1 требования к структуре умк дисциплиныжүктеу 5,18 Kb.
Pdf просмотр
бет1/49
Дата10.02.2018
өлшемі5,18 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
(ПОӘК) 
 
 
 
 
 «Компьютерлік графика»  пәні бойынша 
 
«050602 - Информатика»  мамандығы ҥшін 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2012 ж. 


 

УДК  004.9(075.8) 
ББК 32.973.26-018.2 
Б20 
 
 «Компьютерлік  графика»    пәнінің  оқу-әдістемелік  кешенін  дайындаған  доцент 
ААЭС Байсалбаева К.Н., 152 с. 
 
 
ISBN 9965-558-92-2 
 
 
 
 
 
Рецензенттер:  
    Мұхамбетжанова С.Т. - п.ғ.д., доцент,  Халықаралық ақпараттандыру академиясының 
академигі, Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық  кадрлары 
біліктілігін арттыратын республикалық  институттың Ақпараттық технологиялар  
кафедрасының меңгерушісі,  
                
Мадьярова  Г.А.  -  п.ғ.к.,  доцент,  Алматы  экономикалық  және  статистикалық 
академиясының «Информатика» кафедрасының басшысы  
 
 
 
 
 
«Информатика» кафедрасының отырысында талқыланып ұсынылған  
№ 1  хаттама  24 тамыз  2012  ж. 
 
 
 
 
Кафедра меңгерушісі,  п.ғ.к., профессор                                 Мадьярова Г.А.   
 
 
 
 
 
Академияның оқу-әдістемелік кеңесі отырысында мақұлданған  
№ 1  хаттама  27 тамыз  2012  ж. 
 
 
Кеңестің тӛрағасы,  п.ғ.к., профессор                                   Машанова Р.К.   
 
 
 
 
 
ISBN 9965-558-92-2                                               © Байсалбаева К.Н., 2012   
 
 


 

Мазмҧны 
 
 
 
Бет  
1.
 
Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы  

2.
 
Студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus)  
14 
3.
 
Дәрістер кешені 
30 
4.
 
Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 
92 
5.
 
Студенттің оқытушының басшылығымен ӛздік жұмыстарды  
орындауы бойынша әдістемелік нұсқау  
136 
6.
 
Студенттің ӛздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 
140 
7.
 
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 
 
152 
 


 

Алматы экономика және статистика академиясы 
 
 «Информатика» кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
ПӘННІҢ ОҚУ ЖҦМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
             
«Компьютерлік графика»  пәні бойынша 
 
«050602 - Информатика»  мамандығы  
 
  
               Оқыту формасы: күндізгі 
              
Барлық кредит саны 

Курс 

Семестр 

Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттар, 
Соның ішінде: 
 
Дәрістер (сағат) 
30 
Тәжірибе    (семинар)  сабақтары 
(сағат) 
 
Зертханалық сабақтар (сағат) 
15 
СОӚЖ (сағат) 
45 
СӚЖ (сағат) 
45 
 
              
  
 
         Оқытушылар туралы мәліметтер  
Лектор:  ААЭС доценті Байсалбаева К.Н. 
 «Информатика»  кафедрасмы,  №505 кабинет 
Тел:  309-58-15 (110)    ұялы  тел. 8 7019386613 
E-mail:  k.bais@mail.ru 
 
Лаб. жұмыс: ААЭС доценті Байсалбаева К.Н. 
 «Информатика»  кафедрасмы,  №505 кабинет 
Тел:  309-58-15 (110)    ұялы  тел. 8 7019386613 
E-mail:  k.bais@mail.ru 
 
Пәнді оқыту орны мен уақыты – сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі. 
 
 
Алматы, 2012 


 

 
1. Пәннің сипаттамасы 
«Компьютерлік  графика»    пәні  техникалық  сызба  жұмыстарын  компьютер  кӛмегімен 
салудың  тәжірибелік  негізін  құрайды.  Кӛбінесе  бейнелерді  құруда  дәстүрлі  тәсілден  де, 
компьютерді  пайдаланған    экономика  тұрғысынан  да,  эффектілік  жағынан  да  тиімді.  
Сонымен  қатар  цифрлық  бейнелерді  сақтауға,  кӛбейтуге,  басқа  мәтіндермен  немесе 
ақпараттық орталармен біріктіруге  болады.   
«Компьютерлік  графика»    пәні  студенттердің  ақпараттық  ортада  кӛзқарастарын 
қалыптастыру  және  заман  талабына  сай  ақпараттық  мәдениет  қалқанын  игеру  үшін,  
сонымен  қатар  ,  ақпаратты  ӛңдеуде,  оны  компьютерлік  ақпарат  технологиясына  салуда,  
оған  сәйкес  техникалық  және  программалық  ортада  кәсіби  маман  ретінде  жұмыс  істей 
білуі үшін қажет .  
Пән  студенттерді  әртүрлі  графикалық  пакеттерді  қолдану  мүмкіндіктерімен,  
графикалық  бейнелерді  құру  мен  ӛңдеу  әдістерімен  таныстырады  және  бейнелерді 
компьютерде ӛңдеуде оптималды графикалық ортаны таңдауға, үйретуге бағытталған. 
 
1.1  Пәннің  пререквизиті:  студенттердің  жоғары  математика,  ақпараттар  теориясы, 
ақпараттық  технологиялар,  алгоритмдік  тілдер,  программалау  технологиялары, 
операциялық жүйелер және жүйелік программалау курстарынан алған  білімдері негізінде 
орындалады.  
1.2.Пәннің  постреквизиті:  студенттердің  «Компьютерлік  графика»  курсында  алған 
білімдері  тӛмендегі  пәндерді  игеруде  кӛмегін  тигізеді:  параметрлік  моделдеу  және 
үшӛлшемдік  графика,  конструкциялау  негіздері  мен  жоба  жасауды  автоматтандыруда,  
жүйелер  мен  комплекстерді  моделдеуде,  сызу  жұмыстарында,  сызба  геометрияда, 
инженерлік графикада және дизайн жұмыстарында. 
Пәнді оқып-ҥйренудің нәтижесінде студенттер меңгеруі тиіс:   
компьютерлік графиканың базалық түсініктері мен әдістерін игеруді;  
кең таралған графикалық программалар мен баспа жүйелерін оқып-үйренуді;  суретті 
публикацияға,  сонымен  бірге  электронды  түрде  дайындауда  дағдылар  алуды; 
компьютерлік  дизайнның  негіздерін  игеруді;  компьютерлік  графиканың  әдістері  мен 
құралдарының қазіргі қоғамда қолданылуының әр түрлі сфераларымен танысуды.   
 студенттер білуі тиіс:   
–  графиканың түрлерін;  кесіп тастау алгоритмдерін, геометриялық түрлендірулерді,  
графиканы  жүзеге  асыратын  графикалық  құралдардың  жұмыс  істеуінің  жалпы  схемасы 
мен құрылымын;  
–  бейненің жасалуының математикалық, алгоритмдік, техникалық негіздерін;  
–  графикалық объектілердің формализациясының (ұсынылуы мен сүйемелденуінің) 
әдістері  мен  тәсілдерін,  суреттің  жазықтықта  психологиялық  қабылдануының 
принциптерін. 
1.3.  Пәннің мақсаты мен міндеті 
«Компьютерлік  графика»    пәні  студенттердің  ақпараттық  ортада  кӛзқарастарын 
қалыптастыру  және  заман  талабына  сай  ақпараттық  мәдениет  қалқанын  игеру  үшін,  
сонымен  қатар  ,  ақпаратты  ӛңдеуде,  оны  компьютерлік  ақпарат  технологиясына  салуда,  
оған  сәйкес  техникалық  және  программалық  ортада  кәсіби  маман  ретінде  жұмыс  істей 
білуі үшін қажет .  
1.4. Пәнді оқыту мақсаты  
Пән  студенттерді  әртүрлі  графикалық  пакеттерді  қолдану  мүмкіндіктерімен,  
графикалық  бейнелерді  құру  мен  ӛңдеу  әдістерімен  таныстырады  және  бейнелерді 
компьютерде ӛңдеуде оптималды графикалық ортанны таңдауға үйретуге бағытталған. 
 
1.5. Пәнді ҥйрету міндеттері 
 Пән  міндеттері  мынадай:  студенттердің  болашақ  кәсіби  іс-әрекеттеріне  қажетті  
біліктілік  мен  іскерлікті  қалыптастыру;  компьютерлік  графиканың  негізгі  түсініктерін жүктеу 5,18 Kb.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
©g.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
Жұмыс бағдарламасы
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бекіту туралы
қызмет стандарты
туралы хабарландыру
Сабақ тақырыбы
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
республикасы білім
титулдық парағы
білім беретін
Сабақ жоспары
Қазақстан облысы
Конкурс туралы
Қазақстан республикасының
жылдарға арналған
мемлекеттік әкімшілік
бойынша оқыту
біліктілік талаптары
Республикасының білім
қойылатын жалпы
мемлекеттік қызметшілері
жалпы біліктілік
жұмыс істеу
ткізу туралы
қатысушыларға қойылатын
қағидаларын бекіту
қатысушыларына арналған
ортақ біліктілік
мамандығы бойынша
денсаулық сақтау
арналған ортақ
конкурс қатысушыларына
пәнінің мұғалімі
Мектепке дейінгі
бағдарламасының титулдық
Республикасы кіметінің
біліктілік талаптар
жұмыспен қамту
мамандығына арналған
мемлекеттік мекемесі
Бастауыш сынып
Республикасы білім
жалпы білім
Конкурс ткізу
мектепке дейінгі
облысы бойынша