Адамдардың жұмысын бағалау және олардың жұмысы үшін қанша төлеу керектігін анықтау қиын процесс болуы мүмкінжүктеу 20,17 Kb.
Дата14.09.2023
өлшемі20,17 Kb.
#43388
перевод

Evaluating people's work and determining how much to pay for their work can be a complex process. However, there are several common methods used by employers to determine employee compensation:
Market Analysis: Employers may use market analysis to determine the typical pay range for a particular job in their industry and location. This can help them set a competitive salary that will attract and retain talent.
Job Evaluation: Employers may also evaluate the job itself, taking into account factors such as required skills, experience, responsibilities, and job complexity. This evaluation can help them establish a salary range based on the job's worth to the organization.
Performance Evaluation: Employers may assess an employee's performance through regular performance reviews or evaluations. These evaluations can help determine if an employee is meeting or exceeding expectations, and can be used to adjust their salary accordingly.
Negotiation: Employers and employees may negotiate salary based on factors such as the employee's experience, skills, education, and past performance.
It's also important to note that some companies may have a compensation philosophy or strategy in place, which outlines how they approach employee compensation. This can include factors such as pay equity, fairness, and transparency.
Ultimately, the best approach to evaluating people's work and determining how much to pay for their work will depend on the company's specific needs and goals, as well as the job and employee in question.

Адамдардың жұмысын бағалау және олардың жұмысы үшін қанша төлеу керектігін анықтау қиын процесс болуы мүмкін. Дегенмен, жұмыс берушілер жұмысшылардың өтемақысын анықтау үшін қолданатын бірнеше жалпы әдістер бар:


Нарықты талдау: жұмыс берушілер өз саласы мен орналасқан жеріндегі белгілі бір жұмыс үшін жалақының типтік диапазонын анықтау үшін нарықтық талдауды қолдана алады. Бұл оларға талантты тартатын және сақтайтын бәсекеге қабілетті жалақы орнатуға көмектеседі.
Жұмысты бағалау: жұмыс берушілер қажетті дағдылар, тәжірибе, міндеттер және жұмыстың күрделілігі сияқты факторларды ескере отырып, жұмыстың өзін бағалай алады. Бұл бағалау оларға ұйым үшін жұмыс құнына негізделген жалақы ауқымын орнатуға көмектеседі.
Тиімділікті бағалау: жұмыс берушілер қызметкердің жұмысын тұрақты шолулар немесе тиімділікті бағалау арқылы бағалай алады. Бұл бағалаулар қызметкердің үміттерге сәйкес келетінін немесе одан асып түсетінін анықтауға көмектеседі және олардың жалақысын сәйкесінше түзету үшін пайдаланылуы мүмкін.
Келіссөздер: жұмыс берушілер мен жұмысшылар тәжірибе, дағдылар, қызметкердің білімі және бұрынғы жұмыс нәтижелері сияқты факторларға негізделген жалақы туралы келіссөздер жүргізе алады.
Сондай-ақ, кейбір компанияларда қызметкерлерді марапаттауға қалай қарайтынын сипаттайтын өтемақы философиясы немесе стратегиясы болуы мүмкін екенін ескеру маңызды. Бұл жалақы теңдігі, адалдық және ашықтық сияқты факторларды қамтуы мүмкін.
Сайып келгенде, адамдардың жұмысын бағалаудың және олардың жұмысы үшін қанша төлеу керектігін анықтаудың ең жақсы тәсілі компанияның нақты қажеттіліктері мен мақсаттарына, сондай-ақ қарастырылып отырған нақты жұмыс пен қызметкерге байланысты болады.

There is a large body of scientific research on the topic of salary problems, particularly in the fields of psychology, economics, and management. Here are some examples of studies and research findings:

Gender pay gap: Research has consistently found that women earn less than men for the same work, even after controlling for factors such as education and experience. A study by the National Bureau of Economic Research found that the gender pay gap in the United States is around 20%, meaning that women earn only 80 cents for every dollar earned by men.

Perception of fairness: Research has shown that employees are more likely to be satisfied with their pay if they perceive it as fair. Factors that contribute to perceived fairness include transparency in the pay process, consistency in pay decisions, and alignment between pay and performance.

Performance-based pay: The use of performance-based pay, such as bonuses or merit pay, is a common practice in many organizations. However, research has shown mixed results on its effectiveness. A meta-analysis of 97 studies found that performance-based pay can improve performance, but only under certain conditions, such as when the criteria for determining performance are clear and objective.

Negotiation: Research has shown that men are more likely to negotiate for higher pay than women, which contributes to the gender pay gap. A study by Carnegie Mellon University found that men are eight times more likely than women to negotiate their starting salary.

Minimum wage: Research has shown that increasing the minimum wage can have both positive and negative effects. While increasing the minimum wage can lift people out of poverty and stimulate the economy, it can also lead to job loss and increased prices for consumers.

These are just a few examples of the scientific research on the topic of salary problems. Overall, the research suggests that factors such as gender, perceived fairness, and performance-based pay play important roles in determining pay and satisfaction with pay.


Жалақы мәселелері, әсіресе психология, экономика және менеджмент саласында көптеген ғылыми зерттеулер бар. Міне, зерттеулердің бірнеше мысалдары және олардың нәтижелері:


Гендерлік жалақы алшақтығы: зерттеулер әйелдердің білім мен тәжірибе сияқты факторларды ескергеннен кейін де бір жұмыс үшін меньше қарағанда аз жалақы алатындығын үнемі көрсетеді. Ұлттық Экономикалық зерттеулер бюросының зерттеуі Америка Құрама Штаттарындағы гендерлік жалақы алшақтығы шамамен 20% екенін көрсетті, яғни әйелдер ерлер тапқан әрбір доллар үшін небәрі 80 цент алады.
Әділеттілікті қабылдау: зерттеулер көрсеткендей, егер қызметкерлер оны әділ деп қабылдаса, олардың жалақысына қанағаттануы ықтимал. Әділеттілікті қабылдауға ықпал ететін факторларға жалақы процесінің ашықтығы, жалақы туралы шешім қабылдаудағы жүйелілік және жалақы мен жұмыс нәтижелері арасындағы сәйкестік жатады.
Қызмет нәтижелеріне негізделген төлем: бонустар немесе еңбегі үшін сыйақы сияқты қызмет нәтижелеріне негізделген төлемді пайдалану көптеген ұйымдарда кең таралған тәжірибе болып табылады. Дегенмен, зерттеулер оның тиімділігіне қатысты әртүрлі нәтижелерді көрсетті. 97 зерттеудің мета-анализі қызмет нәтижелеріне негізделген төлем өнімділікті арттыра алатынын көрсетті, бірақ белгілі бір жағдайларда ғана, мысалы, өнімділікті анықтау критерийлері анық және объективті болған кезде.
Келіссөздер: зерттеулер көрсеткендей, ер адамдар әйелдерге қарағанда жоғары жалақы туралы келіссөздер жүргізеді, бұл гендерлік жалақы алшақтығын күшейтеді. Карнеги Меллон университетінің зерттеуі көрсеткендей, ер адамдар әйелдерге қарағанда бастапқы жалақыларын келісу ықтималдығы сегіз есе жоғары.
Ең төменгі жалақы: зерттеулер көрсеткендей, ең төменгі жалақыны көтеру оң және теріс әсер етуі мүмкін. Ең төменгі жалақының өсуі адамдарды кедейліктен шығарып, экономиканы ынталандыруы мүмкін болса да, бұл жұмыс орындарының жоғалуына және тұтынушылар бағасының өсуіне әкелуі мүмкін.
Бұл жалақы мәселелері бойынша ғылыми зерттеулердің бірнеше мысалдары ғана. Жалпы, зерттеу көрсеткендей, жыныс, қабылданған әділеттілік және жұмыс нәтижелеріне негізделген жалақы сияқты факторлар жалақыны анықтауда және оған қанағаттануда маңызды рөл атқарады.

Labor law refers to the body of laws, regulations, and administrative rulings that govern the rights and obligations of workers and employers in the workplace. The primary purpose of labor law is to provide a framework for regulating the relationship between employees and employers, ensuring that workers are treated fairly and that their basic rights are protected.

Some of the key areas covered by labor law include:

Employment contracts: Labor law governs the terms and conditions of employment contracts, including wages, benefits, working hours, and job security.

Workplace safety and health: Labor law requires employers to provide a safe and healthy working environment for their employees.

Discrimination and harassment: Labor law prohibits discrimination and harassment in the workplace on the basis of race, gender, religion, age, disability, and other factors.

Collective bargaining: Labor law provides for the right of workers to form and join labor unions, and to engage in collective bargaining with their employers.

Dispute resolution: Labor law provides for mechanisms to resolve disputes between employees and employers, including mediation, arbitration, and litigation.

Overall, labor law plays a crucial role in ensuring that workers are treated fairly and that their basic rights are protected in the workplace.

Evaluating people's work and determining how much to pay them is a complex process that requires consideration of various factors. Here are some steps that can help in evaluating people's work and determining their pay:

Define job roles and responsibilities: Clearly define the roles and responsibilities for each position in your organization. This will help establish expectations for the job and make it easier to evaluate performance.

Establish performance criteria: Identify the key performance indicators (KPIs) that are critical for each position. For example, sales targets for salespeople or project deadlines for project managers. This will help establish measurable goals for each role.

Assess performance: Regularly assess employees' performance against the established criteria. This can be done through regular performance reviews, feedback from colleagues, or tracking metrics. This will help identify strengths and weaknesses in performance.

