Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогыжүктеу 224,5 Kb.
Дата25.01.2020
өлшемі224,5 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы


Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті»

ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________,хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. СыдықовБІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAM
Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor program


Мамандық: 5B060700 – «Биология»

Специальность: 5B060700 – «Биология»

Specialty: 5B060700 - «Biology»Оқытудың стандартты мерзімі: 4 жыл

Стандартный срок обучения: 4 года

Standard period of study: 4 years
Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл

Периодичность пересмотра: 4 года

Review frequency: 4 years
Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/Awarded degree:5В060700-Биология мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры/Бакалавр естествознания по специальности 5В060700-Биология/Bachelor in natural science in specialty 5В060700-Biology
Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program

Қолдану саласы

Область применения

Application area

Білім беру бағдарламасы өндірістік зертханаларға, биологиялық және медициналық сараптамаларға, экологиялық, шекаралық, санитарлық-эпидемиологиялық, сертификациялық қызметтерге; ғылыми-зерттеу ұйымдары (институттар, зертханалар), орта білім беру мектептері, колледждер, лицейлер, гимназиялар мен білім бөлімдеріне биолог мамандарды дайындауға арналған.

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров биологов для про­изводственных лаборатории, биологической и медицинской экспертизы, экологической, таможенной, санитарно-эпидемиологической, сертификационной служб; научно-исследователь­ских организации (институты, лаборатории), средних общеобразовательных школ, колледжей, лицеев, гимназии и отделов образования.


The educational program is designed to train biologists for pro-industrial laboratories, biological and medical expertise, environmental, customs, sanitary-epidemiological, certification services; research organizations (institutes, laboratories), secondary general schools, colleges, lyceums, gymnasiums and departments of education.

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы

Код и наименование образовательной программы

The code and name of education program

5В060700-Биология

5B060700 - «Biology»Нормативтік-құқықтық қамтылуы

Нормативно-правовое обеспечение

The regulatory and legal support

«Білім» туралы заң

Жоғары білім МЖМББС (23.08.2012, №1080), ТУП от 05.07.2016 г.);

Ұлттық біліктіклік шеңбері, ҚР БҒМ нормативтік-әдістемелік құжаттары.
Закон «Об образовании»

ГОСО высшего образования (23.08.2012, №1080), ТУП от 05.07.2016 г.); национальные рамки квалификаций, нормативно методические документы МОН РК.


Education Act.

State Educational Establishment of Higher Education (23.08.2012, No. 1080), TUP of 05.07.2016); national framework of qualifications, normative methodological documents of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program

ББ мақсаты

Цель ОП

Objective of EP

Биология ғылымдары бойынша іргелі білімдерді меңгерген, заманауи биологияның жаңа бағыттары туралы түсінігі бар және алған білімдерін ғылыми-практикалық және педагогикалық іскерліктерінде қолдана алатын бакалаврды дайындау.
Подготовка бакалавров, обладающих фундаментальными знаниями по  биологическим наукам, имеющих представления о новых направлениях современной биологии и способных применять полученные знания в научно-практической и педагогической  деятельности.
Рreparation of bachelor students who have fundamental knowledge in biological sciences, have ideas about new directions in modern biology and have the ability to apply knowledge in the scientific-practical and educational activities.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы

Концепция образовательной программы

The concept of education program


Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және тыңдаушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды.
Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии.
The educational program regulates the goals, results, content, conditions and technologies for the implementation of the educational process, assessment of the quality of the graduate's preparation in this area of training, and includes materials that ensure the quality of training for trainees and the implementation of appropriate educational technology.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /

Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже: Присуждаемая степень: Awarded degree:

