд рет н 4,5 млрд долларға жаһандық әсерге жұмсалған қаражатқа қол жетк з ң з.
# жетк зуш лер сер ктест г .
2025 жылға қарай қоршаған ортаны, әлеуметт к және экономикалық жақсартуларды ынталандыратын инновациялық шеш мдерд жасау үш н жетк зуш лер м збен ынтымақтаса отырып, 10
жетк зуш лер сер ктест г н құрыңыз.
Жаһандық жетк зуш лерд ң әртүрл л г және инклюзия
Барлық жетк зуш лер үш деңгейд ң б р не к ред .
Жауапкерш л к пен инновациямен басқарыңыз
Мақсат
Нег зг өн мд л к көрсетк ш
* Соңғы ек жыл ш нде Джонсон және Джонсон көп транзакциялық қарым-қатынаста болған барлық жетк зуш лер. Қаржы қызметтер н, заң қызметтер н, академиялық зерттеулерд орындайтын немесе Johnson & Johnson компаниясымен т келей байланысы жоқ кейб р жетк зуш лерд қоспайды.
АДАМЗАТ ҮШІН ДЕНСАУЛЫҚ 2025 МАҚСАТТАР
9
Machine Translated by Google


One Johnson & Johnson Plaza Нью-
Брансуик, Нью-Джерси 08933
jnj.com
Б збен
байланысыңыз:
Johnson & Johnson Enterprise ESG бағдарламасының
кеңсес Электрондық пошта:
WW-Corporate-Governance@its.jnj.com
Адамзат үш н денсаулық
2025 мақсат
Johnson & Johnson ESG ресурстарын мына
жерден қараңыз.
Machine Translated by Google

жүктеу 0,88 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
Сабақ тақырыбы
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
Республикасының білім
денсаулық сақтау
жұмыс істеу
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
ткізу туралы
жалпы біліктілік
қағидаларын бекіту
қатысушыларға қойылатын
қатысушыларына арналған
мамандығы бойынша
ортақ біліктілік
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
бағдарламасының титулдық
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
оқыту әдістемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
учебная программа
Бастауыш сынып