Нет заголовкажүктеу 150,27 Kb.
Дата14.05.2018
өлшемі150,27 Kb.
#12804

ПОӘК 042-18-11.1.14/01-2015

№ 1 баспа «11» 06. 2015 ж.


Бет ______ -нан


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI


СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРIМ атындағы МЕМЛЕКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI

СМЖ 3 деңгейлі құжаты

ПОӘҚ

ПОӘК 042-18-11.1.14/01-2015

ПОӘҚ

оқытушыға арналған пән

«АЖЖ және компьютерлік графика»

бойынша бағдарламасы


№ 1 баспа

«11» 06. 2015 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖОБАЛАУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА НЕГІЗДЕРІ»

мамандықтар үшін
5В070200 – «Автоматтандыру және басқару»,

5В070400 – «Есептеу техникасы және программалық қамсыздандыру»
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

Алғы сөз

1. ҚұрастырЫЛған


Құрастырушы________ «_____»_________ 2015 ж.

А.Ж. Адылканова, аға оқытушы, кафедра «Автоматика және электротехника»

2. Талқыланды
2.1. Кафедра мәжілісінде «Автоматика және электротехника»
Хаттама № « ____ » ________ 2015 ж.
Кафедра меңгерушісі __________ А.Д.Золотов
2.2. Факультеттің «Ақпараттық-коммунмкациялық технологиялар» оқу-әдістемелік бюросынң отырысында қарастырылды.
Хаттама № ____ «_____» _______ 2015 ж.
Төраға __________ Б.Ш. Турусбекова
3. бекітілГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды


Хаттама № _____ « _____» ________ 2015ж.
Төраға___________ Г.К.Искакова

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІзілген

Мазмұны


1

Қолдану саласы …………………………………...................................

4

2

Нормативті сілтемелер............................................................................

4

3

Жалпы ережелер.......................................................................................

4

4

Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны.........................................................

6

5

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тақырыптар тізімі...........

8

6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы.........................

9

7

Әдебиеттер ..............................................................................................

101 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Автоматтандырылған жобалау жүйесі және компьютерлік графика негіздері» пәнінің оқу - әдістемелік кешені 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, керек мамандық екендігін, курс саясатымен, оқу процесінде студенттердің алатын білімі мен тәжірибесімен таныстырады. Оқу - әдістемелік кешені пәнді меңгерудегі негізгі жетекші құрал болып табылады.2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР.
Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Автоматтандырылған жобалау жүйесі және компьютерлік графика негіздері» пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардық талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

-Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;

- 5В070200– «Автоматтандыру және басқару» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны»
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

AutoCAD кешені – конструкторлы-жоба автоматтандыруының жұмысына арналған белгілі программалық өнімнің түрі.

Ол өзінің мүмкіндіктері бойынша орта деңгейдегі САПР жүйесіне жазылуы мүмкін. Бұндай жүйелер, ереже бойынша бірнеше жуздеген компонентерден тұратын үш өлшемді нысандардың тұрақты параметрлік автоматтандырылған модельдеуінің мүмкіндіктерін көрсетеді және кәсіпорын бөлімінің конструкторлы жоба жұмысының басқа САПР берілгендерімен ауысуын, құжат айналымының автоматтандырылуын және конструкторлық құжаттардың шығарылуының ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді.

3.2 Берілген курсттың мақсаты алынған әдістер бойынша студенттермен теориалық және практикалық дайындықтарды өткізу және қазіргі автоматтандырылған жоба жүйесінің қолдану жолдарын студенттерге үйрету.

3.3 Программаның командаларының жүйесімен жұмыс істеу принциптері және негізгі түсініктері, әр түрлі талаптардың стандарттарымен сәйкес конструкторлы құжаттардың негізін жасау білімімен құрылады, соның ішінде Бірлік Жүйесіндегі Конструкторлық Құжаттар (БЖКҚ) үш өлшемді нысандардың модельдеулері, абсолютті және салыстырмалы – полярлы координаттың жүйелерінде жұмыс дағдысына ие болу, сызбаларды алдын ала басылымға дайындау әдістерін меңгеру, сызбаларды принтерге және плоттерге шығару, визуалдау, нысандырға жұмыс жасау, қатты денелі кеңістікті модельдеу, қатты денелі нысандарды редакциялау әдістері – осының бәрі пәнді үйренудің негізгі міндеттері болып табылады.

3.4 Тәртіпті үйрену нәтижесінде студент  • Білу керек:

AutoCAD жүйесінің мүмкіндіктерін;

AutoCAD жүйесінің қолдану аумағын;

AutoCAD жүйесінің графикалық редакторымен жұмыс істеу тәсілдерін және қажеттіліктерін;  • Меңгере білу:

AutoCAD жүйесінің негізгі жұмыс тәсілдерін;

Білу:


AutoCAD жүйесінің жұмыс істеу әдістерін;

  • Істей білу:

Жүйені негізгі бір пәндік саланың күйіне келтіру;

Екі өлшемді кеңістікте графикалық жұмысты орындау;

Құрылған сызбаларды редактірлеу;

Сызбаларды принтер мен плоттерге шығару.  • Түсіну:

САПР қолдануымен сызбаларды орындаған кезде AutoCAD жүйесінің негізгі мүмкіндіктерін;

  • Көре білу:

САПР қолдануымен сызбаларды қазіргі әдістер бойынша дайындау;

  • Иелену:

САПР жұмысына байланысты ептелік пен білімділікке.

3.5 Курстың пререквизитторы:

Мектептің «информатика» курсы

3.6 Курстың постреквизиты:

Дипломдық жобалау

3.7 Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі
1 кесте - Жұмысшы оқу жоспарынан көшірме


Курс

Семестр

Несиелер

ЛК,

сағ.


СПЖ,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


ОСӨЖ,

сағ.


СӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қортынды бақылаудың формасы

1

2

2

15

30

-

22,5

67,5

135

Емтихан

(тест)

4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДУІҢ) МАЗМҰНЫ

2 Кесте – Тәртіптің мазмұны. Оқу турлері бойынша сағаттарды бөлуТақырыптардың аталулары және мазмұны

Сағат саны

1

2

Модуль 1 Екі өлшемді модельдеу

Дәріс 1 AutoCAD жүйесідегі негізгі ұғымдар және принциптер

Қолданушы интерфейсі. Экранды басқару командалары. Координаттар байланысы. AutoCAD-тың негізгі функцияларының басқару командалары1

Дәріс 2 AutoCAD жүйесінің нысандық командалары.

Монитор экрандағы бейнелеудің басқару командалары. Мәліметтерді енгізу. Координаттарды беру. Нысандық байланыс режимінің көмегімен координат нүктелерінің тапсырмасын беру.1

Дәріс 3 AutoCAD-тағы графикалық сызбалар және оларды құру командалары. Графикалық сызбалар. Сызбалар мен суреттерді безендіру командалары.

1

Дәріс 4 Нысандарды қарау командалары. AutoCAD редакторының командалары. Нысандарды таңдау тәсілдері. Тапсырма алдында нысандардың таңдалуы. Тапсырмадан кейінгі команда нысандардың таңдалуы.Тандалған нысандарды кезекпен қарап шығу.

1

Дәріс 5 AutoCAD жүйесіндегі сызбаларды редактірлеу құралдары.

AutoCAD жүйесіндегі сызбалардың түр өзгертуінің негізгі командалары.1

Дәріс 6 Жалпы редактрлеу командалары. Жалпы редактрлеу командалары. Файл түсірмелі мәзірінің файлдарының операциялары.

Өлшемдік параметрлерді орнату. Мәтінді редактрлеу.


1

Дәріс 7 Блоктар және атрибуттар.

Блоктар.Сыртқы бейне. Редакциялау блоктар мен сыртқы бейне.1

Модуль 2 Үш өлшемді модельдеу.

Дәріс 8 AutoCad жүйесіндегі экрандау есебі.

2D –түрленген экран. 3D – түрленген экран1

Дәріс 9 AutoCAD жүйесіндегі үш өлшемді модельдеу.