Consider market data: Research market data to determine what others in similar roles are paid in your industry and geographic region. This will help ensure that your pay is competitive and helps attract and retain top talent.

Consider experience and education: Consider an employee's level of education, years of experience, and any additional qualifications they may have. These factors can impact their performance and market value.

Evaluate the impact of the work: Consider the impact of an employee's work on the organization. Those who make a significant impact should be rewarded accordingly.

Be transparent: Be transparent with your employees about the evaluation process and how pay is determined. This can help build trust and ensure that everyone understands how they are being compensated.

It's important to note that evaluating people's work and determining their pay is not an exact science, and there will always be some subjectivity involved. However, by following these steps, you can establish a fair and transparent process that helps ensure your organization is attracting and retaining top talent.Адамдардың жұмысын бағалау және оларға қанша төлеу керектігін анықтау - әртүрлі факторларды ескеруді қажет ететін күрделі процесс. Міне, адамдардың жұмысын бағалауға және олардың жалақысын анықтауға көмектесетін бірнеше қадамдар:
Лауазымдық рөлдер мен міндеттерді анықтаңыз: ұйымыңыздағы әрбір лауазым үшін рөлдер мен міндеттерді нақты анықтаңыз. Бұл жұмыстан үміт күтуге көмектеседі және нәтижелерді бағалауды жеңілдетеді.
Тиімділік критерийлерін белгілеңіз: әр лауазым үшін маңызды болып табылатын негізгі тиімділік көрсеткіштерін (KPI) анықтаңыз. Мысалы, сатушылар үшін сату мақсаттары немесе жоба менеджерлері үшін жобаны іске асыру мерзімі. Бұл әр рөл үшін өлшенетін мақсаттар қоюға көмектеседі.
Тиімділікті бағалау: белгіленген критерийлерге сәйкес қызметкерлердің жұмысын үнемі бағалаңыз. Мұны тұрақты өнімділік шолулары, әріптестердің пікірлері немесе көрсеткіштерді бақылау арқылы жасауға болады. Бұл өнімділіктің күшті және әлсіз жақтарын анықтауға көмектеседі.
Нарық деректерін қарастырыңыз: сіздің салаңызда және географиялық аймақта ұқсас лауазымдардағы басқа адамдарға қанша төлейтінін анықтау үшін нарық деректерін зерттеңіз. Бұл сіздің жалақыңыздың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге көмектеседі және ең жақсы мамандарды тартуға және сақтауға көмектеседі.
Тәжірибе мен білімге назар аударыңыз: қызметкердің білім деңгейін, жұмыс істеген жылдарын және оларда болуы мүмкін кез келген қосымша біліктілікті ескеріңіз. Бұл факторлар олардың өнімділігі мен нарықтық құнына әсер етуі мүмкін.
Жұмыстың әсерін бағалаңыз: қызметкер жұмысының ұйымға әсерін қарастырыңыз. Айтарлықтай әсер ететіндер тиісті түрде марапатталуы керек.
Ашық болыңыз: қызметкерлеріңізбен бағалау процесі және жалақы қалай анықталатыны туралы ашық болыңыз. Бұл сенімділікті арттыруға көмектеседі және әркімнің қандай өтемақы алатынын түсінуін қамтамасыз етеді.
Адамдардың жұмысын бағалау және олардың жалақысын анықтау нақты ғылым емес екенін және әрқашан субъективтілік болатынын ескеру маңызды. Дегенмен, осы қадамдарды орындау арқылы сіз ұйымыңыздың ең жақсы мамандарды тартуын және ұстауын қамтамасыз етуге көмектесетін әділ және мөлдір процесті реттей аласыз.


http://textovod.com/unique/link?url=http%3A%2F%2Frmebrk.kz%2Fbilim%2Fassociation%2Fbagieva_iskeri_kazak_tili.pdf&key=193139e9f1f467082e342f26e0027e5b
жүктеу 20,17 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
©g.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
бекіту туралы
Жалпы ережелер
Сабақ тақырыбы
қызмет стандарты
Қазақстан республикасы
туралы хабарландыру
Әдістемелік кешені
республикасы білім
Сабақ жоспары
титулдық парағы
білім беретін
Қазақстан республикасының
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
Республикасының білім
біліктілік талаптары
бойынша оқыту
жұмыс істеу
денсаулық сақтау
бойынша жиынтық
ткізу туралы
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
қағидаларын бекіту
жалпы біліктілік
жиынтық бағалау
қатысушыларға қойылатын
Мектепке дейінгі
мамандығы бойынша
қатысушыларына арналған
оқыту әдістемесі
пәнінің мұғалімі
ортақ біліктілік
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
жалпы білім
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
бағдарламасының титулдық
Республикасы білім
мемлекеттік мекемесі
мамандығына арналған
білім министрлігі
арналған әдістемелік