Қызылорда облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бастығыжүктеу 349 Kb.
бет1/3
Дата29.01.2020
өлшемі349 Kb.
  1   2   3


«КЕЛІСІЛДІ»

Қызылорда облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бастығы

________________М.С.Байімбетов

«____» __________________2014ж.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты

Агроинженерия және көлікті пайдалану кафедрасы

5В090100-«Көлікті пайдалану жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығының

білім алу траекториясы бойынша

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

Оқуға түскен жылы: 2013 ж

ОПД-13-1, 2 курс


«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің төрағасы т.ғ.д.,профессор

___________М.Ж.Досжанов

«______» 2014 ж.

Үйлестіру Кеңесінің төрағасы

_______________ Ә.М.Тоқтамысов

«_____» _________2014ж.

Пән атауыПән коды


Пән циклы


Кредит саны

ECTS бойынша кредит саны

Курс

Академиялық кезеңі

Бақылау түрі

Бақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша)

Пәннің сипаттамасы: 1. Пререквизиті;

2. Постреквизиті; 3. Пәннің мақсаты;

4. Қысқаша мазмұны; 5. Құзіреттілігі;

6. Күтілетін нәтижеБағдарлама

жетекшісінің аты-жөні, ғылыми атағы мен дәрежесі
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мамандық үшін таңдау бойынша модулдар

1
SGIG

2203


БП

2

3

2

3

емтихан

жазбаша

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Физика

2. Постреквизиті: Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, Машиналардың теориялық негіздері.

3. Пәннің мақсаты: техникалық сызбаны, тетік бөлшектің эскизін, өндірістің конструкторлық және техникалық құжаттарын дайындау.

4. Қысқаша мазмұны; Сызба геометрия пәні. Кеңістікті жазықтыққа бейнелеудің проекциялық әдісі. Центрден, паралелль және тікбұрыштап проекциялау. Гомология және тектестік. Сызбаның қайтымдылығы.

5. Құзіреттілігі; Студенттер өздерінің тех-никалық ойын сызбаның көмегімен баяндау, сызбаларды оқу және кескінделген бұйымның қалай жұмыс жасайтынын түсіну іакерлігі мен дағдысын үйрету

6. Күтілетін нәтиже Кеңістікті жазықтыққа бейнелеудің проекциялық әдісін меңгеру. Центрден, паралелль және тікбұрыштап проекциялауды игеру.


Қыстаубаев Қ

т.ғ.к.б)Сызба геометриясы

SG

2203Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Физика

2. Постреквизиті Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы,Теориялық және қолданбалы механика

3. Пәннің мақсаты: Құрлысшы иезенердің графикалық білімділігі, схеманы және сызуды дұрыс орындай білу, жазықтықта жер бетінің әртүрлі формадағы рельефін бейнелеуге мүмкіндік туды және және жолдарды көпірлерді .тоннелдерді жобалауға байланысты есептерді қарапайым графикалық тәсілмен шешуді үйретеді.

4. Қысқаша мазмұны:Сызба геометрия және графиканың құру әдістері, проекциялау әдістері.Сызуды орындау техникасының конструкциясы.Сызбаның түрлері. Дөңгелек түзуден және проекциялаушы түзуден айналдыру.

5. Құзіреттілігі: Кеңістікті жазықтықта бейнелеудің проекциялық әдістерін білу,сызба геометрия және графиканың құру әдістерін оқып үйрену.

6. Күтілетін нәтиже Сызуды орындау техника-

сының конструкциясы ,сызбаның түрлерін, дөңгелек түзуден және проекциялаушы түзуден айналдыру, проекциялар жазықтығын алмастыру тәсілдерін игеру.
Келмағанбетов Н

т.ғ.к.в)Инженерлік графика

IG

2203Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Физика

2. Постреквизиті Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы

3. Пәннің мақсаты: Бұйымдар мен конструкторлық құжаттардың түрлерін білуге. Геометриялық көлбеулік. конустарды салу, тетік бөлшектердің аксонометриялық проек-цияларын білу. Пісіру, дәнекерлеу және желімдеу арқылы біріктірулерді кескіндеуді білу.

4. Қысқаша мазмұны:Консрукторлық құжаттаманың біріңғай жүйесі туралы түсінік. Геометриялық тұрғызулар: көлбеулік конусты-

лықты салу. Кескіндер:көріністер,тіліктер және қимылдар. Сатылы және сынық тіліктер.

5. Құзіреттілігі:Кескіндерді, көріністерді тіліктерді оқып үйрене білу,құрылыс конструкциясының сызбасын салып үйрену, Құрылыс сызбаларындағы шартты белгілерін оқып үйрену.

6. Күтілетін нәтиже: Геометриялық көлбеулік, конустарды салып игеру. Тетік бөлшектердің аксонометриялық проекцияларын білу және пісіру,дәнекерлеу және желімдеу арқылы біріктірулерді кескіндеуді біліп игеру.Қыстаубаев Қ

т.ғ.к.2

а) AUTO

CAD және CREDO негіздері
АCCN

2204


БП

2,1

5

2

3,4

емтихан

тест

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Информатика,Физика

2. Постреквизиті: Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы

3.Пәннің мақсаты: Студенттерге жобалау –сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сызбалар құрастыру әдістерін және тәсілдерін үйрету.

4. Қысқаша мазмұны: Автоматтық жобалау жүйесінің қазіргі жағдайы және келешектегі даму барысы. AutoCAD LT бағдарламасымен жұмысты бастау.

5. Құзіреттілігі: «AutoCAD және CREDO негіздері» ï¸íi ñòóäåíòòåðãå æîáàëàó – ñûçó æ½ìûñòàðûíû» àâòîìàòòàíäûðûë¹àí ñòàíäàðòòûº æ¾éåñií ºîëäàíûï, ñûçáàëà𠺽ðàñòûðó ¸äiñòåðií æ¸íå ò¸ñiëäåðií ¾éðåòó. Ñîíäàé-ຠñòóäåíòòåðäi» îñû ºóàòòû ¸ði æåòiëãåí ïðîãðàììàëûº ãðàôèêàëûº æ¾éåñi áîéûíøà ¸ði ºàðàé ¼ç áåòiíøå áiëiìäåðií òåðå»äåòiï, ºûðñûðûí ìå»ãåðóëåðiíå òóðà áà¹ûò ñiëòåó.

6. Күтілетін нәтиже AUTO CAD және CREDO негіздерін игеру


Балмаханов А

а/ш магистріб)Компьютерлік жобалау негіздері

KZhN

2204Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Информатика,Физика

2. Постреквизиті: Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы

3. Пәннің мақсаты: Графикалық жүйе жазықтықтағы екі өлшемді сызбалар мен қатар көлемді конструкциялар моделін салуға мүмкіндік жасауды үйрету.

4. Қысқаша мазмұны:Графикалық модельдеу. Сызбалардың ақпараттық мәліметтер қорын құру. Кеңестіктегі конструкцияларды жобалау. Модельдеу. Әртүрлі форматтағы файлдармен жұмыс жасау. Интелектуальды құралдар көмегімен сызбаларға өлшем беру. Күрделі инженерлік сызбаларда бағдарламаны қолдану. Машина жасау саласындағы конструкциялық сызбалар.Ғимараттарды жобалау негізі Интерфейстің жалпы сипаты. Жүйені қосу. Объектінің есімін енгізу. Экранның функционалдық және ақпараттық аймақтары.
5. Құзіреттілігі: Компьютерлік жобалау негіздері ñòóäåíòòåðãå æîáàëàó – ñûçó æ½ìûñòàðûíû» àâòîìàòòàíäûðûë¹àí ñòàíäàðòòûº æ¾éåñií ºîëäàíûï, ñûçáàëà𠺽ðàñòûðó ¸äiñòåðií æ¸íå ò¸ñiëäåðií ¾éðåòó. Ñîíäàé-ຠñòóäåíòòåðäi» îñû ºóàòòû ¸ði æåòiëãåí ïðîãðàììàëûº ãðàôèêàëûº æ¾éåñi áîéûíøà ¸ði ºàðàé ¼ç áåòiíøå áiëiìäåðií òåðå»äåòiï, ºûð-ñûðûí ìå»ãåðóëåðiíå òóðà áà¹ûò ñiëòåó.

6. Күтілетін нәтиже Компьютерлік жобалау негіздерін игеру.Жакапбаева Г

т.ғ.к.в)Есептеу техникасы және технологиясы

ETT

2204Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Информатика,Физика

2. Постреквизиті: Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы

3. Пәннің мақсаты: Қазiргi кездегi ғылым мен техниканың даму деңгейi әрбiр студентте сапалы және терең бiлiм мен iскерлiктiң болуын, олардың мамандығына байланысты толық бiлiмдi меңгеруiн, ой-өрiсi мен қабiлеттерiнiң өсiп жетiлуiн талап етедi.

4. Қысқаша мазмұны: Аналитикалық геометрия, бир және бірнеше айнымалылардың дифференциялдық және интргалды есептеу функциялары, қосымашалар, тұрақтылық теориясының элементтері.

5. Құзіреттілігі: инженерлiк салада математикалық аппараттарды жүйелi түрде пайдаланып, студенттердiң мамандығына деген қызығушылығын арттырып, өз бетiмен бiлiм алу дағдыларын дамыту,математикалық бiлiм берудiң мақсаты мен мiндеттерiн iске асыруға бағытталған математиканы пайдалану арқылы шешiлетiн есептердi кең қолдануға үйрету.


6. Күтілетін нәтиже: Есептеу техникасы және технологиясын игеру

Сүлейменова Ж
а)Машинатанудың теориялық негіздері 1

MTN

2205


БП

3

5

2

4

емтихан

тест

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Информатика,Физика

2. Постреквизиті: Көлік құралдарының қауіпсіздігі, Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, Көлік құралымдары мен құрылыстарын жобалау негіздері

3. Пәннің мақсаты: Машинатанудың тåîðèÿëûº ìåõàíèêà ºàçiðãi çàìàíäà¹û òåõíèêàíû» ê¼ïòåãåí ñàëàñûíû» ¹ûëûìè íåãiçi áîëûï òàáûëàäû. Ñòóäåíòòåðäi» ìàìàíäûº ï¸íäåð êóðñòàðûíäà îëàðäû» áîëàøຠèíæåíåðëiê ºûçìåòiíäå ºàæåò áîëàòûí áàðëûº ìåõàíèçìäåð ìåí ìàøèíàëàðäû îºûï-áiëiï àëàòûíäàé óàºûò ºàçiðäå àðòòà ºàëäû.

²àçiðãi çàìàíäà òåõíèêà ¾çäiêñiç ê¾ðäåëi äå æà»à ìàøèíàëàðìåí òîëûºòûðûëóäы èãåðó.

4. Қысқаша мазмұны: Күштер жүйесін қарапайым түрге келтіру, қатты денеге қосымша тіркелген күш жүйелерінің жалпы және жеке шарттары, механикалық жүйе массаларының орталығы және оны анықтау әдістері, Динамика заңдары және оларды қолдану шарттары, нүктенің салыстырмалы қозғалысы, мехаинкалық жүйенің тербелісі, тепе-теңджік пен қозғалыс тұрақтылығы,соққы теориясы. Аналитикалық механика негіздері.

5. Құзіреттілігі: Òåõíèêàíû» ¸ðò¾ðëi ñàëàñûíäà¹û êåçäåñåòií ïðàêòèêàëûº åñåïòåóëåðäi øåøóäå òåîðèÿëûº негіздерінің ºîðûòûíäûëàðû ìåí ¸äiñòåðií øû¹àðìàøûëûº ò¾ðäå ºîëäàíà áiëóãå ¾éðåòó;

6. Күтілетін нәтиже: Машина танудың теориялық негіздері қазіргі заманғы техниканың көптеген саласының ғылыми негізін игеру.Сақтағанов Б.Ж.

а/ш.ғ.м.

б)Машина механизмдерінің теориясы

MMT

2205Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Информатика,Физика

2. Постреквизиті: Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, Көлік құралымдары мен құрылыстарын жобалау негіздері

3. Пәннің мақсаты: «Машиналар және механизмдер теориясы» пәні бакалавр мамандарды қалыптастыруға қажетті жалпы инженерлік пәндердің бірі болып саналады. Оның негізгі мақсаты – қазіргі заманның тиімділік, дәлдік, беріктік және үнемгершілік сияқты талаптарына сай машиналар мен қондырғылар жасауға қажетті механизм схемаларын жобалау мен талдаудың жалпы тәсілдерін меңгерту.

4. Қысқаша мазмұны: механизмдердің негізгі түрлерінің құрылымы, қатаң және серпінді буынды механизмдердің кинематикалық және динамикалық сипаттамалары.

5. Құзіреттілігі: механизмдердің негізгі түрлерін, құрылымын және кез келген құрылым кескінін

6. Күтілетін нәтиже: Машина механизмдерінің теориясы пәнін толық көлемде игеру.


Танжарикова Г.П.

PhD докторы

математика және қолданбалы механика

в)Машина бөлшектері

MB

2205Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Информатика,Физика

2. Постреквизиті:Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы

3. Пәннің мақсаты: «Машина бөлшектері және құрастыру негіздері» пәні бакалавр мамандарды қалыптастыруға қажетті жалпы инженерлік пәндердің бірі болып саналады. Оның негізгі мақсаты – қазіргі заманның тиімділік, дәлдік, беріктік және үнемгершілік сияқты талаптарына сай машиналар мен қондырғылар жасауға қажетті механизм схемаларын жобалау мен талдаудың жалпы тәсілдерін меңгерту

4. Қысқаша мазмұны: Кіріспе. Негізгі түсініктер мен анықтамалар.Базалық түсініктер. Машиналарды жасаудың негізгі принциптері мен кезеңдері. Цептік берілістер.

Цептік берілістердің конструкти-втік ерекшеліктері.Цептік берілістердің кинематикасы. Бұрандалы қосылыстар.

Бұрандалы берілістердің жіктелуі.

Бұрандалы берілістердің кинема-тикасы мен динамикасы

5. Құзіреттілігі: Болашақ инженерлердің инженерлік есептерді шығаруын үйрету, Машина механизмдерінде қолданылатын қосылыстарды пайдаланудың жалпы әдістерін оқып үйрену,механикалық берілістерді жобалаудың жалпы принциптерін оқып үйрену;біліктер мен осьтердің қолдану ерекшеліктерін және тиісті есептеулерді жүргізу әдістерін үйрену

6. Күтілетін нәтиже Машина бөлшектерін оқып игеру.Танжарикова Г.П.

PhD докторы

математика және қолданбалы механика

а)Метрология стандарттау және сапаны басқару

MSSB

2206


БП

3

5

2

4

емтихан

тест

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Физика,Жоғары математика

2. Постреквизиті: Жол қозғалыс ұйымдастыру, Бір тұтас көлік жүйесі

3. Пәннің мақсаты: Метрология , стандарттау және сапаны басқару салаларында мамандықты жетік меңгерту, сондай-ақ өндірістік қызметтегі өнім сапасы мен стандарттау салаларындағы нормативтік-техникалық құжаттауда, метрологияны пайдаланудағы дағдылары мен біліктілігін қалыптастыру.

4. Қысқаша мазмұны Метрология және оның мәні,механикалық және технологиялық сынау, метрологиялық әдістері мен құралдары, Көлемнің мөлшері және маңызы

5. Құзіреттілігі: мемлекеттік стандарттау негізінде жобалық-құрылымдық құжаттаудың рәсімде, отандық бақылау әдістері мен өнімді сапалы басқару жөніндегі түсінік,

6. Күтілетін нәтиже:Метрология стандарттау және сапаны басқаруды оқып игеру.


Кодар Е.Т. т.ғ.к, доцент

б)Өзараауыстырымдылық, стандарт

тау және техника-

лық өлшеулер


OAS

TO

2206
Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Физика,Жоғары математика

2. Постреквизиті: Жол қозғалыс ұйымдастыру,

Лицензиялау және сертификаттау негіздері.

3. Пәннің мақсаты: Техникалық өлшемге сәйкес келетін өзара ауыстырымды бұйымдарды өндіру. Техникадағы саңылаулар мен керілістер заңдылық-тарын түсіндіру. Техникалық өлшемнің нақты мәндерді анықтаудағы ролін айқындау.

4. Қысқаша мазмұны:АШМ-дегі техникалық өлшемдерді мемлекеттік үлгі қалыпқа енгізу. Жөндеу кезіндегі керіліс және саңылау. Өлшеу аспаптары. Квалиметрия. Штангенциркуль және таға басқа құралдарды техникалық өлшеуде қолдану

5. Құзіреттілігі: Жөндеу кезінде өзарауыстыр-

ымдылықты қамтамасыз ететін кинематикалық есептеулерді үйрену, бөлшектерді саңлаусыз және керіліссіз орналастыру ептілігін қалыптастыру.

6. Күтілетін нәтиже: Өзараауыстырымдылық, стандарттау және техникалық өлшеулерді оқып игеру.


Кодар Е.Т. т.ғ.к, доцент

в)Көлік құралдары

KK

2206Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Көліктің жалпы курсы, Жол қозғалыс ережелері

2. Постреквизиті: Жол қозғаласын ұйымдастыру, Көлік ағынының сипаттамасы

3. Пәннің мақсаты: Көлік құралдарының түрлері мен жіктелуі;Автокөлік құралдарының пайдалану мақсаттарына қарай жіктелуі ; Двигательдің құрылысы және жұмыс істеу принципі; Автомобильдердің негізгі бөлшектерімен агрегаттарының құрылысы, жұмыс істеу принциптері; Автомобильдердің негізгі бөлшектерін оқып үйрену;

4. Қысқаша мазмұны:: Автокөлік өндірісінің негізгі даму сатылары. Автокөлік тасымалының қозғалыс құрамы. Іштен жанатын поршеньді двигательдердің жұмыс процестері. Карбюраторлы двигательдің жылу есебін жүргізу реті. Дизельді двигательдің жылу есебін жүргізу реті

5. Құзіреттілігі: Автомобильдердің негізгі бөлшектерімен агрегаттарының құрылысы, жұмыс істеу принциптері; Автомобильдердің негізгі бөлшектерін оқып үйрену,Авто

көлік өндірісі және тасымалдаудағы негізгі түсініктемелер және анықтамаларды оқып білу.

6. Күтілетін нәтиже Көлік құралдары пәнін толық көлемде игеру.Жунусов Д.И.

т.ғ.к,


а)Автомобилдер-

дің электр жабдық

тары


AEZn

2207


БП

3

5

2

4


емтихан

тест

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Физика,Көліктің жалпы курсы

2. Постреквизиті: Автоматты басқару жүйелер, Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары

3. Пәннің мақсаты: Электрониканың дамуымен көптеген жаңа функцияларды іске асыру. Жаңа байланыс техникасының көмегімен автомобильді сыртқы жүйемен байланыстыру.

Автомобильдің қозғалыс кезіндегі орнын дәл анықтау.Талапқа сай қазіргі кезде техниканың даму нәтижесін іске асыру.

4. Қысқаша мазмұны: Автомобильдер электр энергиясын пайдаланудың тарихы.Автомобиль электроникасының жалпы күйі. Электрмен қамтамасыз ету жүйесі.Электрмен қамтамасыз ету жүйесінің техникалық пайдаланудың қажеттілігі.Электрмен қамтамасыз ету жүйесі агрегаттарының техникалық күйін бақылау және осы агрегаттардың ақаулары.

5. Құзіреттілігі: Қазіргі кездегі автомобильдің электр жабдықтары жеке бұйымдар қолдану мақсатына байланысты электрмен камтамасыз етуді білу,жарықтандыру және жарық арқылы белгі беру жүйелерінің ,бақылау-өлшеуіш аспаптары мен қосымша электр жабдықтары, автомобиль басқару жүйесін оқып үйрену.

6. Күтілетін нәтиже Автомобилдердің электр жабдықтарын игеру.Сақтағанов Б.Ж.

а/ш.ғ.м.

б)Электротехни-

ка және электро-

ника негіздері


E

2207Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Физика

2. Постреквизиті: Автоматты басқару жүйелер, Жол қозғалысын ұйымдастыру.

3. Пәннің мақсаты: Спектрдің оптикалық аумағының сәуле шашуы. Сәуле шығаруды түрлендірудің негізгі заңдары. Фотометрия. Сәле шығару кездері, жарық аспаптары, жіберуді реттеуші қондырғылар туралы білім алушыларға жалпы түсінік беру.

4. Қысқаша мазмұны: Сәуле шығару кездері, жарық аспаптары, жіберуді реттеуші қондырғылар, жарық техникалық қондырғылардың құрылысы, жұмыс істеу принципі спектрдің оптикалық аумағының сәуле шашуы, сәуле шығаруды түрлендірудің негізгі заңдары, фотометрия.

5. Құзіреттілігі;: Мамандық бойынша білім алушыларға Сәуле шығару кездері, жарық аспаптары, жіберуді реттеуші қондырғылар, жарық техникалық қондырғылардың құрылысы, жұмыс істеу принципі және пайдалану бойынша білім алу және оларды таңдау әдістерін меңгеру

6. Күтілетін нәтиже Электротехника және электроника негіздерін игеру


Қалыбаева А, т.ғ.к.
в) Сандық

техника және микропроцессор

лар


STMP

2207Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті : Жоғары математика, Физика

2. Постреквизиті: Автоматты басқару жүйелер, Жол қозғалысын ұйымдастыру.

3. Пәннің мақсаты: Электрондық құрылғылардың жаңа элементі базаларын , шала өткізгіштік аспаптардың және интегралдық сұлбалардың параметрлері мен сипаттамалары, электроника мен микропроцессорлық сандық негіздерін білу

4. Қысқаша мазмұны:Негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Санақ жүйелері,. СӨА негізгі сипаттамалары. СӨА-ның құрылымдық сұлбалары мен әсер ету принциптері.

5. Құзіреттілігі: Білім алушыларға электрондық құрылғылардың жаңа элементі базаларын , сандық өлшеуіш аспаптарының кластарын ұғым беру, өндірісте пайдалануды үйрету.

6. Күтілетін нәтиже Сандық техника және микропроцессорлар пәнін игеру.


Қалыбаева А, т.ғ.к.


Каталог: Docs
Docs -> Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары студенттерінің жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарының жыл сайынғы байқауын ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі
Docs -> Есболова асель айдархановна
Docs -> Рефераты қызылорда, 2013
Docs -> Ќазаќстан Республикасыныѕ јуе кеѕістігінде
Docs -> Халықты жұмыспен қамту туралы
Docs -> Јдістемелік кеѕес жайлы ереже
Docs -> Бағдарлама-минимум

жүктеу 349 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша