Бағдарламасы «Маркшейдерлік іс және геодезия»жүктеу 121,01 Kb.
Дата18.12.2017
өлшемі121,01 Kb.
#5015
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТЕМІН

Ожәне ӘЖ бойынша проректор

____________ЕГОРОВ В.В.

«___» ____________201.


6М074900 – «Маркшейдерлік іс»

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАНТТАР ҮШІН БАСТАПҚЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЕМТИХАНДАР БАҒДАРЛАМАСЫ
«Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасы

Құрастырғандар:

Проф., т.ғ.д. Низаметдинов Ф.К

Аға оқытушы., т.ғ.к. Хмырова Е.Н.

Аға оқытушы., т.ғ.к. Бесимбаева О.Г.Қарағанды, 2015ж

6М074900 «Маркшейдерлік іс» мамандығы бойынша жоғары техникалық білімі бар бакалаврлар үшін магистратураға емтиханын қабылдауға арналған пәндер тізімі
п/п

Пәндердің атауы

Кредитттер саны

Беттер

БД міндетті компонент

1

Геодезия

3

3
БД таңдау компонент

2

АТҚЖ-ғы маркшейдерлік іс

3

4

ПД таңдау компонент

3

МІ геоақпараттық жүйелер

3

6

Емтихан жазбаша түрде жүргізіледі. Емтихандық билеттер әр сабақ бойынша үш сұрақтан тұрады.


Мамандықтар бойынша кешенді емтиханды тапсыру бағасы


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Балдар

%-тік құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А сандық балама

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-89

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


«Геодезия» пәні бойынша мемлекеттік емтиханның бағдарламасы.
Тақырыптардың қысқаша мазмұны. Жердің пішіні мен мөлшері. Геодезияда қолданылатын координаталар жүйесі.. Сызықты бағдарлау. План, карта және номенклатурасы. Бұрыштық және сызықтық өлшемдер. Мемлекеттік геодезиялық торлар жайында жалпы мағұлмат. Теодолиттік түсірістер. Тригонометриялық нивелирлеу. Топографиялық түсірістер: тахеометрлікжәне мензулалық. Геометриялық нивелирлеу. Инженерлік-техникалық бойлық нивелирлеу.
«Геодезия» пәні бойынша магистратураға түсу емтихан сұрақтары
1. Жердің көлемі мен пішіні туралы түсінік

2. Геодезиядағы проекциялау әдісі, абсолютты және қатысты биіктіктер

3. Геодезияда қолданылатын координаталар жүйелері

4. Жергілікті жерде сызықтарды бағдарлау, азимуттар, дирекциондық бұрыштар және румбтар

5. Дирекциондық бұрыштың горизонталь бұрыштармен байланыс. Тура және кері геодезиялық есептер

6.Жер бедері және оларды бейнелеу әдістері, топографиялық пландар үшін шартты белгілер.

7. Пландар мен карталар. Пландар мен карталардың номенклатурасы туралы түсінік, масштабтар.

8. Геодезиялық торлардың мақсаты және түрлері

9. Мемлекеттік геодезиялық торларды құру тәсілдері

10. Геодезиялық жиілету торлары, торларды құру тәсілдері

11. Горизонталь және вертикаль бұрыштарды өлшеу принциптері

12. Теодолит, оның құрылғысы. Теодолиттерді топтастыру

13. 2Т30 оптикалық теодолиттің тексермелері

14. Ұзындық өлшемдер. Сызықтар ұзындықтарын өлшеу үшін арналған аспаптар мен құралдар, өлшенген ұзындықтарға еңгізілетін түзетпелер.

15. Теодолиттік түсіріс кезіндегі далалық жұмыстар. Жергілікті жердің жағдайын түсіру, геодезиялық тірек торын пунктеріне теодолиттік жүрістерді байланыстыру

16. Теодолиттік түсіріс кезіндегі ғылыми өңдеу (камералды) жұмыстар. Теодолиттік жүрістің планын құру.

17. Геометриялық нивелирлеу, оның мәні. Нивелирлеудің тәсілдері.

18. Нивелир, оның құрылғысы. Нивелирлерді топтастыру.

19. Н-3 нивелирдің тексермелері мен түзетпелері

20. Трассаның техникалық нивелирлеуін жүргізу

21. Трассаны техникалық нивелирлеудің нәтижелерін өңдеу кезіндегі камералды жұмыстар мен бақылау

22. Трассаның бойлық және көлденең профильдерін құру

23. Тахеометриялық түсіріс, оның мәні, далалық жұмыстар

24.Тахеометриялық түсіріс кезіндегі камералды жұмыстар. Тахеометриялық түсірістің планын құру.

25. Далалық геодезиялық жұмыстар кезіндегі техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. 1. Киселев М.И., Клюшин Е.Б., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. под ред. Михелева Д.Ш.Инженерная геодезия: Учебник для вузов. – 4-е, 7-е и 10-е изд. - М. : Академия, 2004 - 2010. - 496с.

2. Подшивалов В.П., Нестеренок М.С.Инженерная геодезия - Минск: Вышэйшая школа, - 464 с. 2011

3.Куштин И.Ф., Куштин В.И.Геодезия - Р-н-Д: Феникс, - 909 с.2009

4. Фельдман В.Д.,Михелев Д.Ш.Основы инженерной геодезии: Учебник - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа. -314 с. 2001

5. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности. – М.: Проспект 2009

6. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов. ГКИНП (ГНТА) – 03-010-03. – М.: ЦНИИГАиК2004

7. Под ред. Поклад Г.Г.Практикум по геодезии. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО МО РФ - М.:Академический проект, - 470 с. 2011

8. Бесимбаева О.Г., Хмырова Е.Н. Учебное пособие «Геодезический практикум» для студентов специальностей «Горное дело», «Геодезия и картография».- Издательство КарГТУ, 2007.
«АТҚЖ-ғы маркшейдерлік іс» пәні бойынша мемлекеттік емтиханның бағдарламасы
Тақырыптардың қысқаша мазмұны. Кенорындарды ашық әдіспен қазу кезіндегі маркшейдерлердің мақсаттары. Ашық кеніштердегі тірек, түсіріс тораптары және оларды дамыту тәсілдері. Түсіріс жұмыстардың түрлері мен объектілері, тахеометриялық, ординаттық және басқалар. Ашық кеніштің маркшейдерлік пландары мен қималары. Бұрғылау-жарыс жұмыстарын маркшейдерлік қамтамасыздандыру. Көлікке қызмет көрсету және оржолдарды жүргізу кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар. Ашық кеніштерде пайдалы қазындыларды қазып алу және аршу көлемдеріне маркшейдерлік есеп жүргізу. Тау-кен жұмыстарды дамытуды жоспарлаудың принциптері.
«АТҚЖ-ғы маркшейдерлік іс» пәні бойынша магистратураға түсу емтихан сұрақтары
1. АТҚЖ –ғы маркшейдерлік қызметпен шешілетін сұрақтар

2. АТҚЖ ғы маркшейдерлік түсірістердің негізгі объектілер

3. АТҚЖ -да маркшейдерлік тірек торларын құру тәсілдері

4. АТҚЖ -да түсіріс тораптарын құру тәсілдері

5. Сілем пішініне, жер бедеріне және ашық тау-кен жұмыстардың түрлеріне байланысты маркшейдерлік тірек торлардың констукциялары

6. АТҚЖ -да маркшейдерлік түсіріс торларын тандауға қойылатын талаптар

7. Ашық қазбаларда тірек және түсіріс торлар пунктерінің конструкциялары мен оларды бекіту дәлдігі

8. Ашық кеніштердегі деталды маркшейдерлік түсірістердің тәсілдері

9.Ашық кеніштердегі жаңа электронды тахеометрлерді қолдану арқылы орындалатын тахеометрлік түсіріс

10. Ашық тау-кен қазбалардағы маркшейдерлік құжаттау

11. АТҚЖ -ғы пайдалы қазындылар және тау-кен қоспалар алаңдарын анықтау тәсілдері

12.Шығатын және жарма тілік оржолдарын жүргізу кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар

13. АТҚЖ да автокөлік жолдарын құру және қамтамасыздандыру кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар

14. АТҚЖ да теміржолдарын құру және қамтамасыздандыру кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар

15. АТҚЖ -да бұрғылау-жарыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар

16. Жыныс үйінділерін құру және қамтамасыздандыру кезіндегі маркшейдерлік жұмыстар

17. АТҚЖ -да пайдалы қазындылар мен аршу көлемдерінін есепке алу түрлері

18. Кенді және шашынды кенорындарды ашық тәсілмен игеру кезіндегі маркшейдерлік жұмыстардың ерешеліктері

19. Ашық кеніштерді рекультивациялау кезіндегі маркшейдерлік қамтамасыздандыру

20. АТҚЖ да маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу кезіндегі еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі

21. АТҚЖ -дың жағдайына және дамуына бақылау жүргізу

22. Конвейерлі көлікті құру және қамтамасыздандыру кезіндегі маркшейдерлік қызметтің бақылауы

23. Ашық кенішті жобалау және ідеулер кезіндегі негізгі маркшейдерлік жұмыстар

24. Ашық кеніштерді құру кезіндегі негізгі маркшейдерлік жұмыстар, жобалы мәліметтерді болмысқа шығару

25. Ашық кеніштің кемерлері мен жағдауларының геометриялық шамашарттарын анықтау
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1. Перегудов М.А.Маркшейдерские работы на карьерах и приисках- М. Недра 1980г.

2.Борщ- Компониец В.И. Маркшейдерское дело- М. Недра 1989г.

3.Ушаков И.Н. «Маркшейдерское дело»: Учебник для вузов - В 2-х частях. – М.: Недра, 1989.

4.Варковастов К.С. и др. «Маркшейдерские работы при освоении россыпей» - М.: Недра, 1981.

5.Попов И.И., Немкин А.Ф. «Маркшейдерские работы при рекультивации земель на горных предприятиях» - М.: Недра, 1984.

6.«Справочник руководящих материалов по охране недр при разработке» М.П.Н. – М.: Недра, 1987.

7. Инструкция по производству маркшейдерских работ -М.Недра,1987г.

8.Игемберлина М.Б., Жунусова Г.Е., Толеубекова Ж.З. «Ашық тау-кен қазбалар кезіндегі маркшейдерлік іс» пәні бойынша зертханалық жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулар,ҚарМТУ,2008ж.

11. Игемберлина М.Б., Жунусова Г.Е., Толеубекова Ж.З. Электронный учебник «Маркшейдерия при ОГР» ҚарМТУ,2008ж.


«МІ геоақпараттық жүйелер» пәні бойынша мемлекеттік емтиханның бағдарламасы
Геоақпарат туралы түсінік, оның басқа ғылымдар мен байланысы. Геоинформациондық жүйесінің (ГАЖ) құрылым, құрамдық бөліктер, міндет пен мақсаты. Мәліметтерді еңгізу, қайта өңдеу және сақтау. Кеңістік мәліметтердің моделдер, мәліметтер деректермелер, мәліметтер базасы және оларда басқару. Геоталдау мен моделдеу. ГАЖ бағдарламалық қамтамасыз ететін қысқаша сипаттамасы. ГАЖ мәліметтерді талдау және шешім қабылдау. Мәліметтер базасы алаңы мен жұмыс істеу. Credo бағдарламалық кешені. Credo кешеннің функциональді мүмкіншіліктер. Кешеннің құрамы. CREDO MIX жүйесі.
«МІ геоақпараттық жүйелер» пәні бойынша магистратураға түсу емтихан сұрақтары
1. Геоақпарат туралы түсінігі. ГАЖ жүйелік талдау.

2. CREDO_MIX рельефтің сандыық моделін құру.

3. Ақпараттық жүйесін жүйелік құру туралы жалпы мәліметтер.

4. АСНИ функциясының негізгі принциптер.

5. ГАЖ эксперттік жүйелерін қолдану. ЭЖ сипаттамасы.

6. ГАЖ мәліметтер моделін құру жалпы принциптер.

7. Мәліметтер моделдер туралы жалпы түсініктер. Тапсырмаларды жіктеу.

8. ГАЖ құрылымы және құрастырушы бөліктер. ГАЖ мақсаты мен міндеті.

9. ГАЖ құру схемалар.

10. ГАЖ қолданылатын базалық мәліметтер моделдер.

11. CREDO_MIX басқа бағдарламалармен қолданылуы байланысы.

12. Credo кешеңнің құрамы (Credo dat, Credo ter, Credo geo, Credo pro, Credo mix, Credo lin, Cad Credo).

13. Жер бетіндегі нүкте орнын анықтау. Координаттық мәліметтер.

14. Топографиялық карталардың номенклатурасы және разграфкасы.

15. Атрибутивтық көрсету. Координаттық және атрибуттық мәліметтердің дәлдігі.

16. Векторлық және растрлық моделдер.

17. Оверлейлік құрылым.

18. Үшөлшемдік моделдер. Кеңістік мәліметтер моделдер.

19. Координаттық моделдердің негізгі түрлер. Нүктелік және сызықтық объектілер.

20. Координаттық моделдер арасындағы арақатынасы. Моделдеудің негізгі түрлер.

21. ГАЖ моделдеу әдістемелік негіздер. ГАЖ моделдеудің ерекшелігі.

22. Жергілікті жерді сандық моделдеу. Проекция және проекциялық қайта келтіру.

23. Бағдарламалық қамтамасыз ету жалпы жіктеу. Геоақпараттық бағдарламалық қамтамасыз ету.

24. ГАЖ қосымшаларды өңдеуге арналған тілдер және кітапханалар.

25. Жерді дистанциондық зондтау мәліметтерді өңдеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии.–М.:СИНТЕГ.Интерфейс ПРЕСС, 1996. – 226 с.

2. Королев Ю.К. Общая геоинформатика. Часть 1.Теоретическая геоинформатика. – М.: СП ООО Дага +, 1998. - 118 с.

3. Тикунов В.С., Капралов Е.Г., Заварзин А.В. и др. Сборник задач и упражнений по геоинформатике - М.: Издательский центр « Академия», 2005.-560 с.

4. Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатка- М.: Издательский центр «Академия», 2005.- 480 с.

5. В.М.Русак, Л.И.Русакова, А.П.Пигин, Е.В.Кузьмичева, Д.М.Васильков.

6. Методические указания по обработке данных наземной съемки, полученных с электронных тахеометров 3ТА5, в комплексе CREDO при выполнении инженерных изысканий и землеустроительных работ. Минск: НПО «КРЕДО»

Кафедраның отырысында қарастырылған және бекітілгенХаттама № ______ ___.___.2015ж. дейін


Кафедра меңг. МІ ж Г Ф.К. Низаметдинов
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Грантты алуға Өтініш
2015 -> Мектептегі єдістемелік жумысты жоспарлау мен мазмуны
2015 -> Инженерлі педагогикалық білім берудің ғылыми-теориялық негіздері
2015 -> Еженедельные поступления литературы в фонд библиотеки Каргту по следующим отраслям знаний на 09. 10. 2015 г. Образование. Педагогическая наука в Казахстане ббк74. 58(5Каз)=қаз б 94 Білім-1 бағытындағы 5В010100
2015 -> Еженедельные поступления литературы в фонд библиотеки Каргтуот 01 сентября 2016 года Экономика Казахстана ббк65. 053(5Каз)=қаз а 94 Ахметжанов Б. А
2015 -> Жасөспірім жастардың тәрбиесіне кім жауапты ?

жүктеу 121,01 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасы
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
біліктілік талаптары
Республикасының білім
бойынша оқыту
жұмыс істеу
ткізу туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
денсаулық сақтау
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
қатысушыларға қойылатын
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
Мектепке дейінгі
арналған ортақ
пәнінің мұғалімі
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
оқыту әдістемесі
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
мамандығына арналған
Республикасы білім
бағдарламасының титулдық
мемлекеттік мекемесі
жұмыспен қамту
мектепке дейінгі
учебная программа
Бастауыш сынып