  1. Қолданылатын модель түрлері. Үш өлшемді кеңістікте «көзқарасты» таңдау. Үшөлшемді нысандардың аксонометриялық бейнесі. Беткі (Поверхностные) нысандар және оларды редактрлеу командалары
Дәріс 10Үш өлшемді жазықтықта қатты денелі модельдеу

Жазықтықтың сызықтарын модельдеу, үш өлшемді жазықтықта қатты денелі модельдеу. Үш өлшемді жазықтықта нысандарды қарау1

Дәріс 11

Координат жүйелері.

Пайдаланушылық координат жүйесімен жұмыс істеу. Жаңа қолданушы координаттарды құру.Пайдаланушылық координат жүйесімен жұмыс істеудің негізгі командалары.


1

Дәріс 12 Үш өлшемді жазықтықта полилинияларды және сплайндарды құру.

Үш өлшемді полилиниялардың редактірлеу командалары.Сплайн редактерлеу командалары.Үш өлшемді жазықтықта нысандардың бейнелеу командалары.1

Дәріс 13 Нысандарды визуализациялау және қатты денелі жобалау.

Үш өлшемді нысандардың тегістелуі. Нысандарды визуализациялау.

Қатты денелі нысандарды құру. Қатты денелі нысандарды құрудың негізгі командалары. Сызбаны қағазға шығару құралдары.


1

Дәріс 14. ЖАЖ-дың құрамы және құрылымы.

ЖАЖ-дың құрама құрылымды бөліктері. Қызмет көрсету ішкі жүйесі1

Дәріс 15 Ортақ мінездемелері бойынша ЖАЖ-ды классификациялау.

Жүйенің тағайындауы бойынша классификациялау. ЖАЖ-ды автоматтандырылған жобалау деңгейі. Жобалау объектілерінің қиындығы мен әртүрлілігі бойынша . ЖАЖ-ды топтастыру

ЖАЖ-ды кешенділігі. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің ақпараттық ағынын ұйымдастыру әдісі.


1

Практикалық сабақ

Практикалық тапсырма № 1

Auto­CAD графикалық жүйесінің интерфейсімен және командалық редакторлармен танысу.3

Практикалық тапсырма № 2

AutoCAD-тағы графикалық сызбалар.

Графикалық сызбалардың сызу командаларын оқу немесе оларды салып үйрену.


3

Практикалық тапсырма № 3

Сызуды безендіру командалары.

Сызуға өлшем қойып үйрену, штриховканы қолдану.


3

Практикалық тапсырма № 4

Сызуды редактрлеу.

Сызуға әртүрлі өзгерістерді енгізіп үйрену.


3

Практикалық тапсырма № 5

AutoCAD-тағы примитивтердің қасиеттері.

Сызуды қабаттарға бөлуді, сызықтық типін примитивтің түсін қоюды үйрену.


3

Практикалық тапсырма № 6

Сызбаны орындау.3

Практикалық тапсырма № 7

Үш өлшемді қатты денелі модельді жасау3

Практикалық тапсырма № 8

Берілген аксонометриясы бойынша бөлшектің үш көріністерін салу.3

Практикалық тапсырма № 9

Айналу денесін тұрғызу.3

Практикалық тапсырма №10

Жұмыс кеңістігі мен сызба-прототипін жасау3


5 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ
5.1 Графикалық редактор және оның әр түрлі тізімі.

5.2 AutoCAD жүйесіндегі дәл қамсыздану жағдайлары.

5.3 AutoCAD жүйесіндегі нысандарды таңдалуы.

5.4 Редактілеу командалары.

5.5 Үш өлшемді модельдеу.

5.6 Координат жүйесімен жұмыс.

5.7 Тік бұрышты параллепипедтіқ қурылуы.

5.8 Сызбаларды алдын ала басылымға дайындау.

5.9 Принтер мен плоттерге сызбаларды шығару.

5.10 Осьтен өз белгімен бейнеленген.

5.11 Қубыр жетек өсінің қурылуы.

5.12 Жылу айналу түріндегі қатты денелі нысандардың қурылуы.

5.13 Кеністіктегі екі өлшемді нысандардың түрленуі.

5.14 Үш өлшемді кеңістікте массив нысандарының көбеюі.

5.15 Нұсқалар бойынша графикалық тапсырмалар. Сызбаның шығарылуы.

5.16 Негізгі панель қурылғылары және диалогтың терезе.


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРІМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

КАРТАСЫ


4 кесте

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атаулары

Экземпляр саны

Студенттер саны

Қамтамасыздандыру


пайызы

1

2

3

4

Погорелов, В. AutoCAD 2008 : моделирование в пространстве для инженеров и дизайнеров/ В. Погорелов.- СПб: БХВ-Петербург, 2007.- 428с

1

12

8

Полещук, Н. Самоучитель AutoCAD 2009. Трехмерное проектирование/ Н. Полещук; В.Савельева.- СПб: БХВ-Петербург, 2009.- 410 с.

1

12

8

Булатова, А.К. AutoCad бағдарламасы. Практикум [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / А.К. Булатова; БҚМУ.- Орал, 2007.- 1 эл.диск.- (WKSULibrary).

10

12

80

Нәби, Ы. Компьютерлік графика негіздері: оқу құралы / Ы. Нәби, Ғ. Жұматай, Г. Шапрова.- Алматы: Бастау, 2009.- 182 б.

10

12

80

Нұрмаханов, Б.Н. Компьютерлік графика: оқулық / Б.Н. Нұрмаханов, Д.Д. Әбілдабекова, У.Т. Қарымсақов.- Алматы: Дәуір, 2011.- 198б

10

12

80

Хамметов, А. AUTOCAD 2008 автоматтандырылған жобалау жүйесі: оқулық / А. Хамметов; Батырханов, А.Ғ.- Алматы: Дәуір, 2013.- 286б.

10

12

100

Тульев, В. AutoCAD 2007 для инженера - машиностроителя/ В. Тульев.- СПб: БХВ-Петербург, 2007.- 467 с.,

1

12

8

Россоловский, А. AutoCAD 2000.Настольная книга пользователя/ А. Россоловский.- М.: Нолидж, 2001.- 928с.

1

12

8


7 ӘДЕБИЕТТЕР
ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі:

7.1.1 Погорелов, В. AutoCAD 2008 : моделирование в пространстве для инженеров и дизайнеров/ В. Погорелов.- СПб: БХВ-Петербург, 2007.- 428с

7.1.2 Полещук, Н. Самоучитель AutoCAD 2009. Трехмерное проектирование/ Н. Полещук; В.Савельева.- СПб: БХВ-Петербург, 2009.- 410 с.


7.1.3 Булатова, А.К. AutoCad бағдарламасы. Практикум [Эл.ресурс]: электр. оқу құралы / А.К. Булатова; БҚМУ.- Орал, 2007.- 1 эл.диск.- (WKSULibrary).

7.1.4 Нәби, Ы. Компьютерлік графика негіздері: оқу құралы / Ы. Нәби, Ғ. Жұматай, Г. Шапрова.- Алматы: Бастау, 2009.- 182 б.

7.1.5 Нұрмаханов, Б.Н. Компьютерлік графика: оқулық / Б.Н. Нұрмаханов, Д.Д. Әбілдабекова, У.Т. Қарымсақов.- Алматы: Дәуір, 2011.- 198б

7.1.6 Хамметов, А. AUTOCAD 2008 автоматтандырылған жобалау жүйесі: оқулық / А. Хамметов; Батырханов, А.Ғ.- Алматы: Дәуір, 2013.- 286б.

7.2 Қосымша:

7.2.1http://Info/AutoCAD2002/Menu.html

7..2http://Info/AutoCAD2004/Menu.html

7.2.3 Тульев, В. AutoCAD 2007 для инженера - машиностроителя/ В. Тульев.- СПб: БХВ-Петербург, 2007.- 467 с.,

7.2.4 Россоловский, А. AutoCAD 2000.Настольная книга пользователя/ А. Россоловский.- М.: Нолидж, 2001.- 928с.


жүктеу 150,27 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
Республикасының білім
бойынша оқыту
жұмыс істеу
ткізу туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
денсаулық сақтау
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
Мектепке дейінгі
арналған ортақ
пәнінің мұғалімі
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
оқыту әдістемесі
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
Республикасы білім
бағдарламасының титулдық
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
учебная программа
Бастауыш сынып