5В060700-Биология мамандығы бойынша жаратылыстану бакалавры

Бакалавр естествознания по специальности 5В060700-Биология

Bachelor in natural science in specialty 5В060700-Biology


Маманның лауазымдарының тізімі

Перечень должностей специалиста

List of a specialist’s positions

Жоғары оқу орындарының және ғылыми-зерттеу институттарының санитарлық-эпидемиологиялық станциялардың маманы, инженер, лаборант; орта мектептердегі, гимназиялардағы, колледждердегі биология пәнінің мұғалімі; ұлттық парктердің, қорықтардың, зоопарктердің, ботаникалық бақтардың, жас натуралистер станцияларының селекциялық, обаға қарсы станцияладың, табиғат музейлерінің маманы; ғылыми-өндірістік жобалық және геоботаникалық мекемелердің аға технигі және технигі, әкімшілік жанындағы және басқа да экологиялық мекемелердің маманы; мемлекеттік басқару мекемелерінің маманы.
Специалист и лаборант в вузах, инженер, лаборант в НИИ; преподаватель биологии в средних школах и гимназиях, колледжах; специалист в национальных парках, заповедниках, зоопарках, ботанических садах; специалист в государственных управленческих организациях.
Specialist and assistant in universities, engineer, technician in research institutes, sanitary and epidemiological stations;

Teacher of biology in secondary schools, high schools and colleges; A specialist in national parks, nature reserves, zoos, botanical gardens, stations of young naturalists, breeding and Control Station, the Museum of Nature; Senior technician, research and production techniques, design and geobotanical organizations; A specialist in environmental services; A specialist in the management of public organizations, local administrations and other institutions.Кәсіби қызмет саласы

Область профессиональной деятельности

The area of professional activity

 Түлектің кәсіби қызмет саласы биология ғылымдары саласы (ботаника, зоология, адам анатомиясы және физиологиясы, биохимия, биофизика, микробиология, геномика, иммунология, микология, генетика және т.б.) әртүрлі дәрежеде ұйымдасқан биологиялық жүйелер, биологиялық табиғат қорғау технологиялары болып табылады.
Область биологических наук: ботаника, зоология, анатомия, физиология человека, биохимия, биофизика, микробиология и др.; биологические системы различных уровней организации, биологические природоохранные технологии.
The sphere of professional activities of the graduate are: botany, zoology, anatomy and physiology, biochemistry, biophysics, microbiology, etc .; biological systems of various organization levels, biological environmental technologies.

Кәсіби қызмет объектісі

Объект профессиональной деятельности

The object of professional activity

Ғылыми-зерттеу институттары, орта мектептер, лицей, гимназиялар, колледжадер, жас натуралистер станциясы, ұлттық парктер, қорықтар, ҚР заңдарына сәйкес жоғары кәсіби білімділікті қажет ететін басқа да салалар.
Научно-исследовательские организации, средние школы, лицеи, гимназии, колледжи, национальный парк и заповедники.
research organizations, high schools, lyceums, gymnasiums, young naturalists' stations, colleges, national parks, reserves, and other institutions that require higher education in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

Кәсіби қызмет функциялары

Функции профессиональной деятельности

Functions of professional activity

 Далалық және зертханалық жағдайларда жасалған жұмыстардың материалдарын жинау және өңдеу; алған нәтижелерін сипаттау, талдау және нысандарды классификациялау жұмыстарын жүргізеді; ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді; ғылыми зерттеу нәтижелерін өндіріске ендіреді; эксперименттерді сапалы жүргізу әдістерімен қамтамасыз етеді; ғылыми бағыттар бойынша ақпараттық-ізденістік жұмысатрын ұйымдастырады; ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу мақсатында жұмыс берушілер мен серіктестерді жұмылдырады; орта және орта-кәсіби оқу орындарында биологияны оқытуды жүзеге асыру.
Осуществляет сбор и обработка биологического материала в полевых условиях и лабораториях; осуществляет анализ, классификацию объектов и оформление результатов; выполняет научные исследования; внедряет результаты научных исследований в производство; организовывает информационно-поисковую работу по выбранному научному направлению; осуществляет преподавания биологических дисциплин.
To provide, collect and process the biological material in the field and laboratory; It carries out the analysis, object classification and registration of results; conducts research; introducing research results into production; provides methodically competent staging experiments; It organizes information retrieval work on the chosen scientific field; It attracts employers and partners for scientific research; provides the teaching of biological disciplines in secondary schools.

Кәсіби қызмет түрлері

Виды профессиональной деятельности

Types of professional activity

Ұлтық –технологиялық, өндірістік басқару, жобалау, ғылыми зерттеу,

табиғатты қорғау, ағартушылық, қоршаған ортаның жағдайын биологиялық бақылауды іске асыру, оған антропогендік әсерлерді анықтау және биомониторинг, табиғатты қорғау шараларын жобалау және іске асыру, қорықтық жұмыстар.


Организационно-технологическая, производственно-управленческая, проектная, научно-исследовательская, педагогическая, природоохранная.
Оrganizational and technological; production and management; design; research; teaching;

environmental protection; other activities, take advantage of basic training
2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /

The result of training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of competences)
КҚА- жалпы биология саласында
ПКА- в области общей биологии
PCA - in the field of General BiologyАКҚ1 Өсімдіктер патшалығының негізгі таксондарын, морфологиялық ерекшеліктерін, физиологиясы мен өнімділігін біледі; таксондардың негізгі өкілдерінің экологиялық және географиялық таралуын; алған ақпараттарды практикалық талдайды, түсінеді, баяндайды және далалық және зертханалық биологиялық зерттеулердің нәтижелерін түсіндіре біледі.

АПК1 Знает основные таксоны царств растений, особенности морфологии, физиологии и воспроизведения; географическое распределение и экологию представителей основных таксонов; понимает, излагает и практически анализирует получаемую информацию и представляет результаты полевых и лабораторных биологических исследований.

АРС1 Know the main taxa kingdoms of plants, the morphology, physiology and reproduction, geographical distribution and ecology of representatives of major taxa to understand, describe and analyze the information obtained practically and present the results of field and laboratory biological research

Ботаника

Ботаника


Botany
Өсімдіктер физиологиясы

Физиология растений

Plant physiology
Ботаникадан оқу-далалық практика

Учебно-полевая практика по ботанике

Training-fiald practice of Botany
Қазақстан биоресурстары

Биоресурсы Казахстана

Вioresources of Kazakhstan
Экологиялық биология

Экологическая биология

Ecological Biology

АКҚ2 Атом құрылымы, химиялық байланыс, химиялық реакциялардың термодинамикасы мен кинетикасы, ерітінділер теориясы, комплексті қосылыстар химиясы тұралы мәліметтерді біледі. Зертханалық жұмыстарды жүргізу барысында студенттер техникалық қауіпсіздік ережелерін біледі, реакциялардың жүру заңдылықтары бойынша студенттердің білім, біліктерін қалыптастырды, құрал жабдықтармен, қондырғылармен жұмыс істеу тәсілдерін игерді және лабораториялық жұмыс дәптерін толтыруды үйренді.

АПК2 Имеет представления о строении атома, химической связи, термодинамике и кинетике химических реакции, теории растворов, химии комплексных соединений. При проведении лабораторного практикума знает правила по технике безопасности, владеет практическими навыками по постановке химического эксперимента: правильно заполняет лабораторный журнал, знает название и назначение оборудования и приборов, умеет обращаться с ним.

АРС2 To have knowledge about atomic structure, chemical bonding, thermodynamics and kinetics of chemical reactions, theory of solvents, chemistry of complex molecules. At conducting laboratory classes, students must know risk assessment, safety issues, have skills in setting up experiments, correctly write laboratory results, and know equipment names and how to use them.

Химия

Химия


Chemistry
Биохимия

Биохимия


Biochemistry

Молекулалыық биология және биохимия әдістері

Методы молекулярной биологии и биохимии

Molecular Biology and Biochemical methods


АКҚ3 Механиканың негізгі заңдары, газдардың молекула-кинетикалық теориясының негіздері, термодинамиканың бірінші және екінші заңы, оларды газдардың қасиеттерін оқып үйренуде қолданады, тербелістер мен толқындар теориясы негіздері, электрлік және магниттілік, оптика, атом және атом құбылыстарының физикасы, молекулалық физика, статистикалық физика, атом физикасының негіздері, кванттық механика, радиогактивтілік біледі және олардың жаратылыстанудағы маңыздылығы.

АПК3 Владеет основами классической механики, теорией колебаний и волн, молекулярно-кинетической теорией газов, первого закона термодинамики и его применения при изучении свойств газов, второго закона термодинамики и его статистическую трактовку, реальных газов, жидкостей, твердых тел, основных законов электромагнетизма, явления поляризации света, физических основ молекулярной спектроскопии, квантовой механики, основ атомной физики, радиоактивность и их роли в естествознании.

АРС3 Know the basics of fundamentals of classical mechanics, the theory of oscillations and waves, fundamentals of molecular-kinetic theory of gases, the first law of thermodynamics and its application in the study of the properties of gases, the second law of thermodynamics and its statistical interpretation, real gases, fluids, solids, basic laws of electromagnetism, the phenomenon of polarization of light , physical foundations of molecular spectroscopy, quantum mechanics, the fundamentals of atomic physics, radioactivity and their role in the natural sciences.

Физика

Физика


Physics
Биофизика

Биофизика

Biophysics


АКҚ4 Жануарлардың негізгі типінің ұйымдасу ерекшеліктерін, олардың жануарлар патшалығы жүйесіндегі орнын, жеке даму ерекшеліктерін біледі; алған теориялық білімдерін практикада және эксперименттік зерттеулерде орынды пайдалана біледі.

АПК4 Знает особенности организации основных типов животных, их место в системе животного царства, а также особенности индивидуального развития, умеет использовать полученные теоретические знания на практике и в экспериментальных исследованиях

АРС4 Know the features of the basic types of animals, their place in the animal kingdom, as well as the peculiarities of individual development, to use theoretical knowledge in practice and in experimental studies.

Омыртқалылар зоологиясы

Зоология позвоночных

Zoology of Invertebrates
Омыртқасыздар зоологиясы

Зоология беспозвоночных

Zoolog of Vertebrates
Зоологиядан оқу-далалық практика

Учебно-полевая практика по зоологии

Training-field practice of Zoology
Қазақстан биоресурстары

Биоресурсы Казахстана

Bioresources of Kazakhstan
Экологиялық биология

Экологическая биология

Ecological Biology

Өндірістік практика

Производственная практика

Industrail intership


АКҚ5 Адам ағзасының функционалдық және құрылымдық ұйымдасу принциптерін, реттелу механизмдерін білу; негзгі физиологиялық талдау мен ағзаның жағдайын бағалау әдістерін қолдана білу.

АПК5 Знает принципы структурной и функциональной организации организма человека, механизмы регуляции; применяет основные физиологические методы анализа и оценки состояния организма.

АРС5 Know the principles of structural and functional organization of the human body, mechanisms of regulation, to apply basic physiological methods of analysis and assessment of the body.

Цитология, гистология және эмбриология

Цитология, гистология и эмбриология

Cytology, Histology and Embryology
Адам анатомиясы

Анатомия человека

Human Anatomy
Адам және жануарлар физиологиясы

Физиология человека и животных

Human and animal physiology
Мүшелер мен жүйелердің функционалдық морфологиясы

Функциональная морфология органов и систем

Functional Morphology of organs and systems
Жоғары жүйке жүйесі және мінез-құлық физиологиясы

Высшея нервная деятельность и физиология поведения

Higher nervous activity and behavioral Physiology
Жеке даму биологиясы

Биология индивиудального развития

Biology of Individual Development

Жасерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы

Возрастная физиология и школьная гигиена

Age Physiology and school hygiene


Иммунология

Иммунология

Immunology

КҚВ -молекулалық биология және генетика саласында
ПКВ - в области молекулярной биологии и генетики
РСВ - in the field of Molecular Biology and Genetics

ВКҚ1 Негізгі биофизикалық және биохимиялық процестерді, тіршілік қабілетінің мембраналық және молекулалық механизмдерін білу, теориялық және экспериментальды зерттеулерге математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдана білу.

BПК1 Знает основы биофизических и биохимических процессов, мембранных и молекулярных механизмов жизнедеятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ВРС1 Know the basics of biophysical and biochemical processes, membrane and molecular mechanisms of life, to apply the methods of mathematical analysis and modeling in research

Клетка биологиясы

Биология клетки

Cell Biology
Молекулалық биология

Молекулярная биология

Molecular Biology
Цитологиялық және гистологиялық әдістер,

Цитологические и гистологические методы,

Cytogical and Histological methods

ВКҚ2 Биологиялық нысандардың клеткалық ұйымдасу принциптерін демонстрациялау, генетика, геномиканың негізгі заңдылықтары мен заманауи жетістерін білу, бақылау, сипаттау, идентификациялау, классификациялау және биологиялық нысандарды культивирлеу әдістерін қолдана білу.

BПК2 Демонстрирует знание принципов клеточной организации биологических объектов, знает основные закономерности и современные достижения генетики, геномики, использовует методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования биологических объектов

ВРС2 Understand the principles of cellular organization of biological objects in practical activities, to know the basic and modern achievements of genetics, genomics, use methods of observation, description, identification, classification, cultivation of biological objects in experimental studies

Генетика

Генетика

Genetics

Медициналық генетика,

Медицинская генетика

Medical Genetics

Цитогенетика

Цитогенетика

Citogenetics

Молекулалық вирусология

Молекулярная вирусология

Molecular virology

Молекулалық медицина негіздері

Основы молекулярной медицины

Fundamentals of Molecular Medicine

Даму генетикасы

Генетика развития

Genetics of development

Гендік инженерия

Генная инженерия

Gene engeneering

Вирусология

Вирусология

Virology

Медициналық биологияға кіріспе

Введение в медицинскую биологию

Introduction of Medical biology

Медициналық биотехнологияға негіздері

Основы медицинской биотехнологии

Basics of Medical Biotechnology

Микробиология

Микробиология

Microbiology

Про-және эукариот геномдарының ұйымдасуы Организация генома про-и эукариот

The organization of the genome of prokaryotic and eukaryotic

ВКҚ3 Заманауи негізгі ақпараттық технологияларды білу, дайын бағдарламалық өнімдерді пайдалану, базалық білімдері мен зерттелетін кәсіби міндеттерді шешуге арналған ақпаратты басқара алу дағдысын қалыптастыру.

BПК3 Знает основные современные информационные технологии, умеет использовать готовые программные продукты, использовать базовые знания и навыки управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач

ВРС3 Be able to use existing software, use the basic knowledge and skills of information management solutions for professional research tasks

Биометрия

Биометрия

Biometrics
Биоинформатика

Биоинформатика

Bioinformatics


КҚВ - Биологияны оқыту әдістері саласында

ПКС - в области методики преподавания биологии
РСС - in the field of biology teaching methods

CКҚ1 Дәстүрлі мектеп биологиясын оқыту әдістерінің негізгі ережелерін, ерекшелігін, оқу мазмұнын негізгі конструкциялау принциптерін білу, оқу процесінің мазмұнына логико-биологиялық, әдістемелік және дидактикалық талдау жасай білу.

СПК1 Знает основные положения традиционной методики преподавания биологии в школе, специфику, основные принципы конструирования учебного содержания; умеет выполнять логико-биологический, методологический и дидактический анализ учебного содержания.

СРС1 Know the main provisions of the traditional methods of teaching biology at school, the specifics, the basic principles to design the educational content; able to perform logical-biological, methodological and didactic analysis of learning content.

Биологияны оқыту әдістемесі

Методика преподавания биологии

Methodology of teaching biology
Педагогикалық практика

Педагогическая практика

Pedagogical practice

CКҚ2 Биологиялық әлемдік көзқарастағы эволюциялық идеялардың маңызын түсіну; негізгі эволюциялық теория, микро- және макроэволюция туралы заманауи түсініктерді көрсете білу, биологиялық нысандардың жеке дамуы мен ұдайы өсуінің заңдылықтарын білу.

СПК2 Понимает роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; имеет современные представления об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции; имеет представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов

СРС2 Understand the role of evolutionary ideas in the biological worldview, have modern ideas about the basics of evolutionary theory of micro-and macroevolution; have ideas about the laws of reproduction and individual development of biological objects about macro- and microevolution;

understand the patterns of reproduction and individual development of biological objects to explain the origin, development and diversification of biological objects in practice.


Эволюциялық теория


Эволюционная теория
Evolutionary theory
Жалпы кәсіби құзыреттілік Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

General professional competences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат обучения (единицы ОПК) /

The result of training (GPC units)
ЖКҚА -Ана тілі және шет тілі саласында
ОПКАв области родного и иностранного языка
GPCА -in the field area of native and foreign languages

АЖКҚ3 Аутентті кәсіби бағытталған мәтіндерді интерпретациялау дағдысына ие болу; кәсіби тілдесу мәселелеріне қатысты мамандық бойынша терминалогияларды қолдана отырып, алдын-ала дайындалмаған пікірін дұрыс жеткізе алу.

АОПК3 Владеет навыками интерпретирования аутентичных профессионально-ориентированных текстов; умеет продуцировать (воспроизводить) неподготовленное высказывание по проблемам профессионального общения, используя терминологию по специальности

АGPC3 Be skilled in interpreting authentic professionally-oriented texts; be able to produce (reproduce) unprepared statements on professional communication using specialized terminology

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Профессионально казахский (русский) язык

Professionally Kazakh (Russian) language
Кәсіби бағытталған шетел тілі

Профессионально-ориентированный иностранный язык

Professionally-oriented foreign language


Әмбебап құзыреттілік

/ Универсальные компетенции (УК) / Universal competences

(UC)

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения (единицы УК) / The result of training (UC units)
ӘҚА

Коммуникация және ақпаратты пайдалану негізінде кәсіби

міндеттердің жиынтығын шешуге қабілеттілік.

УКА

Способность решать совокупность

профессиональных задач на основе использования информации и коммуникации

А ӘҚ1

Корпоративті ақпараттық жүйелер мен ғаламдық комьпютерлік желілердегі ақпараттармен жұмыс істеуге қабілетті.А

УК1

Способен к работе с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах.А

UC1

It is capable to work with information in global computer networks and corporate information systems.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информационно-коммуникационные технологии Information-comunication technology
Қазақ (орыс) тілі 2

Казахский (русский) язык 2 Kazakh (Russian) language 2


Шетел тілі 2

Иностранный язык 2

Foreign language 2

А

ӘҚ2

Ақпарат алу,өңдеу, талдау құралы ретінде заманауй ақпараттық – коммуникациялық технологияларды меңгереді.А

УК2

Владеет современными информационно-коммуникационными технологиями как средством получения, отбора, обработки информации.А

UC2

Owns modern information and communication technologies as means of receiving, selection, information processing.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информационно-коммуникационные технологии Information-comunication technology
Қазақ (орыс) тілі 2

Казахский (русский) язык 2 Kazakh (Russian) language 2


Шетел тілі 2

Иностранный язык 2

Foreign language 2

UCА

Ability to solve set of professional tasks on the basis of use of information and communication

А

ӘҚ3

Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде аналитикалық құжаттарды таныстыруды және рәсімдеуді біледі.А

УК3

Умеет оформлять и презентовать аналитическую документацию на государственном, русском и английском языках.А

UC3

Is able to make out and present analytical documentation in the state, Russian and English languages.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Информационно-коммуникационные технологии Information-comunication technology


Қазақ (орыс) тілі 1

Казахский (русский) язык 1 Kazakh (Russian) language 1


Қазақ (орыс) тілі 2

Казахский (русский) язык 2 Kazakh (Russian) language 2


Шетел тілі 1

Иностранный язык 1

Foreign language 1
Шетел тілі 2

Иностранный язык 2

Foreign language 2


А

ӘҚ4

Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жазбаша және ауызша коммуникацияға қабілетті.А

УК4

Способен к письменной и устной коммуникации на государственном, русском и английском языках.А

UC4

It is capable to written and oral communication in the state, Russian and English languages.Қазақ (орыс) тілі 1

Казахский (русский) язык 1 Kazakh (Russian) language 1

Қазақ (орыс) тілі 2

Казахский (русский) язык 2 Kazakh (Russian) language 2

Шетел тілі 1

Иностранный язык 1

Foreign language 1

Шетел тілі 2

Иностранный язык 2

Foreign language 2А

ӘҚ5

Салауатты өмір сүру салтын ұстануға, салауатты өмір сүру салты туралы әлеуметтік маңызы бар идеяны ұстануға қабілетті.А

УК5

Способен следовать социально-значимым представлениям о здоровом образе жизни, придерживаться здорового образа жизни.А

UC5

It is capable to follow socially important ideas of a healthy lifestyle, to adhere to a healthy lifestyle.Дене шынықтыру / Физическая культура /

Physical Culture (1)

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Culture (2)

А

ӘҚ6

Дене шынықтыру құралдары және әдістерін, дене тәрбиесінің әдістемелік принціптерін меңгереді. Денсаулығын нығайту және ағзаның бейімдеу резервтерін арттыру үшін оны өз бетінше қолданады.А

УК6

Владеет методическими принципами физического воспитания, методами и средствами физической культуры. Самостоятельно применяет их для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.А

UC6

Owns the methodical principles of physical training, methods and

means of physical culture. Independently applies them to increase in adaptation reserves of an organism and strengthening of health.


Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Culture (3)

Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Culture (4)ӘҚВ

Қоғамдағы қабылданған

әлеуметтік-этникалық нормаларды ескере отырып, кәсіби

міндеттердің жиынтығын шешуге қабілеттілік.

УКВ

Способность решать совокупность

профессиональных задач с учетом

принятых в обществе социально-этнических норм.

UCВ

Ability to solve set of professional tasks taking into account accepted in the society of social and ethnic norms.

B

ӘҚ1

Тарихи оқиғалар мен процестерді зертеу бойынша аналитикалық және аксиологиялық талдауға қабілетті.B

УК1

Способен к аналитическому и аксиологическому анализу при изучении исторических событий и процессов.B

UC1

It is capable to the analytical and axiological analysis when studying historical events and processesҚазақстанның қазіргі заман тарихы Современная история Казахстана Modern history of Kazakhstan

Саясаттану Политология Political ScienceB

ӘҚ2

Қазіргі заманның өзекті мәселелері бойынша өз ұстанымын дәлелді қорғайды және сауатты философиялық пікірталас жүргізеді.B

УК2

Грамотно ведет философскую дискуссию и аргументированно отстаивает собственные позиции по актуальным проблемам современности.B

UC2

Competently conducts a philosophical discussion and with deep arguments defends own positions on current problems of the present.Философия Философия Philosophy

Әлеуметтану Социология SociologyB

ӘҚ3

Қоғамда қабылданған моральдік және құқықтық нормалар негізінде басқа адамдармен әлеуметтік өзара іс қимыл жасайды , демократикалық қоғамда өмір сүруге дайын, мемлекет және құқық мәнін түсінеді.B

УК3

Понимает сущность государства и права, готов к жизни в демократическом обществе, к социальному взаимодействию с другими людьми на основе принятых в обществе моральных и правовых норм.


B

UC3

Understands essence of the state and the right, it is ready to life in democratic society, to social interaction with other people on the basis

of accepted in the company of moral and precepts of law.


Cаясат теориясы мен практикасы Теория и практика политики

Theory and practice of politics

Мәдениеттану Культурология

Cultural studies


Әлеуметтану

Социология Sociology

Рухани жаңғыру

Рухани жангыру

Rukhani Zhangyru


B

ӘҚ4

Өзінің болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік маңызды мақсаттарын тұжырымдайды және анықтайды.B

УК4

Определяет и формулирует социально-значимые цели своей будущей профессиональной деятельности.B

UC4

Defines and formulates the socially important purposes of the future professional activity.Әлеуметтану Социология Sociology
Рухани жаңғыру Рухани жангыру Rukhani Zhangyru

B

ӘҚ5

Қазіргі заман алдындағы сын-қатерлер мен өзгеріс динамикасының өршігу жағдайында өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипаттамасына әдістемелік және психологиялық жағынан дайын.B

УК5

Методически и психологически готов к видам и характеру своей профессиональной деятельности в условиях нарастающего динамизма перемен и перед вызовами современной ситуации.B

UC5

Methodically it is also psychologically ready to types and the nature of

the professional activity in the conditions of the increasing dynamism of changes and before calls of a modern situation.


Cаясат теориясы мен практикасы Теория и практика политики Theory and practice of politics
Рухани жаңғыру Рухани жангыру Rukhani Zhangyru
Әлеуметтану Социология Sociology

ӘҚС

Ұйымдастырушылық- басқару инновациялары және тиімді басқару

шешімдерін ескере отырып кәсіби

міндеттердің

жиынтығын шешуге қабілеттілік.
УКС

Способность решать совокупность

профессиональных задач с учетом эффективности управленческих решений и организационно- управленческих инноваций.
UCС

Ability to solve set of professional tasks taking into account efficiency of administrative decisions and organizational and administrative innovations.

C

ӘҚ1

Жеке меншік бизнесті тұрғызу және дамыту үшін шешім қабылдауды және жобалауды, бірлесіп талдау әдістемесін біледі.C

УК1

Знает методологию совместного анализа, проектирования и принятия решений для создания и развития собственного бизнеса.C

UC1

Knows methodology of the joint analysis, design and decision-making for creation and development of own business.Басқару психологиясы Психология управления

Management psychology


Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес Entrepreneurship and business

C

ӘҚ2

Мәселені шешу үшін командалық жұмыс ұйымдастыруға дайын. Еңбек қызметіндегі күрделі жағдайда шешім қабылдауға қабілеттіC

УК2

Способен принимать решения в сложных ситуациях трудовой деятельности. Готов к организации командной работы для решения задач.C

UC2

It is capable to make decisions in difficult situations of work. It is ready to the organization of team work for the solution of tasks.Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес Entrepreneurship and business
Басқару психологиясы Психология управления Management psychology

C

ӘҚ3

Практикада іске асырылуы бойынша ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді және басқару шешімдерін дайындайды.C

УК3

Разрабатывает управленческие решения и осуществляет организационную работу по их реализации на практике.C

UC3

Develops administrative decisions and carries out organizational work on their realization in practiceПредпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес Entrepreneurship and business
Басқару психологиясы Психология управления Management psychology

C

ӘҚ4

Кәсіби іскерлік қатынаста тілдік жағдайға бағдарланады: ұсынылып отырған іскерлік қатынаста тіл мәдениетінің коммуникативті тактикасы және стратегиясын анықтайды.C

УК4

Ориентируется в речевой ситуации профессионального делового общения: определяет коммуникативную стратегию и тактику речевого поведения в предлагаемой ситуации делового общения.C

UC4

Is guided in a speech situation of professional business communication: defines the communicative strategy and tactics of speech behavior in the offered situation of business communication.Тіл мәдениеті және іскери риторика Культура речи и деловая риторика

Speech culture and business rhetoric


Өзін-өзі тану Самопознание Self-knowledge
Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес Entrepreneurship and business
Басқару психологиясы Психология управления

Management psychologyC

ӘҚ5

Кәсіби салада табысты жаңа идеяларды іске асыруға және креативтілікке негізделген.C

УК5

Мотивирован к креативности и успешной реализации новых идей в профессиональной сфере.C

UC5

It is motivated to creativity and successful realization of the new ideas in the professional sphere.Тіл мәдениеті және іскери риторика Культура речи и деловая риторика Speech culture and business rhetoric
Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес

Entrepreneurship and business


Басқару психологиясы Психология управления Management psychology
C

ӘҚ6

Жалпы зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіруге және өздігінен білім алуға қабілетті.C

УК6

Способен к самообразованию и совершенствованию общеинтеллектуального и общекультурного уровня.C

UC6

It is capable to self-education and improvement of all-intellectual and common cultural level.Өзін-өзі тану Самопознание Self-knowledge
Тіл мәдениеті және іскери риторика Культура речи и деловая риторика Speech culture and business rhetoric

C

ӘҚ7

Заң және құқыққа құрметпен қарайды, жемқорлыққа төзбеушілік көзқарас танытады.C

УК7

Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону.C

UC7

Has intolerant relation to corruption behavior, treats the right and the law with respect.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет

Антикоррупцион ная культура

Anti-corruption culture
Предпринимательство и бизнес Кәсіпкерлік және бизнес

Entrepreneurship and business


Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первоеКаталог: downloads -> materials
materials -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
materials -> Мазмұны кіріспе «Менеджмент»
materials -> Бағдарламасы Астана, 2016 ж. 6M071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»
materials -> Бағдарламасы. Қабырғаға арналған керамикалық материалдар, олардың түрлері, қасиеттері, қолдануы
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Жиырма* атаулы шәкіртақыны
materials -> L. N. Gumilyov Eurasian national university Баспасөз анонсы Л. Н. Гумилев атындағы еұу жұмыс берушілер кеңесінің «Қазақстан ғарыш сапары»
materials -> КәрімЖұлдызҚайратқызы Жеке мағлұмат

жүктеу 224,5 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша