«У. Д. Қантаев атындағы Мойнақ сэс» АҚ жалғыз акционері «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді хаттама №01/18жүктеу 0.55 Mb.
бет1/3
Дата30.12.2019
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3

«У.Д. Қантаев атындағы

Мойнақ СЭС» АҚ

жалғыз акционері

«Самұрық-Энерго» АҚ

Директорлар кеңесінің шешімімен

БЕКІТІЛДІ

Хаттама № 01/18

25 қантар 2018 жыл


«У.Д. ҚАНТАЕВ АТЫНДАҒЫ МОЙНАҚ СУ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯСЫ»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

Алматы облысы, 2018 жыл
Осы Жарғы Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – «ҚР») заңнамаларына сәйкес әзірленді және бұдан әрі «Қоғам» аталатын «Қантаев У.Д. атындағы Мойнақ су электростанциясы» акционерлік қоғамының заңды тұлға ретінде құқықтық мәртебесін, атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін және оның органдарының құзыретін, қайта құру және қызметін тоқтату талаптарын және ҚР заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1 - бап. Жалпы ережелер

 


  1. Қоғамның толық атауы:

 1. мемлекеттік тілде - «У.Д. Қантаев атындағы Мойнақ су электростанциясы» акционерлiк қоғамы;

 2. орыс тілінде - Акционерное общество «Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д. Кантаева»;

 3. ағылшын тілінде - Joint Stock Company «Moynak hydropower plant named after U.D. Kantayev».

  1. Қоғамның қысқартылған атауы:

 1. мемлекеттік тілде - «У.Д. Қантаев атындағы Мойнақ СЭС» АҚ;

 2. орыс тілінде - АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»;

 3. ағылшын тілінде - JSC «Moynak HPP n. a. U.D. Kantayev».

  1. Қоғамның басқару органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Райымбек ауданы, Жылысай ауылдық округі, Мойнақ ауылы, ғимарат 81.

  1. Қоғамның ұжымдық веб-сайты - www.moynak.kz

  2. Қоғамның қызмет мерзімі шектеусіз.

  3. Қоғамның қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

  4. Қоғамның меншік формасыжеке меншік.2- бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі

 


    1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес теңгерімі, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленіп, жүзеге асыра алады, жауапкершілік алып, сотта талапкер немесе жауапкер бола алады.

    2. Қоғамның Қоғам атауы көрсетілген мөрі, мөртабандары және бланкілері болады, үлгілерін Қоғамның Басқармасы бекітіп, белгілі тәртіппен тіркейтін өз тауар белгілері және таңбалары болуы мүмкін.

    3. Қоғам өз қызметін ҚР заңнамасына, осыосы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

    4. Қоғам ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылады.

    5. ҚР заңнамасында қарастырылған тәртіпте Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс жерде заңды тұлғалар болып табылмайтын және Ереже негізінде Қоғамның тапсыруы бойынша және Қоғам атынан әрекет ететін филиалдар мен өкілдіктер құра алады, оларға өзінің меншікті мүлкі есебінен негізгі және айналым қаражатын бере алады, сонымен қатар, коммерциялық емес ұйымдар, оның інішде мекемелер құра алады.

    6. Қоғамның өзінің Жалғыз акционерінен бөлек мүлкі бар және ол өз мүлкі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болады.

    7. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды. Жалғыз акционер Қоғам міндеттемелеріне жауап бермейді және ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты залал қаупін шекпейді.


3-бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері


    1. Қоғам қызметінің мақсаты дербес шаруашылық қызметін жүзеге асыру нәтижесінде таза табыс алу болып табылады.

    2. Қоғам тарапынан жүзеге асырылатын қызмет түрлері, гидроэлектростанция тарапынан электр энергияны өндіру, электр энергиясын тұтынушыға сату, электр қуатының жүктемені тасуға дайындығын қамтамасыз ету, электр қуатын реттеу және резервтеу болып табылады.

    3. Қоғам жоғарыда аталған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті және тиісті, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған шарттар мен мәмілелерді жасасуға құқылы.

    4. Лицензияның немесе басқа да заңнамамен белгіленген тәртіпте алу қажет болатын рұқсат түрінің болуын қажет ететін қызметтер түрлері тек сәйкес лицензияны немесе рұқсаттың басқа да түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылатын болады.

4-бап. Қоғамның Жарғылық капиталы
 1. Қоғамның Жарғылық капиталы акционерлердің «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР заңнамасында (бұдан әрі - Заң) белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша номинал құнымен акциялар төлемін төлеуі арқылы құрылады және ҚР ұлттық валютасымен тұлғаланады.

 2. Қоғамның Жарғылық капиталын арттыру ҚР заңнамасына және осыосы Жарғыға сәйкес Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.


5- бап. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

 


 1. Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Қоғам ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте мыналарға:

 1. ҚР аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде және басқа да қаржылық мекемелерде ұлттық және шет елдік валюта шоттарын ашуға;

 2. меншігінде оқшауландырылған мүлкінің, сонымен қатар дербес теңгерімінің болуына;

 3. дивидендтер алуға;

 4. өз атынан келісімдер (шарттар, келісімшарттар) жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге және жүзеге асыруға;

 5. бағалықағаздар шығаруға;

 6. басқа ұйым құруға немесе оның қызметіне қатысуға;

 7. технологияларды, «ноу-хау» немесе басқа да зияткерлік меншік нысандарын және басқа да ақпараттарды иелену және пайдалану құқықтарын сатып алуға және ұсынуға;

 8. ҚР аумағында және одан тыс жерлерде өз филиалдары мен өкілдіктерін құру, оларға меншік мүлкі есебінен негізгі және айналымдық қаражат беруге, олардың қызмет тәртібін анықтауға;

 9. сотта талапкер немесе жауапкер болуға құқылы болады.

 1. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлаумен, қызметкерлердің еңбек ақысын төлеумен, Қоғамның бекітілген даму жоспарына негізінде материалдық-техникалық жабдықтаумен, әлеуметтік дамумен, кадрларды таңдау, орналастыру, даярлау және қайта даярлаумен байланысты барлық мәселелерді белгіленген тәртіпте өз бетімен шешеді.

 2. Қоғамның ҚР заңнамасына сәйкес қазақстандық және шетелдік заңды және жеке тұлғалардан теңгемен немесе шетелдік валютамен қарыз қаражатын тартуға құқығы бар.

 3. Қоғам міндеттемелерінің, мүлкінің және активтерінің барлығын немесе бір бөлігін кепілге қоюға құқылы.

 4. Қоғам ішкі нормативтік техникалық құжаттамаларды әзірлейді және бекітеді.

 5. ҚР заңнамасына сәйкес және кез келген түрдегі бағалы қағаздарды ұстаушылар алатын құқықтарға сәйкес Қоғам өз бағалы қағаздарын сатып алуға құқылы.

 6. Қоғам мыналарға:

 1. ҚР заңнамасын сақтауға;

 2. белгіленген тәртіппен салықтарды және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдерді төлеу;

 3. өз мүліктері шегінде міндеттемелері бойынша жауап беруге;

 4. белгілі бір мәселелер бойынша Жалғыз акционер шешімімен белгіленген мерзімде және тәртіпте Жалғыз акционерге ақпараттар беруге;

 5. ҚР заңнамасына сәйкес жауапкершілікте болуға міндетті.

 1. Қоғамның ҚР заңнамасында және осыосы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары мен міндеттері болуы мүмкін.6- бап. Акциялар және басқа да бағалы қағаздар


 1. Қоғам акциялар және басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз үлгіде шығарылады.

 2. Жай акция Жалғыз акционерге өзінің қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді. Жай акция, сонымен қатар, Жалғыз акционерге Қоғамның таза табысы болған жағдайда дивиденд алу құқығын және Қоғам таратылған жағдайда ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғам мүлкінің бөлігін алу құқығын береді.

 3. Акция шығару шарттары мен тәртібі акция шығару проспектісімен белгіленеді.

 4. Жай акцияларға айырбасталатын жарияланған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды орналастыруға, сонымен қатар бұрын сатып алынған осыосы бағалы қағаздарды сатуға ниетті Қоғам бұл туралы шешім қабылдаған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жазбаша мәлімдеу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы Жалғыз акционерге бағалы қағаздарды Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған органы белгілеген орналастыру (сату) бағасымен сатып алуға ұсыныс жасауға міндетті.

 5. Қоғам акциялардан басқа құжатты және құжатсыз үлгіде басқа да бағалы қағаздар түрлерін шығаруға құқылы. Бағалы қағаздар шығару нысаны оларды шығару туралы шешім қабылдағанда анықталады.

 6. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

 7. Қоғам ҚР заңнамасына сәйкес Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғамның басқа түрлі акциясына алмастыруды жүзеге асыруға құқылы.

 8. ҚР заңнамасына сәйкес Қоғам Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен өзінің әрі қарайғы қызметі үшін қаражат тарту мақсатында облигациялар шығаруға құқылы.

 9. Облигацияларды шығару, орналастыру, оларды айналдыру, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі ҚР заңнамасымен және облигациялар шығару проспектісімен анықталады.

 10. Қоғам өз акцияларын мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін жарияланған акциялар саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы өз акцияларын орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде Қоғамның жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

 11. Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу үшін ҚР заңнамасында көзделген басқа жағдайларда ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) немесе басқа да мүліктер берілуі мүмкін. Ақшадан басқа түрде мүлікпен төлеу ҚР заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде қызмет ететін бағалаушы анықтаған баға бойынша жүзеге асырылады.

 12. Егер Қоғамның орналастырылған акциялары төлеміне мүлікті пайдалану құқығы берілетін болса, мұндай құқықты бағалау Қоғам пайдаланған тұтас мерзімдегі осы мүлікті пайдалану төлемінің мөлшеріне байланысты болады. Аталған мерзім өткенге дейін Қоғамның Жалғыз акционерінің келісімінсіз мұндай мүліктен айыруға тыйым салынады.

 13. Қоғамның акция ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізуді Қоғам тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады.

 14. Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздарын кепілге қою мәселесі ҚР заңнамасымен және тиісті кепілшартпен реттеледі.

 15. Қоғамның акция ұстаушыларының тізілімі жүйесін жүргізу, сонымен қатар, бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға беру (бұдан әрі – өкілетті орган) тәртібі, олар бойынша ақпарат ҚР бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен (номинал ұстаушыны есепке алу жүйесі) анықталады.

 16. Қоғам орналастырылған акциялардың толық төлемін алғанға дейін осыосы акцияны Қоғамның акция ұстаушылары тізілімінде иеленуші есебіне жатқызу туралы бұйрық шығара алмайды.

 17. Қоғам тек мынадайбағалы:

     1. кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;

     2. Қоғамға кепілге берілетін және онда кепілде болатын акциялардың жалпы саны Қоғам сатып алған акцияларды есептемегенде Қоғамның орналастырылған акицяларының жиырма бес пайызынан аспаған;

     3. акцияларды кепілге беру туралы шартты Жалғыз акционер мақұлдаған жағдайларда ғана орналастырған бағалы қағаздарын кепілге қабылдай алады.7. бап. Дивидендтер


 1. Қоғамның таза табысы (салықтар мен басқа да бюджетке міндетті төлемдерді төлегеннен кейінгі) Жалғыз акционер шешімімен анықталған тәртіпте үлестіріледі.

 2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

 3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

 4. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

 5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

 6. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеуге тек осындай төлем Қоғамның жарияланған акциялары және шығарылған облигациялары бойынша Жалғыз акционердің атқарушы органының жазбаша келісімі болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

 7. Келесі жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

     1. жеке капитал мөлшері теріс шамалы болғанда немесе Қоғамның жеке капиталының мөлшері акциялар бойынша дивиденд есептегеннен кейін теріс мәнге ие болатын жағдайда;

     2. егер ол ҚР банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздік және жағдайсыздық белгілеріне сай болса немесе осы белгілер Қоғамда акциялар бойынша дивидендтер есептегеннен кейін пайда болатын болса.


8. бап. Қоғам органдары


    1. Қоғам органдары:

     1. жоғарғы орган - Жалғыз акционер;

     2. басқару органы – Директорлар кеңесі;

     3. алқалық атқарушы орган – Қоғамның Басқарма Төрағасы басқаратын Басқарма;

     4. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін қадағалауды, ішкі қадағалау саласындағы бағалауды, қауіптерді басқаруды, Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында ұжымдық басқару және кеңес беру саласында құжаттарды орындауды жүзеге асыратын орган – Ішкі аудит қызметі.

    1. Қоғамның барлық дауыс беру акциялары Жалғыз акционерге тиесілі болғандықтан акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы құзіреттілігіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді Жалғыз акционер өзі қабылдайды және ол жазбаша түрде рәсімделуге тиісті.9. бап. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері


    1. Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары:

 1. ҚР заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу;

 2. дивидендтер алу;

 3. Қоғам қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде Жалғыз акционер және/немесе осы Жарғы анықтаған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу;

 4. Қоғам тіркеушісінен немесе нақты ұстаушыдан бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу;

 5. Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулау;

 6. үлестес ұйымдар тұрғысында Қоғам қызметі туралы ақпарат алу, оның ішінде құпия сипаттағы ақпараттарды сұраныспен белгіленген мерзімде немесе Қоғам сұранысты алған сәттен бастап отыз күнтізбелік күннен кеш емес уақыт ішінде алу;

 7. Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бөлігін алу;

 8. ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте өз акцияларына айналдырылатын Қоғам акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алу құқығы;

 9. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;

 10. өз есебінен Қоғам аудитін аудиторлық ұйымдастыруды жүргізуді талап ету;

 11. Қоғамға оның қызметіне қатысты жазбаша сұраныстар бағыттау және сұраныспен белгіленген мерзімде немесе Қоғам сұранысты алған сәттен бастап отыз күнтізбелік күннен кеш емес уақыт ішінде себепті жауаптар алу;

 12. Қоғам өкілдерімен Жалғыз акционердің негізгі құқықтарының сақталуы және ұжымдық басқару саясаты мәселелерін талқылау;

 13. ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте өз құқықтарының бұзылуы үшін өтемақы алу;

 14. ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда өз атынан сот органдарына жүгініп, Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген шығындарының орнын толтыруын және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) үлестес тұлғаларының жасалуына мүдделі келісімдерді және (немесе) ірі келісімдерді жасауы (жасацды ұсынуы) туралы шешім қабылдауы нәтижесінде алған пайдасын (табысын) қайтаруды талап ету.

    1. Жалғыз акционердің атқарушы органы Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарастырады;

    2. Жалғыз акционер міндеттері:

     1. ҚР заңнамасымен көзделгентәртіпте акциялар төлемін төлеу;

     2. Қоғамның акция ұстаушылары тізілімі жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы Жалғыз акционерге тиісті нақты акция ұстаушыға немесе Қоғам тіркеушісіне он жұмыс күні ішінде хабар беру;

     3. Қоғам және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия болып табылатын ақпараттарды жария етпеу;

     4. ҚР заңнамасына сәйкес басқа да барлық міндеттерді орындау.

    1. Қоғам және Қоғам тіркеушісі Жалғыз акционердің Жарғының аталмыш бабының 3 тармақ 2) ішкі тармағында белгіленген талаптарды орындамау нәтижесі үшін жауапкершілікте болмайды.10. бап. Жалғыз акционердің айрықша құзіреттілігі


 1. Жалғыз акционердің айрықша құзіреттілігіне келесі мәселелер жатқызылады:

  1. Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа басылымын бекіту;

  2. Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы;

  3. Қоғамның жарияланған акциялары мөлшерін арттыру немесе Қоғамның жарияланған орналастырылмаған акциялары түрін өзгерту туралы;

  4. Қоғамның қүнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау және оларды өзгерту туралы;

  5. Қоғамның жай акцияларына айналдырылатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы;

  6. орналастырылған акцияларды бір түрден екінші түрге айырбастау туралы және осындай айырбастау шарттары туралы;

  7. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, мүшелерінің өкілеттілік мерзімін анықтау, Директорлар кеңесінің Төрағасын, оның мүшелерін сайлау, олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау, сонымен қатар, Директорлар кеңесінің отырыстарында және Қоғамның Диреторлар кеңесінің комитетіне Директорлар кеңесінің мүшелерінің қатысуымен байланысты шығындарды анықтау;

  8. Қоғам басқармасының сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар, белгіленген тәртіппен Қоғам Басқармасы Төрағасының өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және еңбек қатынастарын доғару;

  9. Қоғамның заңды тұлғалар құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе жалпы қосындысы Қоғамға тиесілі активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын активтерінің бір немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) жолымен акционерлер (қатысушылар) қатарынан шығу;

  10. Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

  11. «алтын акция» енгізу және жою;

  12. тағайындауды Жалғыз акционер жүзеге асыратын Қоғам қызметкерлері лауазымдары тізімін бекіту;

  13. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам қызметкерлерінің иеленіп отырған лауазымына сәйкестік аттестатауын өткізу шарттары мен тәртібін белгілеу және мамандар қорын қалыптастыру, сонымен қатар, міндетті аттестациядан өтетін қызметкерлер тізімін бекіту;

  14. лауазымдық еңбекақылар мен еңбек шарттарын, және Басқарма Төрағасына, Қоғамның атқару органы мүшелеріне сыйақы беру шарттарын анықтау;

  15. Басқарма Төрағасына, Қоғамның атқарушы органына басқа ұйымдарда жұмыс жасау мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

  16. Қоғамның Мамандар саясатын бекіту;

  17. қызметкерлердің жалпы штаттық санын, бекітілген штаттық сан шеңберінде Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшылығының және Ішкі аудит қызметінің штаттық кестесінен басқа Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымын ;лауазымдық қызметақы сызбасын және штаттық кестесін бекіту;

  18. қызметтік жеңіл автокөліктер тиесілілігі нормативтерін және әкімшілік аппаратты орналастыру алаңдары нормаларын анықтау;

  19. іссапарға жіберілетін қоғам қызметкерлеріне шығындарды өтеу тәртібі мен шарттарын анықтау;

  20. қызметкерлерге ұялы байланыс, тұтынушылық шығындар лимиттерін пайдалану құқықтары берілген жағдайда Қоғам есебінен өтелетін шығындар лимитін анықтау;

  21. жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

  22. есепті қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін анықтау;

  23. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

  24. Заңыға сәйкес Қоғам ұйымдаспаған нарықтан сатып алған жағдайда акция құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);

  25. Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;

  26. Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму бағдарламасын бекіту, сонымен қатар, Қоғамның даму стратегиясының жүзеге асырылу және даму бағдарламасының орындалу мониторингін жүргізу;

  27. Басқарма Төрағасы мен Қоғамның атқарушы органдары мүшелеріне арналған негізгі ынталандырушы қызмет көрсеткіштерін бекіту және оларға қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

  28. Қоғамды ұжымдық басқару кодексін және оған енгізілетін өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

  29. Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

  30. Қоғам акцияларына листинг алу және ерікті делистинг туралы шешім қабылдау;

  31. Қоғамның лауазымды тұлғасының кінәсінен болған Қоғам шығындарын өтеу туралы Қоғамның лауазымды тұлғасына сотқа шағым жазу туралы шешім қабылдау;

  32. Қоғамның Жалғыз акционері құзіретілігіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;

  33. Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты беру тәртібі, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

  34. шешім қабылдау ҚР заңнамалық актілеріне және (немесе) осы Жарғыға сай Жалғыз акционердің айрықша құзіреттілігіне жатқызылған басқа да мәселелер.

 1. ҚР заңнамалық актілерімен басқа жағдай қарастырылмаған болса шешім қабылдау Жалғыз акционердің айрықша құзіреттілігіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, Қоғамның лауазымды тұлғаларының немесе қызметкерлерінің құзіреттілігіне беруге жол берілмейді.

 2. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының шешімдерін қайтаруға құқылы болады.


Каталог: images -> docs
docs -> Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысы «Білім туралы»
docs -> «Шетелде Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Шетелде Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке алу»
docs -> «Шетелдіктерге Қазақстан Республикасына кіруге шақыруды ресімдеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Шетелдіктерге Қазақстан Республикасына кіруге шақыруды ресімдеу»
docs -> «Қазақстан Республикасының шетелде орналасқан кемелері апатқа ұшыраған жағдайда теңiз наразылығы туралы акт жасау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
docs -> Регламенті Жалпы ережелер «Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу жөніндегі құжаттарды ресiмдеуі»
docs -> Қазақстан Республикасынан тыс жерге уақытша жұмыстармен кеткен және сол жерде тұрғылықты тұруға ниет білдірген Қазақстан Республикасы азаматтарының құжаттарын қабылдау және жолдау
docs -> «Шетелде Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Шетелде Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке алу»
docs -> «Шетелдіктерге Қазақстан Республикасына кіруге шақыруды ресімдеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Шетелдіктерге Қазақстан Республикасына кіруге шақыруды ресімдеу»

жүктеу 0.55 Mb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша